Hdĭp Hŏng Klei Sĭt, Kpă Ênô – 10/10/2021

1409

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 13:7-8

Êlan kliăng: “Mâo pô mgưt ngă mdrŏng, ƀiădah amâo mâo sa mta mnơ̆ng ôh, mâo pô mkăn mgưt ngă ƀun ƀin, ƀiădah mâo lu ngăn drăp ” (Klei Bi Hriêng 13:7).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mtao Y‑Salômôn lač kơ klei hdĭp mgưt ngă mơ̆ng phung ƀun leh anăn phung mdrŏng? Ya mta klei phung ñu čiăng mtô anak tinei? Si drei dôk hdĭp čiăng bi êdah klei sĭt, kpă ênô?

Mtao Y‑Salômôn mtô lač anak hlăm Klei Bi Hriêng 13:6 “Klei kpă mgang hlei pô êbat êlan ênuah ênô, ƀiădah klei soh mdlưh phung ƀai”. Leh anăn, ñu mtô anak hdĭp ênuah ênô hlăm prăk kăk. Boh blŭ “mgưt ngă” hlăm êlan 7 lač kơ klei kƀah klei sĭt hlăm klei hdĭp. Mnuih “mgưt ngă” msĕ snăn, kyuadah čiăng mplư arăng. Mnuih ƀun kyua klei đŭt ai, riêt asei, hêñ mlâo, snăn mgưt ngă msĕ mnuih mdrŏng. Bi mnuih mdrŏng mgưt ngă msĕ mnuih ƀun ƀin čiăng mdăp ngăn drăp ñu mâo. Mnuih mdrŏng amâodah ƀun ƀin mâo sơăi klei rŭng mdê mdê, mnuih ƀun amâo huĭ ôh kơ arăng mă mdăp čiăng knhưh akâo prăk kăk, bi tui hŏng klei hdĭp, ƀiădah lĕ rŭng kyua klei kƀah; bi phung mdrŏng rŭng kyua huĭ luč ngăn drăp dŏ dô leh anăn huĭ kơ arăng mă mdăp čiăng knhưh akâo prăk kăk, bi tui hŏng klei hdĭp ñu. Kyuanăn, mnơ̆ng mnuă amâo rơ̆ng kơ mnuih dưi mâo klei êđăp ênang leh anăn klei jăk jĭn ôh. Mta čuăn mtao Y‑Salômôn mtô anak tinei amâo djŏ ôh klei mâo mnơ̆ng mnuă lu amâodah ƀiă, ƀiădah čiăng kơ đăm ôh, kyua ngăn drăp snăn hdĭp amâo mâo ênuah ênô hŏng mnuih leh anăn ngă soh hŏng Aê Diê. Aê Diê čiăng kơ drei dôk hdĭp hŏng klei sĭt hlăm ya mta mnơ̆ng Aê Diê thiê brei, čiăng bi êdah klei drei đăo kơ Ñu: “Ƀiădah brei diih duah êlâo hĭn ƀuôn ala mtao Aê Diê leh anăn klei kpă ênô Ñu, leh anăn Ñu srăng thiăm brei kơ diih jih jang mnơ̆ng anăn.” (Y‑Mathiơ 6:33). Tơdah drei mđing hŏng jih ai tiê kơ Klei Aê Diê Blŭ mtô lač leh anăn dôk hdĭp kpă ênô, drei srăng mă tŭ mơ̆ng Aê Diê thiê brei djăp mta mnơ̆ng drei kƀah hlăm klei hdĭp. Khua pô mtô Warren W. Wiersbe čih snei: “knuih kniêng yuôm hĭn kơ anôk bruă, klei thâo mĭn yuôm hĭn kơ ngăn drăp. Aê Diê amâo bi mđĭ klei ƀun ƀin ôh, ăt kăn Ñu bi mni kơ klei lu êbeh rei.” Prăk kăk, ngăn drăp asei ñu pô, amâo jing jhat ăt kăn jing jăk rei, ƀiădah jăk amâodah jhat kyua mơ̆ng pô yua ñu. Tơdah Aê Diê jao prăk kăk ngăn drăp kơ drei, brei drei sĭt suôr thâo bi mđĭ, bi mnga kơ Khua Yang. Leh anăn đăm ôh kyua khăp đei kơ prăk tơl ngă klei soh. Hdơr bĕ Klei Blŭ Khua Yang mñă bi hdơr kơ drei sa mta klei klă klơ̆ng, “Kyuadah drei amâo tuôm djă ba sa mta mnơ̆ng ôh kơ lăn ala, leh anăn kăn drei dưi mă ba sa mta mnơ̆ng rei mơ̆ng lăn ala.” (I Y‑Timôthê 6:7). Tơdah kyua prăk kăk drei ngă soh, drei amâo djŏ knŏng srăng tŭ klei bi kmhal hlăm klei hdĭp anei ôh, ƀiădah ăt wăt hlăm klei hdĭp hruê êdei msĕ si khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn êlâo leh: “Kyuadah klei khăp kơ prăk jing agha kơ jih jang klei jhat; leh anăn kyua klei tluh anăn đa đa klah đuĕ leh mơ̆ng klei đăo leh anăn bi truh kơ ai tiê diñu lu klei rŭng ênguôt.” (I Y‑Timôthê 6:10).

Hmăng hmưi knhuah dôh hdĭp drei bi êdah nanao klei kpă ênô leh anăn klei sĭt nik. Klei hdĭp drei bi êdah klei čang guôn hlăm Khua Yang čiăng dưi mă tŭ klei êđăp ênang leh anăn klei mơak hlăm jih klei truh Aê Diê mdưm drei.

Si ngă drei dôk hdĭp sĭt hŏng klei Khua Yang brei mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih kyua Klei Blŭ Ih mñă bi hdơr kơ kâo brei thâo răng hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă. Akâo Khua Yang brei kâo đăm dưm klei kñăm čiăng kơ prăk kăk ngăn drăp ôh, ƀiădah hung nanao kơ klei hdĭp hlŏng lar leh anăn dôk hdĭp kpă ênô.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐồng Tháp: 4 Tháng Giãn Cách Nhưng Không Xa Cách
Bài tiếp theoSống Chân Thật, Công Chính – 10/10/2021