Đừng Bối Rối – Hãy Tin – 16/11/2017

2322

 

Giăng 14:1-3

1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

Câu gốc: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy bí quyết nào để các môn đồ không bối rối khi Chúa lìa họ? Chúa nói “cũng hãy tin ta nữa” là tin vào những điều gì? Làm thế nào chúng ta đứng vững trước nan đề trong cuộc sống?

Cuộc trò chuyện của Chúa với môn đồ sau khi Ngài rửa chân cho họ khiến họ vô cùng bối rối. Làm sao không bối rối được khi họ theo Chúa suốt ba năm, nay lại được Chúa cho biết có một người sẽ phản Ngài mà họ chưa biết là ai, chẳng những bối rối mà họ nghi ngờ cả chính mình nên ai nấy đã hỏi Chúa có phải con không? Rồi Sứ đồ Phi-e-rơ là người mạnh mẽ nhất trong nhóm lại được Chúa nói trước là sẽ chối Chúa ba lần! Chúa lại nói nơi Ngài đi họ sẽ không thể theo Ngài được, vậy Chúa đi đâu, và họ sẽ đi đâu, làm gì khi Chúa lìa họ. Chúa Giê-xu biết tâm trạng xao xuyến của họ nên Ngài phán ngay rằng “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.”

Chúa Giê-xu sắp sửa lìa môn đồ để lên thập tự giá theo chương trình đã định sẵn. Bí quyết để môn đồ đừng bối rối chính là “hãy tin”. “Hãy tin Đức Chúa Trời,” Đây là niềm tin truyền thống của họ, họ đã tin và thờ phượng Đức Chúa Trời và vẫn giữ vững niềm tin đó dù đang phải sống dưới ách nô lệ của một đất nước đa thần và thờ hình tượng. Chúa biết nhưng Ngài muốn nhắc lại để họ xác quyết thêm nữa lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Rồi Chúa nói thêm “cũng hãy tin ta nữa.” Nếu họ đã vững tin nơi Đức Chúa Trời thể nào thì cũng phải tin Chúa Giê-xu như vậy. Họ sẽ không còn thấy Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt nữa nhưng hãy tin Ngài như họ đã tin Đức Chúa Trời là Đấng vô hình. Chúa Giê-xu đã giãi bày, dạy dỗ Ngài là Đấng Mết-si-a đã đến thì họ hãy tin Ngài như họ đã tin vào Lời hứa ban Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời mà họ trông đợi. Và Ngài cũng đã dạy rằng “Ta với Cha là một” thì cũng hãy tin Ngài như đã tin Đức Chúa Trời. Lòng tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời và nơi Chúa Giê-xu sẽ là sức mạnh để vượt thắng những bối rối, xao xuyến trong lòng sau khi Chúa lìa họ về trời.

Cuộc sống người theo Chúa không tránh khỏi những sóng gió ba đào, có nhiều điều xảy đến chúng ta không hiểu được, nhiều nan đề gần như không lối thoát… Bối rối chỉ đưa chúng ta vào bế tắc, nhưng cứ giữ vững đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững không hề nao núng trước nan đề, để rồi sau đó sẽ nhìn thấy ơn Đức Chúa Trời quá diệu kỳ cho chúng ta.

Bạn có bối rối ngã lòng trước những nan đề xảy đến trong cuộc sống không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con bối rối trước nan đề trong cuộc sống, xin Lời Ngài nhắc nhở con đừng bối rối nhưng hãy tin. Cảm tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu, con tin Ngài. Xin cho con cứ vững vàng theo Chúa cho đến cuối cùng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 142-143.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.