Hdră Kkuh Mpŭ Brei Hluê Ngă – 23/6/2021

1204

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 14:26-32 

Êlan kliăng:“…Brei diih ngă jih jang klei čiăng bi đru hdơ̆ng diih. Tơdah arăng blŭ klei blŭ amâo mâo pô thâo, brei mâo knŏng dua amâodah lu hĭn jing tlâo čô blŭ, leh anăn grăp čô djŏ wir; leh anăn brei mâo pô mblang.” (I Kôrantô 14:26c-27).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mpŭ brei ngă Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô lač êjai dôk kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê? Ya klei kñăm mơ̆ng klei Khua ƀĭng khua ƀĭng kna Y Pôl mtô? Ya ngă brei phung đăo ksiêm bi mklă klei phung hưn êlâo blŭ? Si ngă Sang Aê Diê ară anei hluê ngă klei mtô anei?

         Hŏng klei kñăm čiăng ba klei bi mđĭ ai phung đaŏ hlăm Sang Aê Diê. Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô leh kơ klei brei drei êjai kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Ñu mđĭ ai grăp čô drei yua klei Yang Mngăt Jăk brei msĕ si “klei mmuñ, klei mtô, klei bi êdah, klei blŭ klei blŭ amâo mâo pô thâo, amâodah klei mblang klei blŭ amâo mâo pô thâo…”, ngă djăp bruă čiăng bi đru hdơ̆ng ayŏng adei. Khua ƀĭng kna Y- Pôl ăt lač dŭm klei brei mđing kơ bruă blŭ klei tue leh anăn klei blŭ hưn êlâo. Kơ bruă klei blŭ klei tue, anei jing klei dưi yua êjai dôk kkuh mpŭ kơ Aê Diê ƀiădah brei mâo mnuih mblang, tơdah amâo mâo ôh mnuih mblang, snăn amâo dưi yua ôh klei tue êjai dôk kkuh mpŭ. Sa klei brei mđing mkăn kơ bruă blŭ klei tue, jing mâo hruê bi kmlah, leh anăn hlăm sa mông kkuh mpŭ knŏng mâo dua truh kơ tlâo čô dưi leh.

         Bi kơ phung blŭ klei hưn êlâo, mtô mblang Klei Aê Diê Blŭ ăt knŏng mâo mơ̆ng dua truh tlâo čô đuč, kơ phung dôk hmư̆, amâo djŏ knŏng hmư̆ ôh ƀiădah ăt mâo klei ksiêm mĭn kơ dŭm klei arăng blŭ anăn ksiêm dlăng grăp hruê Klei Aê Diê Blŭ čiăng thâo tơdah klei mtô anăn jing sĭt (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 17:11), mơ̆ng anăn Sang Aê Diê amâo srăng lĕ ôh hlăm dŭm klei phung khua hưn êlâo mgưt mplư. Tơdah dưi djă pioh klei thâo mpŭ êjai mông kƀĭn snăn jih jang dưi hriăm leh anăn mâo klei bi mđĭ ai” (êlan 31b)

         Klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă wĭt mñă nao kơ phung đăo, klei kñăm hlăm mmông kkuh mpŭ jing klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê, mbĭt anăn, phung đăo srăng mâo klei bi tuôm leh anăn bi mđĭ ai hdơ̆ng pô hlăm klei đăo. Kyuanăn Khua ƀĭng kna Y- Pôl mtô leh kơ anak čô Aê Diê ti Kôrantô hdră hluê ngă jih jang ya bruă ngă dưi brei čiăng rơ̆ng djŏ hdră kkuh mpŭ leh anăn kñăm ba klei tŭ dưn leh anăn bi mđĭ ai phung nao kkuh mpŭ, phung đaŏ amâo dah phung ka đaŏ ôh. Anei jing klei đru mguôp mơ̆ng grăp čô čiăng ba klei jăk kơ êpul lu, mbĭt hŏng anăn grăp čô ăt srăng mâo klei mđĭ ai mơ̆ng klei kkuh mpŭ anei.

Sang Aê Diê ară anei ăt msĕ mơh, năng ai mâo lu klei kkuh mpŭ hŏng lu boh phŭn lu jơr, ƀiădah klei yuôm bhăn hĭn jing dŭm hdră kkuh mpŭ brei ngă djŏ hdră, amâo djŏ ôh bi êdah ti êngao, mtŭk mtul. Sa klei mtŭk mtul ti anôk kkuh mpŭ jing klei soh ti anăp Aê Diê, amâo dưi ba klei mđĭ ai kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ôh, lehanăn ba klei bi msoh kơ phung ka đăo kơ Aê Diê tơdah digơ̆ ƀuh.

        

         Drei hluê ngă djŏ hdră mơ̆ hlă mông kkuh mpŭ leh anăn mâo klei ksiêm mĭn kơ klei drei hmư̆ hlăm klei kkuh mpŭ?

        

         Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Ih bi mtlaih leh kâo hŏng ênoh yuôm čiăng kâo dưi mŭt hlă êpul Sang Aê Diê, jing asei mlei Ih, akâo kơ Ih đru kâo mâo bruă klam bi mđĭ ai phung ayŏng adei mkă čiăng thâo bi hmô leh ană hluê ngă djŏ klei bhiăn sĭt kkuh mpŭ kơ Ih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 4:15-49

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

 

Bài trướcBài 130: Giê-rê-mi, Vị Tiên Tri Than Khóc (tiếp theo)
Bài tiếp theoTrật Tự Cần Tuân Giữ – 23/6/2021