Hgao Klei Ƀun Ƀin – 27/11/2022

773

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 18:23.

Êlan kliăng:“Mnuih ƀun ƀin kwưh klei pap, ƀiădah mnuih mdrŏng lŏ wĭt lač hŏng klei khăng.” (Klei Bi Hriêng 18:23)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mtao Salômôn lač kơ klei blŭ mnuih ƀun leh anăn mnuih mdrŏng? Si Klei Aê Diê Blŭ mtô čiăng hgao klei ƀun ƀin? Ya klei brei drei bi mlih hlăm klei mĭn leh anăn bruă ngă čiăng hgao klei ƀun ƀin leh anăn bi guh kơang Anăn Aê Diê?

Arăng khăng lač “mdrŏng kdrưh, ƀun hêñ”. Mdrŏng sui hruê ăt jing kdrưh; ƀun sui hruê ăt srăng hêñ. Ƀun ƀin khăng nao mbĭt hŏng klei “ư̆ êpa”. Lĕ hlăm klei ƀun ƀin snăn nao duah lĭng čan, akâo. Hiu duah akâo jing jưh hlăm mnuih pô nao akâo. Nao čan, jing tla prăk mnga, luč sa kdrêč ai pô mă bruă amâodah jưh knang kơ phung brei pô čan, “Mnuih mdrŏng jing khua kơ phung ƀun ƀin, leh anăn hlei pô čan jing hlŭn kơ pô brei čan” (Klei Bi Hriêng 22:7). Amâo djŏ knŏng tŭ klei dleh dlan hĭn hlăm klei hdĭp ôh, mnuih ƀun lŏ tŭ klei arăng “mưč mač”, “hêñ” hlăm klei blŭ. Phung ƀun brei “kwưh klei pap”, bi mnuih mdrŏng “wĭt lač hŏng klei khăng” (êlan 23). Tŭ klei dleh dlan, suăi êmăn jăk ƀiă kơ klei hêñ, klei arăng mưč mač kyua hmư̆ klei arăng blŭ jhat, amâo jăk.

Hrô kơ ƀuah ăl kơ klei hdĭp pô, amâodah ñĕ kơ bruă klam, phung đăo kơ Krist dưi knang kơ Aê Diê Blŭ mtô, jih ai tiê hgao klei ƀun ƀin kyua klei anăn amâo djŏ knŏng đru kơ pô, gŏ sang pô đuč ôh, ƀiădah lŏ bi guh kơang Anăn Aê Diê. Klei tal êlâo, brei hưn kơ Aê Diê klei drei čiăng, klei dleh dlan pô. Akâo kơ Aê Diê đru drei hgao klei dleh dlan, pŏk kơ drei êlan mrâo, hdră mă bruă. Brei drei đăo Aê Diê jing Pô mdrŏng, srăng hơêč hmưi kơ drei. “Sa čô knap mñai anei ur, Yêhôwa hmư̆ gơ̆, leh anăn bi mtlaih gơ̆ mơ̆ng jih jang klei knap mñai” (Klei Mmuñ Hđăp 34:6). Tal dua, wăt tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan, ăt brei drei djă pioh klei bhiăn Aê Diê, hdĭp kpă ênuah, đăo kjăp kơ Aê Diê amâo lui ôh phung kpă ênô: “Kâo jing leh hlăk ai, ară anei kâo mduôn leh; ƀiădah kâo amâo tuôm ƀuh ôh arăng lui hĕ pô kpă, amâodah ƀuh phung anak ñu hiu dan akâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. Ñu thâo brei pap leh anăn brei arăng čan nanao, leh anăn phung anak ñu jing akŏ klei jăk jĭn” (Klei Mmuñ Hđăp 37:25-26). Đăm ôh kyua pral čiăng duah klei mdrŏng lĕ hĕ hlăm klei jhat mplư leh anăn mâo lu thiăm nư klei, ngă soh hŏng anak mnuih, hŏng Aê Diê. Tal tlâo, brei kriăng mă bruă. Klei Aê Diê Blŭ hưn brei răng kơ phung alah, “pĭt ƀiă, mdei ƀiă, kuăl kngan čiăng pĭt ƀiă, snăn klei ƀun ƀin srăng truh kơ ih msĕ si sa čô mnuih knĕ, leh anăn klei kƀah msĕ si sa čô, mnuih djă mnơ̆ng bi blah” (Klei Bi Hriêng 24:33-34).

Y‑Agur wah lač akâo kơ Aê Diê đăm brei ñu jing ƀun ƀin ôh, kyua “amâodah tơdah kâo ƀun ƀin leh anăn tlĕ, snăn kâo bi čhŏ anăn Aê Diê kâo” (Klei Bi Hriêng 30:9). Akâo kơ Aê Diê brei kơ grăp čô drei jih ai tiê knang kơ Aê Diê, kriăng mă bruă čiăng hgao jih klei dleh dlan, amâo djŏ knŏng ba klei trei mđao, klei yuôm bhăn kơ pô, gŏ sang đuč ôh, ƀiădah lŏ bi guh kơang Anăn Aê Diê.

Ya drei ngă leh čiăng mâo ngăn prăk jăk hĭn kơ pô, gŏ sang leh anăn đru pô mkăn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, jing Ama hlăm adiê, bi mni kơ Ih brei leh Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm kâo mâo klei thâo mĭn čiăng hgao klei ƀun ƀin. Akâo kơ Khua Yang brei kâo thâo săng wăt tơdah ƀun ƀin, mdrŏng sah, klei hdĭp kâo ăt bi êdah klei jăk siam Aê Diê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiv Dhau Kev Txomnyem – 27/11/2022 
Bài tiếp theoVượt Qua Nghèo Khó – 27/11/2022