Cob Tes Haujlwm Li Tus Tswv Nyiam – 3/12/2023

1270

 

 

I Xwmtxheej Vajntxwv 22:6-19

Nqe cim

“Daviv hais rau nws tus tub Xalumoos thiab samhwm kom nws yuav tsum ua lub tuamtsev rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv.” (I Xwmtxheej Vajntxwv 22:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas tus Tswv tsis pub Vajntxwv Daviv ua lub Tuamtsev rau Nws?

–       Daviv npaj ua ntej rau nws tus tub li cas thaum nws yuav muab tes haujlwm hnyav cob rau?

–       Peb saib qhov uas ua raws li tus Tswv siab nyiam thiab tes haujlwm muab cob rau lwm tus ua ntxiv zoo li cas?

Vajntxwv Daviv hais kom nws tus tub uas yog Xalumoos ua lub Tuamtsev rau tus Tswv raws li Nws tau qhia tseg. Vajntxwv muab lub siab kub lug ua lub Tuamtsev rau tus Tswv tiamsis vajntxwv tsis tau cai ua, vim nws txhais tes tua neeg ntau heev thaum nws mus ntaus rog, yog li tus Tswv tsis pub cai rau nws ua qhov uas nws xav ua rau tus Tswv. Cia kom ua tau qhov ntawd, tus Tswv xaiv Daviv tus tub uas yog Xalumoos los ua lub Tuamtsev. Vajntxwv Daviv ua raws li tus Tswv siab nyiam thiab txaus siab hlo muab tes haujlwm ntawd rau nws tus tub ua.

Vajntxwv Daviv tsis tau muab tes haujlwm tseemceeb no rau nws tus tub yog hais tias nws tsis tau npaj txaus, zoo. Peb pom muaj plaub yam tseemceeb hauv feem npaj ntawm Vajntxwv Daviv. Tim ib, vajntxwv ua tib zoo qhia nws tus tub yam tseemceeb dua ntais yog ua raws li tus Tswv lub siab nyiam thiab ua raws li Nws tej lus samhwm rau Daviv lawm (nqe 13,19). Vajntxwv hais ntau zaus txog qhov uas ua “ib lub Tuamtsev rau tus Tswv uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv”, yog li txhua tus tsis txhob ua raws li yus lub siab nyiam tiamsis yuav tsum ua raws nraim li tus Tswv siab nyiam. Tim ob, vajntxwv npaj txhua yam tseg rau tus uas los txais haujlwm tom qab ua xws li tej khoom thiab cov kws ua haujlwm (nqe 15-16). Tim peb, vajntxwv qhia kev txawj ntse, peevxwm thiab nws tej kev phoojywg rau tus tub. Daviv pib cob kev ua tus thawjcoj thiab tej kevcai ua hauv lub tebchaws rau tus tub vajntxwv uas yog Xalumoos ua ntej nws tuag (II Vajntxwv 1:28-40). Thiab thaum kawg, Vajntxwv Daviv muab tagnrho hwjchim, meejmom rau nws tus tub tuav. Vajntxwv npaj ua kevcai ywg roj tsa meejthawj rau Xalumoos ua vajntxwv, muab tagnrho tej uas nws kav rau Xalumoos, thiab tabmeeg qhia Xalumoos yog tus los hloov nws chaw kav (I Vajntxwv 1:32-35).

Vajntxwv Daviv ua raws li tus Tswv tej lus samhwm thiab muab lub luag haujlwm cob rau nws tus tub ua los ntawm tus cwjpwm zoo siab, ua tib zoo npaj txhua yam, thiab qhia lub tswvyim ua kom tiav tus Tswv lub siab nyiam thiab mloog lus rau tus tub. Nimno, yog tsis rau siab thov Vajtswv pab thiab cob qhia cov uas yuav los ua haujlwm ces Pawg Ntseeg yuav ntsib kev nyuaj rau tes haujlwm tsim tsa tiamneeg txuas ntxiv. Yog li ntawd, Pawg Ntseeg yuav tsum siv zog cob qhia cov neeg los ua haujlwm. Tus thawjcoj yuav tsum kub siab lug nrhiav tus Tswv lub siab nyiam, mloog lus, txaus siab hlo thiab zoo siab hlo muab lub meejmom rau tus uas los ua txuas ntxiv, qhia tswvyim thiab pab kom tus ntawd ua tau tiav tes haujlwm tus Tswv muab, Pawg Ntseeg thiaj loj hlob.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom cov Pawg Ntseeg kub siab lug npaj thiab muab feem xyuam rau cov los ua haujlwm tom qab, kom Koj tes haujlwm ua tau zoo thiab loj hlob. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas thov Vajtswv pab kom tus Tswv xaiv ntau leej los ua Nws tes haujlwm txuas ntxiv mus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yakaunpaus 2:14-3:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông PHẠM TRÂN
Bài tiếp theoJao Bruă Klam Ktrŏ Tui Si Khua Yang Čiăng – 3/12/2023