Dŭm Klei Hưn Răng – 22/03/2021

861

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yôhan 13:21-30

Êlan kliăng: “Leh Yêsu blŭ klei anăn, mngăt Ñu rŭng răng, leh anăn Ñu lač, Kâo hưn kơ diih klei sĭt nik, sa čô hlăm phung diih srăng lhiăr kơ kâo.” (Y-Yôhan 13:21)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Dŭm blư̆ Khua Yang Yêsu hưn lač kơ Y-Yuđas brei răng? Ya mta gru knăl kơ dŭm klei hưn răng anăn? Si ngă Y-Yuđas lŏ wĭt lač? Tơdah mâo Khua Yang lač kơ klei soh pô, si drei lŏ wĭt lač?

Êjai mmông dôk huă ƀơ̆ng knhal tuč, Khua Yang Yêsu lu blư̆ mâo klei hưn răng kơ klei lhiăr mơ̆ng sa čô hlăm phung bĭng kna. Klei Khua Yang blŭ hưn brei răng nao mơ̆ng klei blŭ diêr bi hmư̆ (êlan 11-12) truh kơ hưn klă (êlan 18,21) leh anăn knhal tuč Ñu blŭ kpă klă hŏng pô anăn mtam (êlan 27). Ƀiă dah, bi kngăr êdi, tơl jih êlan knhal tuič hlăm kdrêč anei jing êlan 30 Y–Yuđas ăt dưi bi hgăm jih jang klei đing mơ̆ng phung hdĭp giăm ñu bŏ tlâo thŭn. Leh Khua Yang lač mâo sa čô hlăm phung digơ̆ srăng lhiăr kơ Khua Yang, “Phung ƀĭng kna bi dlăng hdơ̆ng diñu, amâo mâo sa čô thâo ôh kơ hlei pô Yêsu blŭ klei anăn” (êlan 22). Diñu ăt kăn thâo săng rei si ngă Khua Yang lač hŏng Y-Yuđas: “Ya klei ih ngă, ngă bĕ bi djăl”. Năng ai diñu ăt mĭn dah Y-Yuđas nao ngă bruă kơ jih jang amâodah nao đru mnuih ƀun ƀin (êlan 28-29). Klă sĭt hŏng digơ̆, Y-Yuđas truh mmông anăn ăt jing sa čô mnuih jăk leh anăn thâo klam bruă. Digơ̆ mĭn, ñu amâo mâo klei bi knăl mơ̆ng sa čô lhiăr ôh.

 Yang đar tơdah drei bi mĭn kơ Y-Yuđas, drei bi ƀuh sa čô mnuih mâo ală mdêč mdar, ngă bruă amâo klă mngač… Ƀiădah ti nei Y-Yuđas amâo djŏ snăn ôh. Ti anăp grăp čô mnuih, ñu ăt jing sa čô ƀĭng kna sĭt anăn răng pia, năng ai ăt hur har, djŏ hnơ̆ng. Khădah, mơ̆ng leh Ñu hưn răng mâo sa čô hlăm phung ƀĭng kna srăng lhiăr kơ Ñu, snăn lu phung ƀĭng kna kdŭn tluôn amâo lŏ tui hluê Khua Yang Yêsu ôh, (Y-Yôhan 6:70). Khua Yang Yêsu jing Aê Diê thâo jih jang, bŏ tlâo thŭn tui hluê Khua Yang, Y-Yuđas amâo mâo klei bi mlih ôh. Khua Yang ăt ƀuh ñu ăt tluh kơ prăk mah, ai tiê khăng hlăm ñu. Ñu ngă mgưt ti anăp grăp čô mnuih, leh anăn ngă mgưt hŏng ñu pô mơh, ƀiădah ñu amâo dưi ngă mgưt ôh hŏng Khua Yang.

 Y-Yuđas nao phă gŭ, grăp knhuang. Ƀiădah si ñu lŏ wĭt lač leh Khua Yang mñă lu blư̆, hŏng lu hdră? Hlăm kdrêč 6, khua ƀĭng kna Y-Yôhan amâo čih ôh klei Y-Yuđas lŏ wĭt lač. Hlăm kdrêč 13 anei, ñu “đuê̆ mtam” (êlan 30). Lĕ hlăm klei soh jng sa hdră knhuang. Mđing hmư̆ klei hưn răng jing sa mta klei ruah mă. Y-Yuđas ruah mă klei dưm ti êngao ƀăng knga, ruah kbiă hlăm anôk mâo Khua Yang dôk, ruah mŭt nao mŭt hlăm anôk mmăt klei soh jhat.

Hlăk đưm dih, mtao Y-Đawit mâo khua pô hưn êlâo Y-Nathan ktrâo brei klei soh ñu knŏng sa blư̆ “Pô anăn jing mtao yơh” (II Y-Samuel 12:1-7) snăn mtao kmhal klei soh mtam. Y-Yuđas, kâo pô leh anăn di ih, ciăng mâo dŭm blư̆ mñă kơh dưi mdih? Kñăm bi hdơr Klei Khua Yang tŭ klei knap mñai jing mmông găl brei drei lŏ dlăng wĭt pô čiăng thâo ƀuh klei soh, klei lĕ, klei lhiăr pô, čiăng kmhal klei soh.

Drei ƀuh mơ̆ ya gru knăl lhiăr hlăm drei pô ară anei hin? Tơdah ƀuh leh, si diih wĭt lač kơ klei Khua Yang mñă anăn?

Ơ Khua Yang, kâo mni lač jăk kơ Ih kyua Ih gĭr mñă kơ kâo klei kâo ngă soh. Hlăm yan bi hdơr Klei Khua Yang tŭ klei knap mñai anei, akâo kơ Ih đru kâo lŏ dlăng wĭt pô sĭt êmĭt čiăng kmhal klei soh leh anăn bi mlih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Bài trướcƠn Phước Có Điều Kiện – 22/3/2021
Bài tiếp theoVẻ Đẹp Thật Của Người Nữ Cơ Đốc