Hdră Bruă Mtao Y‑Salômôn Mdơ̆ng – 27/11/2021

902

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 8:1-6

Êlan kliăng: “Leh anăn tui si Y‑Salômôn čiăng mdơ̆ng hlăm ƀuôn Yêrusalem, hlăm čar Liƀan, leh anăn hlăm jih čar ñu kiă kriê” (II Klei Yăl Dliê 8:6b).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya bruă ngă mơ̆ng Mtao Y‑Salômôn dưi lač tinei? Ya mtao mdơ̆ng ti djiêu Sang Yang leh anăn sang mtao? Ya klei tŭ dưn mơ̆ng dŭm bruă rŭ mdơ̆ng anei? Ya bruă brei drei mdơ̆ng čiăng mâo klei tŭ dưn kơ klei hdĭp phung đaŏ kơ Krist?

Năng ai dưi lač Mtao Y‑Salômôn jing sa pô “thơ̆ng kơ bruă” rŭ mdơ̆ng. Hlăm II Klei Yăl Dliê, boh blŭ “mdơ̆ng” mâo 31 blư̆ êjai yăl dliê kơ bruă Y‑Salômôn mdơ̆ng Sang Yang. Leh anăn hlăm năm êlan Klei Aê Diê Blŭ hruê anei ăt mâo truh 6 boh blŭ “mdơ̆ng”.

Mtao Y‑Salômôn pioh kjuh thŭn čiăng mdơ̆ng Sang Yang leh anăn 13 thŭn čiăng mdơ̆ng sang mtao (I Bruă Mtao 6:37-7:1). Leh anăn, ñu lŏ mdơ̆ng dŭm ƀuôn prŏng nah Dưr mơ̆ng Mtao Y‑Huram ƀuôn Tir brei leh, leh anăn ba phung ƀuôn sang Israel nao hdĭp tinăn. Ñu mdơ̆ng ƀuôn Tatmôr ti nah Ngŏ Dhŭng kdrăn tač. Tatmôr jing sa plao ksĭ ti krah kdrăn tač, ti ktuê êlan mơ̆ng Êa ksĭ Prŏng truh ti krĭng kplang Ba Tư. Kyua anăn, Mtao Y‑Salômôn dưi ktuê dlăng dŭm êpul phung mnia blei ti ktuê êlan anei, leh anăn anei ăt jing sa kđông kahan yuôm bhăn.

Kyua Yêrusalem dôk ti čŏng čư̆, anăn êlan nao ti ƀuôn prŏng anei brei dưi ktuê dlăng tliêr kjăp čiăng mđĭ hdră gang mkhư̆. Kyua anăn, Mtao Y‑Salômôn mdơ̆ng leh kjăp dua ƀuôn Ƀet-Hôron ti dlông leh anăn Ƀet-Hôrôn ti gŭ ti ktuê êlan yuôm bhăn mơ̆ng Yêrusalem truh ktuê hang ksĭ. Dŭm ƀuôn anei dôk tĭng Yŭ Dưr Yêrusalem, mnư̆ dưi mdơ̆ng kjăp, mâo ƀăng jang, giê kal kjăp. Ñu ăt mkŏ mjing ƀuôn Ƀalaat ti nah Dhŭng hŏng ƀuôn hjiê pioh êdeh aseh, aseh bi blah. Jih jang mnơ̆ng Y‑Salômôn čiăng mdơ̆ng hlăm jih jang dŭm ƀuôn ti gŭ klei pô kiă kriê snăn ñu “mdơ̆ng sơăi”. Wăt tơdah hdĭp hlăm ênuk êđăp ênang ƀiădah Mtao Y‑Salômôn mprăp leh jăk kơ klei êđăp ênang mơ̆ng Sang Yang, mơ̆ng ala mtao hŏng dŭm hdră bruă prŏng dưi rŭ mdơ̆ng. Ñu ăt đru pŏk mlar ala mtao, ba klei mdrŏng sah kơ lăn čar.

Phung đaŏ kơ Krist amâo hdĭp hlăm êđăp ênang ôh kyua grăp mnĭt mmông dôk nanao hlăm klei bi blah hlăm mngăt, bi kdơ̆ng hŏng klei yang jhat ngă. Brei drei gĭr ktưn mdơ̆ng, amâo djŏ pưk sang, hjiê, ƀiădah klei hdĭp klei đaŏ pô msĕ si mdơ̆ng sang ti dlông tur boh tâo hŏng klei gưt asăp Aê Diê leh anăn hluê ngă (Y‑Luk 6:47-48). Čiăng hluê ngă Klei Aê Diê Blŭ, brei drei dlăng leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ (Rôm 10:17), leh anăn ksiêm dlăng “hruê mlam, snăn kơh ih dưi răng čiăng ngă tui hlue jih klei čih leh hlăm anăn” (Y‑Yôsuê 1:8). Aê Diê brei leh kơ drei mnơ̆ng yuôm bhăn čiăng mdơ̆ng klei hdĭp klei đaŏ kjăp, anăn jing Klei Aê Diê Blŭ. Tui hriăm, ksiêm mĭn leh anăn hluê ngă ya klei hlăm Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm, anăn jing hdră čiăng dưi mâo boh sang klei đaŏ kjăp mdơ̆ng dlông tur boh tâo.

       Drei dôk gĭr mdơ̆ng klei hdĭp klei đaŏ hŏng klei tui hriăm leh anăn hluê ngă ya klei bi hriăm hlăm Klei Aê Diê Blŭ mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo klei čang hmăng leh anăn klei gĭr mdơ̆ng sa klei hdĭp klei đaŏ kjăp, đru kâo grăp hruê thâo klei myang Ih hlăm klei hriăm leh anăn hluê ngă Klei Aê Diê Blŭ.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 19:19-20:28

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVâng Lời Chúa Trong Mọi Lĩnh Vực – 26/11/2021
Bài tiếp theoMạng Lưới Xây Dựng của Vua Sa-lô-môn – 27/11/2021