Dưi hĭn hŏng klei mplư – 10/7/2024

1489

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 7:22-27

Êlan kliăng: “Ară anei Ơ phung anak êkei kâo, dôk hmư̆ kâo bĕ, leh anăn mđing knga kơ klei kâo blŭ.” (Klei Bi Hriêng 7:24)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao Y-Salômôn brei anak ƀuh ya boh jhat dôh kăp phung lĕ hlăm klei mniê knhông mplư? Ya mta phŭn ñu mtô anak čiăng dưi hĭn hŏng klei mplư klei êkei mniê? Si drei mă yua kơ drei pô čiăng dưi hĭn hŏng klei mplư?

Mta klei tal êlâo hĭn kơ sa čô čiăng dưi hĭn hŏng klei mplư, jing brei mjưh hĕ; đăm brei ală leh anăn knga mđing phă phung mplư ôh, mđrăm hŏng klei anăn lŏ wĭt kơ Khua Yang čiăng thâo kral klei luar phung mplư leh anăn thâo kral boh jhat kjham kjhuê̆ tơdah mđhuk hlue klei mplư. Satan khăng bi hơô kơ klei soh lu mta ao siam klei hơ̆k hlăp, klei tluh ƀô, klei mơak mơai, ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ lač snei, phung mluk hmư̆ hlue klei mplư msĕ si “êmô nao kơ anôk arăng čuh” amâodah “čĭm ruăt djŏ ñuăl” (êlan 22-23). Khua Yang Yêsu lač: “Kâo lač kơ diih klei sĭt nik, grăp čô hlei pô ngă soh jing hlŭn kơ klei soh.” (Y-Yôhan 8:34). Klei dleh amâo djŏ knŏng tŭ boh jhat mơ̆ng klei soh ƀiădah wăt klei kă čăp mơ̆ng klei soh, leh anăn čiăng dưi tlaih mơ̆ng klei kă čăp anăn hŏng ai ktang mnuih jing klei amâo dưi ngă ôh.

Lu snăk mnuih tơdah dôk ti anăp klei mplư klei êkei mniê khăng mĭndah: “kâo mâo klei dưi leh anăn klei ktang thâo tăp anôk mjưh”. Ƀiădah tơdah mŭt leh amâo mâo pô dưi lŏ kbiă ôh! Y-Samson jing sa klei bi sĭt klă klơ̆ng kơ klei anei. Kyuanăn, đăm bi mĭn êpei kơ klei ktang pô ôh, ăt kăn hmư̆ rei klei blŭ luar phung mplư leh anăn klei tluh čiăng hlăm ai tiê, ƀiădah brei Klei Aê Diê Blŭ mtrang mngač, đru drei suaih klei mĭn čiăng thâo kral mnêč phung roh. Amâo knŏng mđing hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ ƀiădah wăt mâo klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Klei Aê Diê Blŭ leh anăn dôk hdĭp tui klei ƀuăn rơ̆ng anăn mơh (êlan 24). Anei jing êlan hdră yuôm čiăng dưi hŏng klei mplư (Klei Mmuñ Hđăp 119:11).

Brei ăt hdơr mơh, klei soh kbiă hriê mơ̆ng ai tiê leh anăn hlăm klei mĭn, kyuanăn “Đăm brei ai tiê ih weh phă êlan sa čô mniê msĕ snăn ôh; đăm klah đuĕ tui êlan ñu êbat ôh.” (êlan 25). Đăm rông ba ai tiê tluh čiăng leh anăn klei mĭn mmăt ôh. “Êgao hĭn kơ jih mnơ̆ng, kiă kriê ai tiê ih bi jăk, kyuadah mơ̆ng ñu yơh kbiă akŏ klei hdĭp.” (Klei Bi Hriêng 4:23). Đuĕ kbưi bĕ mơ̆ng klei bi mguôp hŏng mah jiăng mâo klei mĭn hơ̆k hŏng klei êkei mniê, hră mơar, fim rup leh anăn website mčhur klei knhông, jing kdrăn ênưih kơ klei ngă soh klei êkei mniê. Mbĭt ti djiêô anăn, mkŏ mdơ̆ng bĕ sa boh gŏ sang jăk mơak (Klei Bi Hriêng 5:18-19), leh anăn klei bi mguôp hlăm phung đăo kơ Krist suaih ktang.

Êlan 26-27 mñă kơ drei snei, mâo lu lĭn klei hdĭp rai luč kyua djŏ tuôm hŏng klei soh klei êkei mniê. Brei drei kăp dôk răng kơ drei pô kơ jih boh jhat sĭt nik srăng truh tơdah ngă soh. Tơdah sa čô mnuih êlâo kơ ngă klei soh knhông, thâo pioh ƀiă mnĭt mmông mĭn kơ boh jhat si srăng jing hŏng Anăn Khua Yang, hŏng mô̆ anak, gŏ sang leh anăn kơ pô dê wăt hŏng Phung Sang Aê Diê, snăn năng ai lu mnuih dưi hĭn leh hŏng klei mplư anei.

Sĭ ngă drei tuôm dưi hĭn amâodah lĕ ti anăp klei mplư klei êkei mniê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, brei Klei Blŭ Ih bi doh ai tiê leh anăn klei mĭn kâo. Akâo Ih đru kâo hdĭp sa klei hdĭp kpă ênô leh anăn doh jăk ti anăp Khua Yang leh anăn mnuih mkăn, čiăng kơ kâo amâo lĕ ôh hlăm klei mplư klei êkei mniê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 32

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKov Yeej Kev Dag Ntxias – 10/7/2024
Bài tiếp theoĐắc Thắng Cám Dỗ – 10/7/2024