Feem Xyuam Rau Txojmoo Zoo – 6/12/2023

420

 

 

Mathais 13:51-52

Nqe cim

“Ces Yexus txawm hais rau lawv hais tias, yog li ntawd, txhua tus xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai uas twb kawm paub txog Ntuj Ceebtsheej lawm, lawv zoo ib yam li tus tswv tsev uas muab nws tej qhov txhia chaw qub thiab tshiab rho tawm hauv nws lub txhab los siv.” (Mathais 13:52).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas Tswv Yexus nug hais tias: “Nej puas totaub tej no?”

–       Lub ntsiab ntawm zaj lus pivtxwv tus Tswv hais no yog dabtsi?

–       Zaj lus pivtxwv no qhia rau peb paub li cas txog Vajtswv Txojlus thiab feem xyuam rau Nws Txojlus?

“Nej puas totaub tej no?” Lo lus “totaub” txhais tau hais tias yog “muab los koom ua ke”, tus Tswv xav nug “Nej puas tau muab tagnrho tej uas kuv qhia txog Vajtswv lub Tebchaws coj los ua ke kom paub lub ntsiab tseeb lawm tau (Mathais 13:1-50)?” Txuas ntxiv, “Nws hais tias: Yog li ntawd…(nqe 52a), txhais tau hais tias yog cov thwjtim twb paub tseeb tus yamntxwv ntawm Vajtswv lub Tebchaws ces yuav tsum ua kom yog li ntawd. Yog li, zaj lus pivtxwv no qhia kom cov thwjtim yuav tsum ua tiav feem xyuam.

Tswv Yexus qhia paub qhov muaj nqis ntawm Vajtswv Txojlus thiab feem xyuam peb ua rau Nws Txojlus. Tim ib, Vajtswv cov menyuam yuav tsum yog cov tub kawm Nws Txojlus, yog cov “xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai uas twb kawm paub txog Ntuj Ceebtsheej lawm”. Cia kom ua tau li ntawd, peb yuav tsum nquag thiab saib tes haujlwm kawm Vajtswv Txojlus tseemceeb. Dua li ntawd, peb tsuas cob qhia tau cov neeg los ua haujlwm txuas ntxiv raws li yam uas peb twb muaj lawm.

Tim ob, Vajtswv cov menyuam yuav tsum cia Vajtswv Txojlus hloov kom ua tau Tswv Yexus thwjtim. Nqe 52a, phau txhais tshiab txhais hais tias: “Vim li no txhua tus xibhwb qhia Vajtswv kevcai uas kawm paub txog Ntuj Ceebtsheej…”, yog li ntawd, Vajtswv cov menyuam yuav tsum yog Tswv Yexus thwjtim, txhais tau hais tias nrog tus Tswv, ua li tus Tswv ua, thiab yim hnub yim ua tau zoo li tus Tswv zuj zus. Kev kawm txawj ntse yeej cheemtsum, tiamsis tej ntawd tsis yog lub homphiaj kawg nkaus, nws yog lub neej hloov tshiab uas zoo li Tswv Yexus lub (II Petus 1:5-7).

Tim peb, Vajtswv cov menyuam yuav tsum yog cov neeg uas qhia qhov tseeb hais txog Vajtswv – “muab nws tej qhov txhia chaw qub thiab tshiab rho tawm hauv nws lub txhab los siv”, lub ntsiab yog xav hais txog kev qhia dav fo rau txhua tus. Lub tsamthawj tus Tswv qhia no, yog hais tagnrho lub tswvyim qhia tus Tswv Txojlus. Yam uas tej neeg nimno cheemtsum heev yog qhov tseeb, vim tsuas yog qhov tseeb thiaj coj tau tibneeg los txais txojkev ywjpheej xwb (Yauhas 8:32). Peb yuav tsum yog cov neeg uas faib qhov tseeb thiab cob qhia qhov tseeb rau cov neeg tom qab.

Qhov kawg, Vajtswv cov menyuam yuav tsum qhia Nws Txojlus kom puv npo thiab txaus nkaus – “qhov txhia chaw qub thiab tshiab”. Nimno muaj ntau leej tsuas qhia tej uas neeg nyiam mloog xwb, tiamsis peb yog Vajtswv cov menyuam, peb yuav tsum ncaj ncees qhia tus Tswv Txojlus tsis yog peb qhia raws li tej uas lwm tus xav mloog.

Kawm Vajtswv Txojlus, ua Tswv Yexus thwjtim, qhia qhov tseeb ncaj ncees thiab tas siab yog qhov chaw txawb rau peb yuav qhia tau cov tom qab hauv Pawg Ntseeg ua tau raws li tus Tswv Txojlus qhia.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj xaiv thiab pub rau nyuam yaus tau kev cawm dim. Ua tsaug uas Koj pub Vaj Ntsujplig qhia qhov tseeb rau nyuam yaus paub. Thov Koj pab kom nyuam yaus rau siab ntso kawm Koj Txojlus thiab siv tus kheej tsim tsa thiab npaj kom lwm tus paub Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb npaj rau yus thiab cov neeg tom qab los ntawm qhov chaw txawb twg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Petus 2:1-3:7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNhóm Thông Công – Học kỳ 1 năm học 2023-2024
Bài tiếp theoBruă Klam Hŏng Klei Mrâo Mrang Jăk – 6/12/2023