Gĭr Hlăm Klei Êran – 3/5/2021

326

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yakơ 1:2-4

Êlan kliăng: “Snăn kyuadah drei mâo lu phung hưn bi sĭt dôk jŭm drei msĕ si knam, brei drei msĕ mơh lưh hĕ jih mnơ̆ng bi ktrŏ leh anăn klei soh drei čiăng djă pioh, leh anăn brei drei êran hŏng klei gĭr hlăm klei êran arăng pŏk leh kơ drei,” (Hêbrơ12:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Y-Yakơ čih hră kơ phung đăo dôk tŭ klei arăng ngă jhat brei yap klei truh anăn msĕ hŏng si klei? Si dưi mâo boh tŭ dưn msĕ snăn? Ya mta klei mñă bi hdơr leh anăn bi mđĭ ai drei mơ̆ng klei hriăm anei?

Rup mdah yăl hlăm Klei Mmuñ Hđăp 23 dlăng êđăp ênang êdi, hŏng “anôk rơ̆k mda” leh anăn “anôk êa êđăp ênang” (êlan 2), ƀiădah ăt mâo wăt klei bi knal “êbat hlăm troh êyui klei djiê” (êlan 4). Lu mnuih hơ̆k mơak tơdah mâo “Ih mkra jhưng ƀơ̆ng huă kơ kâo ti anăp phung roh kâo” (êlan 5), ƀiădah wơr bĭt hĕ ăt mâo wăt “phung roh” dôk jŭm dar pô mơh. Êlan tui hluê Khua Yang amâo tuôm ênưih ôh leh anăn, anăn yơh jing phŭn knhal kơ khua ƀĭng kna Y-Pôl bi msĕ kdrăn mblah anăn hŏng kdrăn êran (II Y-Timôthê 4:7) bŏ hŏng lu klei mplư leh anăn klei lông dlăng. Ƀiădah tơdah čih kơ phung đăo dôk klah đuê̆ bru bra djăp anôk kyua klei arăng ngă jhat, Y-Yakơ pŏk mdah sa mta klei yap knhur knhar kơ klei truh knap mñai digơ̆ dôk tlă anăp. Ñu lač: “Ơ phung ayŏng amai adei, tơdah diih tuôm hŏng klei lông dlăng lu mta, brei diih yap klei anăn jing klei hơ̆k mơak sơăi” (êlan 2).

Ya ngă jing “brei diih yap”? Kyuadah năng ai êjai hlăk anăn, klei lông dlăng jing ktrŏ kjham, ruă knap leh anăn amâo mâo klei “hơ̆k mơak sơăi” ôh. Y-Yakơ amâo mâo mplư ñu pô ôh leh anăn kăn mplư pô dlăng hră ñu čih rei kyuadah ñu thâo, tlă anăp hŏng klei lông dlăng amâo tuôm jing klei ênưih ôh. Kyuanăn yơh ñu mtă mtăn brei yap klei lông dlăng msĕ si “klei hơ̆k mơak sơăi”. Kyuadah hŏng klei dưi găn klei lông dlăng, snăn phung đăo dưi jing “klă ênŭm, amâo kƀah sa klei ôh” (êlan 4). Klei lông dlăng đru klei đăo phung đăo hriê kơ prŏng khue, digơ̆ srăng thâo kral Khua Yang hĭn, bi knal klei myang Khua Yang klă hĭn, leh anăn thâo kral ênoh klei bi mguôp hŏng Krist. Lŏ thiăm kơ klei anăn, mta klei yuôm čiăng dưi mâo klei bi knal boh tŭ dưn jăk siam mơ̆ng lu klei lông dlăng dleh dlan anăn jing brei mâo “klei tŭ gĭr” hlăm klei lông dlăng, kdlưn hĭn dơ̆ng, “Brei klei gĭr bi leh sĭt nik bruă ñu” (êlan 4). Blŭ mdê jing, phung anak Aê Diê mâo klei iêu brei gĭr čhuang êbat mbĭt hŏng Khua Yang hlăm lu klei lông dlăng Aê Diê brei truh hlăm klei hdĭp digơ̆. Sa klei êran amâo srăng bi leh ôh tơl truh kơ anôk bi kčah, leh anăn sa êlan êbat klei hdĭp myang kăn dưi mâo boh hơ̆k mơak rei tơdah amâo mâo “êran hŏng klei gĭr hlăm klei êran arăng pŏk leh kơ drei” (Hêbrơ 12:1).

Hmăng hmưi hlăm hruê bi tuôm hŏng Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih, grăp čô drei srăng mă tŭ klei bi mni khăp hơiêng mơ̆ng Khua Yang kyuadah drei tŭ gĭr leh hlăm klei êran klei hdĭp myang: “Jăk leh, Ơ dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr. Ih dôk sĭt suôr hlăm bruă điêt, kâo srăng brei ih kiă kriê lu. Mŭt bĕ leh anăn mâo klei hơ̆k mơak mbĭt hŏng khua ih.’” (Y-Mathiơ 25:21).

 

Si ngă drei dưi tŭ gĭr tơl bi leh klei êran klei hdĭp myang Khua Yang pioh leh kơ drei mơ̆?

Ơ Khua Yang, akâo kơ ih thiăm kơ kâo klei pap čiăng kơ kâo dưi tŭ, gĭr bi leh êlan klei đăo kâo hŏng klei kluôm ênŭm msĕ si sa čô kahan ktang Ih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

 

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 26:14-46

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcLấy Lòng Nhịn Nhục Theo Đòi Cuộc Đua – 3/5/2021
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 22