Lahaj: Kev Ntseeg Tso Siab Plhuav – 15/4/2024

1007

 

 

Henplais 11:31

Nqe cim:

 “Twb yog vim tus niamntiav uas hu ua Lahaj ntseeg nws thiaj dim. Nws tsis nrog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus raug kev puastsuaj, rau qhov nws hu ob tug soj tebchaws los hauv nws tsev thiab pab nkawd”(Henplais 11:31)

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lahaj yog leejtwg thiab nws kev ntseeg muaj yam dab tsi zoo?

–       Lahaj kev ntseeg tau txais nqis zog dab tsi?

–       Peb kawm tau dab tsi los ntawm Lahaj tus qauv kev ntseeg?

Tsis yoojyim rau peb yuav xaiv tau tus neeg nyob tom phau Vajluskub qub cia ua qauv zoo rau ntawm kev ntseeg tso nyob nrog Anplahas thiab Mauxes tus qauv. Yog xav txog cov npe uas muaj tus qauv muab siab rau ntseeg hauv Vajlukub tsis muaj leejtwg yuav kam xav txog tus niam ntiav Lahaj muaj npe nyob hauv. Txawm li ntawd los hauv cov npe uas hais txog cov neeg muab siab rau ntseeg, tom qab uas hais txog cov yawgkoob thiab Mauxes npe tas tus uas sau phau Henplais hais txog kiag Lahaj npe hauv qab lawv.

Lahaj yog ib tus niam ntiav nyob hauv lub nroog Yelikaus tebchaws Kana-as, yog tus duab ntawm ib tus neeg txhaum nyob lub tebchaws muaj kev txhaum, thiab twb raug teem txim ua ntej yuav raug txiav txim lawm. Lahaj tsis muaj dab tsi tsimnyog yuav hais mus txog hnub uas ntsib cov Yixalayees ob tus tub soj tebchaws. Zajxwm tshwm ua ntu zus sau nyob rau Yausuas 2; 6:22-25. Thaum lub nroog Yelikaus paub hais tias muaj yeeb ncuab tuaj nkaum hauv nroog lawm lawv yuav ntes nkawd, ces Lahaj txawm nrhiav kev pab nkawd. Lahaj “…hu ob tug soj tebchaws los hauv nws tsev thiab pab nkawd”, cawm nkawd txojsia. Tus sau phau ntawv Henplais qhia hais tias, Lahaj ua li ntawd vim yog “los ntawm kev ntseeg” (nqe 31).

Lahaj yog tus xub qhia tshwm nws kev ntseeg rau cov Yixalayees ob tus tub soj tebchaws li no: “Kuv paub hais tias, tus Tswv twb muab lub tebchaws no rau nej lawm… Tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv yog tus uas kav saum ntuj thiab hauv ntiajteb no” (Yausuas 2:9a, 11b). Nco ntsoov hais tias thaum uas Lahaj hais li ntawd, lub nroog Yelikaus tseem nyob khov kho zoo li tsis muaj leejtwg muaj peevxwm tuaj txeeb tau. Tiamsis nws paub Vajtswv yog leejtwg, thiab paub Vajtswv kev npaj tseg yog dab tsi thiab thaum uas yog zoo sijhawm yuav tau txais Vajtswv kev hlub nws ua kiag. Los ntawm kev ntseeg Lahaj muab nws tus kheej thiab tsev neeg tso plhuav rau Vajtswv tus uas ncaj ncees.

Nqi zog uas Lahaj tau yog thaum uas lub nroog Yelikaus thiab txhua yam hauv nroog raug rhuav puastsuaj tas, Lahaj thiab nws tsev neeg nyob tso siab plhuav. Tsis tas li ntawd Lahaj dhau los ua ib tus neeg hauv Vajtswv haivneeg, nws yug tau Npau-am uas yog vajntxwv Daviv yawg thiab muaj npe sau rau hauv Tswv Yexus cov yawgkoob tej npe (Mathais 1:5-6).

Lahaj tus qauv muab siab rau ntseeg ua rau peb pom Vajtswv txoj kev hlub, yog hlub txhua tus tsis xaiv leejtwg ntsej muag, txawm yuav yog haivneeg twg, tawv dawb, tawv dub, pojniam, txiv neej, lub sijhawm twg, nyob qhov twg. Tsis muaj ib txoj kev txhaum twg loj dhau uas Vajtswv yuav zam tsis tau. Tsis muaj ib tug neeg twg lub neej liamsim mus txog qib uas Vajtswv yuav hloov tsis tau. Qhov tseemceeb yog ntseeg thiab ua txhua tes haujlwm uas cheemtsum rau sab ntsujplig thiab muab lub neej yav tom ntej tso plhuav rau Vajtswv. Tsis muaj ib tug twg uas los cuag Vajtswv, ces Nws txawm yuav muab pov tseg sab nraud li.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, nyuam yaus ua tsaug rau Koj txoj kev hlub uas loj tshaj plaws muab pub rau cov uas ntseeg Koj. Thov pab nyuam yaus cog kev ntseeg ruaj thiab tso siab plhuav rau Koj txoj kev npaj tseg lawm thiab muab tagnrho lub neej rau Koj ua tus tswj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Hnub no peb cheemtsum Vajtswv kev hlub ua haujlwm rau peb lub neej li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAi Thương Xót Sẽ Được Thương Xót – 14/4/2024
Bài tiếp theoH’Rahap: Klei Đăo Jao Jih – 15/4/2024