Jao Bruă Klam Ktrŏ Tui Si Khua Yang Čiăng – 3/12/2023

2339

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Klei Yăl Dliê 22:6-19

Êlan kliăng: “Leh anăn ñu iêô Y‑Salômôn anak êkei ñu, leh anăn mtă kơ gơ̆ brei mdơ̆ng sa boh sang kơ Yêhôwa Aê Diê Israel.” (I Klei Yăl Dliê 22:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua Yang amâo brei ôh mtao Y‑Đawit mdơ̆ng Sang Yang kơ Yêhôwa Aê Diê? Si klei ñu mprăp kơ anak êkei ñu, êlâo kơ ñu jao bruă klam ktrŏ? Si klei ih uêñ mĭn tui duah klei Khua Yang čiăng leh anăn jao bruă klam ktrŏ kơ pô čuê hrô?

Mtao Y‑Đawit mtă kơ Y‑Salômôn anak êkei ñu brei mdơ̆ng sa boh Sang Yang kơ Yêhôwa Aê Diê tui si klei Khua Yang mtô lač. Mtao brei thâo ai tiê ñu mâo klei čiăng snăk dưi mdơ̆ng sa boh Sang Yang kơ Khua Yang, ƀiădah kyua ñu tuh leh lu đei êrah hlăm klei bi blah kyuanăn Khua Yang amâo brei ñu dưi ngă klei ñu hmăng hmưi ôh. Hrô kơ klei anăn, Khua Yang ruah leh anak êkei ñu jing Y‑Salômôn ngă bruă mdơ̆ng Sang Yang. Mtao Y‑Đawit gưt asăp Khua Yang kluôm dhuôm leh anăn hŏng ai tiê mơak jao bruă klam ktrŏ anei kơ anak êkei ñu.

Mtao Y‑Đawit amâo jao ôh bruă klam ktrŏ kơ anak ñu ƀiădah ka mprăp hĕ djăp ênŭm klă kluôm. Drei ƀuh mâo pă boh phŭn yuôm hlăm kdrêč bruă mtao Y‑Đawit mprăp. Tal sa, hŏng ai tiê sŭk suôr mtao mtă mtăn kơ anak ñu klei yuôm hĭn kơ jih jang brei čuăn hlăm klei mĭn ai tiê tui duah klei Khua Yang čiăng, leh anăn djă pioh klei bhiăn Yêhôwa msĕ si ñu ngă leh (êlan 13, 19). Mtao mñă kñăm lu blư̆ anei jing bruă mdơ̆ng “sa boh sang kơ Yêhôwa Aê Diê Israel” kyuanăn amâo mâo pô dưi ngă tui si klei mĭn ñu pô ôh ƀiădah brei đup gưt kluôm dhuôm tui si klei Khua Yang čiăng. Tal dua, mtao ama mkăp brei leh mnơ̆ng mnuă čiăng kơ pô čuê hrô ñu dưi bi leh bruă klam ktrŏ hŏng djăp mta mnơ̆ng yua pioh kơ bruă rŭ mdơ̆ng mbĭt hŏng lu phung knhăk mbruă pioh ngă bruă (êlan 15-16). Tal tlâo, mtao ama bi hriăm klei thâo săng thâo mĭn, klei bi knal ñu găn leh, wăt klei ñu bi mguôp kơ anak êkei ñu. Mtao kčưm dơ̆ng atăt anak êkei ñu Y‑Salômôn mŭt hlăm bruă khua gĭt gai leh anăn klei bhiăn hlăm ƀuôn ala mtao êlâo kơ ñu djiê (I Bruă Mtao 1:28-40). Leh anăn knhal tuč, mtao Y‑Đawit hmiêt mkăp jao jih kluôm dhuôm klei dưi kơ pô ñu jao bruă klam ktrŏ. Mtao dăp hdră leh čiăng hưn mdah klei trôč êa ƀâo mngưi kơ Y‑Salômôn anak mtao brei jing mtao, ñu jao jih jang klei bi knăl hlăm sang mtao kơ gơ̆, leh anăn hưn mthâo ti anăp jih jang kơ gơ̆ jing mtao mrâo, êjai anăn mtao Y‑Đawit ăt adôk hdĭp mơh (I Bruă Mtao 1:32-35).

Mtao Y‑Đawit đup gưt jih jang klei Khua Yang mtă leh anăn jao bruă klam ktrŏ kơ anak ñu hŏng ai tiê hơ̆k mơak, mprăp brei jih jang mnơ̆ng mnuă, leh anăn bi hriăm anak brei thâo klei tŭ jing hlăm bruă ngă jing brei răng tui duah klei Khua Yang čiăng leh anăn gưt ngă hlue. Hruê anei, tơdah amâo uêñ mĭn wah lač leh anăn bi hriăm mjuăt mnuih čuê hrô snăn Phung Sang Aê Diê srăng tuôm hŏng klei dleh dlan yơh hlăm klei rŭ mdơ̆ng kơ gưl ênuk lŏ čuê. Kyuanăn, brei Phung Sang Aê Diê uêñ mĭn duh kơ bruă bi hriăm mjuăt mnuih čuê hrô. Brei phung khua gĭt gai tui duah klei Khua Yang čiăng hŏng jih ai tiê, gưt asăp Khua Yang, hmiêt mkăp leh anăn mơak ai tiê jao bruă klam yuôm kơ pô čuê hrô bruă, wăt kah mbha klei bi knal drei tuôm găn leh, leh anăn đru pô čuê hrô dưi bi leh bruă klam ktrŏ Khua Yang jao čiăng rŭ mdơ̆ng leh anăn bi mđĭ lar Phung Sang Aê Diê.

Si ngă drei wah lač lu mơ̆ kơ klei ruah mnuih lŏ čuê hrô ngă bruă Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei Phung Sang Aê Diê thâo uêñ mĭn duh kơ klei jao bruă klam kơ gưl ênuk lŏ čuê hrô tui si klei Khua Yang čiăng, čiăng kơ bruă Khua Yang dưi ngă nanao leh anăn Phung Sang Aê Diê dưi đĭ kyar. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yakơ 2:14-3:18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCob Tes Haujlwm Li Tus Tswv Nyiam – 3/12/2023
Bài tiếp theoTrao Trọng Trách Theo Ý Chúa – 3/12/2023