Bruă Klam Hŏng Klei Mrâo Mrang Jăk – 6/12/2023

2670

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 13:51-52

Êlan kliăng: “Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Snăn grăp čô khua čih hră arăng bi hriăm leh pioh kơ ƀuôn ala mtao adiê jing msĕ si sa čô khua sang bi kbiă mnơ̆ng mrâo wăt mnơ̆ng hđăp mơ̆ng adŭ ngăn drăp ñu.”” (Y‑Mathiơ 13:52)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Khua Yang Yêsu êmuh: “Diih thâo săng leh mơ̆ jih klei anăn?” Ya mta phŭn čiăng lač hlăm klei Khua Yang blŭ bi hriêng anei? Ya klei ih thâo săng kơ klei Khua Yang čiăng lač leh anăn ya bruă klam 0ơl hŏng klei Ñu blŭ mơ̆ng klei yăl dliê bi hriêng anei?

“Diih thâo săng leh mơ̆ jih klei anăn?” Boh blŭ “thâo săng” mblang “bi mguôp mbĭt”, Khua Yang čiăng êmuh “Diih bi mguôp mbĭt bi djŏ mơ̆ jih jang klei Kâo mtô kơ Ƀuôn Ala Mtao Adiê? ” (Y‑Mathiơ 13:1-50). Leh anăn, “Khua Yang Yêsu lač kơ digơ̆: Snăn…” (êlan 52a), mblang jing tơdah phung ƀĭng kna thâo săng klă sĭt klei jing Ƀuôn Ala Mtao Adiê snăn brei lŏ mâo klei wĭt ngă bi djŏ. Snăn, klei blŭ bi hriêng knhal tuč anei ktrâo brei kơ phung ƀĭng kna bruă klam brei ngă bi leh hĕ.

Khua Yang Yêsu brei thâo ênoh yuôm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn bruă klam drei hŏng Klei Aê Diê Blŭ. Tal sa, phung anak Aê Diê jing phung hđeh hriăm Klei Aê Diê Blŭ, brei jing “khua čih hră arăng bi hriăm leh pioh kơ ƀuôn ala mtao adiê”. Čiăng dưi ngă klei anăn, brei drei kriăng leh anăn êlâo hĭn hriăm Klei Aê Diê Blŭ. Kdlưn hĭn kơnăn, drei knŏng dưi bi hriăm pô lŏ čuê hrô hŏng ya mta drei mâo.

Tal dua, phung anak Aê Diê brei mâo Klei Blŭ Aê Diê bi mlih drei dưi jing phung ƀĭng kna kơ Khua Yang. Êlan 52a hlăm hră thŭn 2002 mblang snei: “kyuanăn grăp čô ksiêm hriăm klei bhiăn jing phung ƀĭng kna Ƀuôn Ala Mtao Adiê… ”, snăn, phung anak Aê Diê brei jing phung ƀĭng kna Khua Yang Yêsu, mblang jing phung tui hlue Khua Yang, ngă msĕ si Khua Yang, leh anăn ƀrư̆ hruê msĕ si Khua Yang Yêsu hĭn. Klei knhâo jing klei čiăng ƀiădah ñu amâo tuôm jing klei kñăm knhal tuč ôh, ƀiădah brei jing sa klei hdĭp mâo klei bi mlih čiăng dưi msĕ si Khua Yang Yêsu (II Y‑Pêtrôs 1:5-7).

Tal tlâo, phung anak Aê Diê brei jing phung hiu hưn klei Sĭt Nik Aê Diê – “bi kbiă mnơ̆ng mrâo wăt mnơ̆ng hđăp mơ̆ng adŭ ngăn drăp ñu” čiăng lač kơ klei mtô hưn, kah mbha bi lar. Hlăm ênuk Khua Yang mtô, mâo wăt klei kmah, hŏng klei thâo mĭn hưn bi lar klei sĭt nik Aê Diê. Mta klei anak mnuih hruê anei čiăng êdi jing Klei Sĭt Nik, kyuadah knŏng Klei Sĭt Nik yơh dưi atăt anak mnuih truh kơ klei êngiê sĭt (Y‑Yôhan 8:32). Brei drei jing phung kah mbha klei sĭt nik leh năn bi hriăm phung lŏ čuê hrô hlăm klei sĭt nik.

Knhal tuč, brei phung anak Aê Diê hiu mtô Klei Aê Diê Blŭ bi kluôm ênŭm – “Mnơ̆ng mrâo wăt mnơ̆ng hđăp”. Lu mnuih hruê anei hiu mtô knŏng dŭm mta klei arăng khăp hmư̆ đuč, ƀiădah jing phung anak Aê Diê, brei drei sĭt suôr hŏng Klei Aê Diê Blŭ amâo djŏ ôh kơ mta klei pô mkăn khăp hmư̆.

Hriăm Klei Aê Diê Blŭ, jing phung ƀĭng kna Khua Yang, hiu mtô Klei Sĭt Nik hŏng klei sĭt suôr leh anăn kpă jing atur čiăng kơ drei bi hriăm phung lŏ čuê hrô kơ Phung Sang Aê Diê djŏ tui si klei Khua Yang mtô.

Hŏng ya atur drei mprăp kơ drei pô leh anăn kơ phung lŏ čuê hrô?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih ruah leh kâo leh anăn brei kơ kâo klei bi mtlaih. Bi mni kơ Khua Yang brei leh kơ kâo Mngăt Myang Klei Sĭt Nik čiăng đru kâo thâo săng Klei Sĭt Nik Ih. Akâo Ih đru kâo sĭt suôr hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn yua kâo čiăng rŭ mdơ̆ng leh anăn mprăp Klei Ih Blŭ kơ pô mkăn. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Pêtrôs 2:1-3:7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFeem Xyuam Rau Txojmoo Zoo – 6/12/2023
Bài tiếp theoTrách Nhiệm Với Phúc Âm – 6/12/2023