Hmei Ngă Soh Leh – 11/8/2022

811

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 9:4-19

Êlan kliăng: “Hmei ngă soh leh, hmei ngă klei wê, hmei ngă ƀai leh anăn bi kdơ̆ng, hmei lui leh klei Ih čih leh anăn klei Ih mtă.” (Y‑Đaniel 9:5).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlăm klei wah lač, ya boh blŭ khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel mñă wĭt mñă nao? Klei anăn brei drei ƀuh si knuih ñu hŏng klei soh phung aê đưm ñu? Mơ̆ng klei bi hmô khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel wah lač, Ya klei mñă kơ drei tơdah tlă anăp hŏng mta klei truh, klei soh Phung Sang Aê Diê?

Hlăm klei wah lač leh anăn hưn klei soh pô, khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel ƀuh klă sĭt knhuah hdĭp phung aê đưm ñu jing jhat ƀai, gao klei bhiăn, kđăl ƀăng knga amâo čiăng hmư̆ klei Khua Yang mñă (êlan 4‑7). Ñu thâo kral Khua Yang jing kpă ênô tơdah lui diñu tŭ klei hêñ, arăng mă mđuê̆ jing mnă (êlan 7‑9), leh anăn thâo săng klei phung aê đưm ñu ngă soh amâo dưi mgang ôh (êlan 10‑14). Mta klei êdah kdlưn hlăm klei ñu hưn klei soh, ñu mñă wĭt mñă nao boh blŭ “hmei”: “hmei ngă soh leh”, “hmei amâo gưt asăp Ih ôh”… Dơ̆ng mơ̆ng kdrêč 1, hlăk arăng ruah leh anăn bi hriăm mjuăt êkei hlăk ai Y‑Đaniel mă bruă hlăm sang mtao tơl truh kơ ară anei ñu mâo êbeh kơ sapăn pluh thŭn leh, drei ƀuh klei bi knăl hlăm klei hdĭp ñu jing huĭ mpŭ kơ Aê Diê, djă pioh kjăp klei đăo amâo uêñ kơ klei hdĭp ñu pô ôh. Tơdah mâo hlei pô năng čiăng dôk mdê, ñĕ đuê̆ hĕ mơ̆ng phung ƀuôn sang amâo đăo leh anăn gao klei bhiăn Aê Diê, sĭt pô anăn jing Y‑Đaniel yơh. Ƀiădah lĕ, tinei ñu yap ñu pô ăt jing sa nanao hŏng klei soh phung aê đưm ñu. Ñu amâo ƀuah ôh kơ Aê Diê amâo mtăp mđơr tơdah brei ñu tŭ mbĭt klei bi kmhal leh anăn ñu kăn êlư mplĕ klei soh kơ phun ƀuôn sang Aê Diê rei.

Knhuah mĭn kơ hjăn pô mdê mdê ngă kơ drei mĭndah hlei pô ngă soh knŏng pô anăn yơh tŭ boh mơ̆ng klei anăn. Tĭng kơ kdrêč klei bi mtlaih, klei bhiăn anăn jing djŏ, msĕ si Y‑Êsêkiêl 18:20 lač leh: “Mngăt ngă soh srăng djiê” . Ƀiădah tĭng kơ klei hdĭp hlăm êpul êya, mâo djŏ hĕ klei soh Y‑Akan ngă kơ jih phung Israel tŭ klei dluh lĕ hlăm klei bi blah hŏng ƀuôn prŏng Ahi (Y‑Yôsuê 7)? Bi mklăk hŏng klei anăn, amâo djŏ hĕ Khua Yang ƀuăn leh Ñu srăng khăp kơ lu êbâo ênuk phung khăp kơ Ñu leh anăn gưt klei Ñu mtă (Klei Kbiă 20:6)? Khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel thâo săng kơ ñu jing sa kdrêč hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê, snăn tơdah phung ƀuôn sang Ñu ngă soh, ñu amâo dưi lač ôh amâo djŏ tuôm hŏng ñu. Ñu thâo săng, tơdah drei jing sa čô mbĭt hlăm êpul êya hdĭp gao klei bhiăn, ngă soh, snăn jih êpul êya anăn luč klei hơêč hmưi.

Hruê anei, lu Phung Sang Aê Diê dôk tlă anăp ktang tĭt hŏng klei bi kah phung kyua tơdah tuôm hŏng klei truh, lu mnuih bi ktlah ñu pô dôk tĭng kơ-phung-mnuih-amâo-ngă klei soh ôh, leh anăn mơ̆ng anăn yơh phat kđi, răk klei soh, blŭ ƀuah arăng. Knuih tŭ “hmei ngă soh leh” mơ̆ng khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel đru ñu amâo dưm ñu pô ti dlông arăng leh anăn phat kđi arăng ôh. Grăp čô drei brei thâo kơ drei jing sa hlăm êpul êya, jing kdrêč hlăm sa asei mlei, leh anăn tơdah čiăng ktrâo klă klei soh kơ ayŏng adei drei, sĭt yơh hlăk anăn drei srăng lač hŏng klei khăp (Êphêsô 4:15).

Bi hŏng diih, hưn klei soh jing dleh amâodah ênưih?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo thâo yap kâo jing sa hŏng phung anak ƀuôn sang Aê Diê kâo, čiăng kâo thâo uêñ wah lač brei, thâo khăp leh anăn bi rŭ mdơ̆ng hdơ̆ng pô hlăm klei khăp.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 16:1‑33

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPeb Tau Ua Txhaum Lawm – 11/8/2022
Bài tiếp theoChúng Tôi Đã Phạm Tội – 11/8/2022