H’Rahap: Klei Đăo Jao Jih – 15/4/2024

3248

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:31

Êlan kliăng: “Hŏng klei đăo mniê knhông H’Rahap amâo djiê ôh mbĭt hŏng phung amâo gưt asăp, kyuadah ñu jum leh phung knuă hŏng klei jăk” (Hêbrơ 11:31).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei H’Rahap jing? Ya klei kdlưn hĭn mâo hlăm klei đăo ñu? Ya boh tŭ mâo mơ̆ng klei đăo H’Rahap? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng klei bi hmô kơ klei đăo anei?

Sĭt nik amâo mâo ênưih ôh tơdah ruah sa čô mnuih hlăm Klei Bi Mguôp Hđăp jing klei bi hmô jăk kơ klei đăo dưm ti djiêo Y-Abraham, aê kơ phung Israel leh anăn khua gĭt gai Y-Môis. Leh anăn năng ai hlăm “anăn phung mâo klei năng kơ klei ruah” anăn amâo mâo ôh pô jhŏng mĭn hĕ kơ sa čô mniê anăn gơ̆ jing H’Rahap. Ƀiădah lĕ hlăm hră čih anăn phung jhŏng ktang klei đăo, ti tluôn kdrêč čih kơ phung aê leh anăn khua gĭt gai Y-Môis mtam, pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ čih anăn H’Rahap.

H’Rahap jing sa čô mniê knhông hdĭp ti ƀuôn Yêrikô, čar Kanaan, jing klei bi hmô klă kơ sa čô mnuih soh dôk hdĭp hlăm anôk soh jhat leh anăn klei hdĭp pioh leh kơ klei bi kmhal. Amâo srăng mâo klei năng blŭ ôh tơl truh sa hruê ñu bi tuôm hŏng dua čô knuă phung Israel. Jih jang klei yăl dliê čih klă hlăm hdruôm hră Y-Yôsuê 2; 6:22-25. Tơdah jih jang mnuih hlăm ƀuôn Yêrikô ƀuh mâo knuă hriê ksiêm leh anăn tiŏ mă, bi H’Rahap lĕ lŏ ngă klei bi klăk. Ñu “jum leh phung knuă hŏng klei jăk”, răng mgang klei hdĭp digơ̆. Pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mblang, H’Rahap ngă klei anei hŏng “klei đăo” (êlan 31). H’Rahap pô čiăng bi êdah mă klei đăo ñu ti anăp dua čô knuă Israel snei, “Kâo thâo Yêhôwa brei leh ala čar anei kơ diih…kyuadah Aê Diê diih jing Aê Diê Pô dôk hlăm adiê ti dlông leh anăn ti lăn ala ti gŭ” (Y-Yôsuê 2:9a, 11b). Hdơr bĕ, H’Rahap hưn klei anei hlăk ƀuôn Yêrikô ăt dôk kjăp leh anăn msĕ si amâo mâo pô dưi bi rai ôh. Ƀiădah ñu thâo hlei Aê Diê jing, thâo ya hdră Ñu jing, leh anăn tơdah mâo mmông găl dưi mă tŭ klei pap Aê Diê, gơ̆ mă tŭ mtam. Hŏng klei đăo, gơ̆ jao jih gơ̆ pô leh anăn gŏ sang gơ̆ hlăm klei sĭt suôr Aê Diê. Boh knhal tuč jing tơdah Aê Diê bi klưh leh mnư̆ ƀuôn Yêrikô, jih jang mnơ̆ng hdĭp hlăm ƀuôn anăn arăng bi mdjiê jih, snăn H’Rahap leh anăn gŏ sang gơ̆ ăt mâo klei êđăp ênang. Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, gơ̆ dưi jing sa čô hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê ruah mơh. Gơ̆ kkiêng kơ Y-Bôas jing aê kơ Mtao Y-Đawit, leh anăn – anăn gơ̆ arăng čih mbĭt hŏng anăn phung aê aduôn Khua Yang Yêsu Krist (Y-Mathiơ 1:5-6).

Klei bi hmô kơ klei đăo jăk êdimima mơ̆ng H’Rahap brei drei ƀuh klei Aê Diê pap kơ jih jang mnuih amâo bi kah djuê ana, êa klĭt, mniê êkei, ênuk hdĭp amâodah anôk dôk ôh. Amâo mâo ôh klei soh prŏng đei tơl Aê Diê amâo dưi pap brei, kăn mâo rei klei hdĭp jhat êdimima tơl Aê Diê amâo dưi bi mlih. Klei yuôm hĭn jing klei đăo, leh anăn bruă ngă yuôm hĭn jing jao jih klei hdĭp leh anăn klei hdĭp êdei anăp hlăm kngan Khua Yang. Hlei pô hriê kơ Khua Yang, Ñu amâo tuôm lui ti êngao ôh.

Hruê anei, si ngă drei čiăng klei pap Aê Diê mă bruă hlăm klei hdĭp drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyua klei pap prŏng Ih brei leh kơ hlei pô đăo. Đru kâo măng ai ya klei truh dưn ăt knang kjăp nanao kơ Ih leh anăn kơ hdră jăk Ih. Leh anăn jao jih klei hdĭp kơ Ih kiă kriê atăt gai. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLahaj: Kev Ntseeg Tso Siab Plhuav – 15/4/2024
Bài tiếp theoRa-háp: Đức Tin Phó Thác – 15/4/2024