Dôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Năng Djŏ – 30/11/2023

2126

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 2:9-12

Êlan kliăng: “Kyuadah diih thâo leh, msĕ si sa čô ama hŏng phung anak ñu. Snăn mơh, hmei jing hŏng grăp čô diñu. Hmei mtô, mtrŭt, leh anăn mtă kơ grăp čô diih brei dôk hdĭp năng kơ Aê Diê, Pô iêô diih kơ ƀuôn ala mtao leh anăn klei guh kơang Ñu pô” (I Têsalônik 2:11-12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ai tiê Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung găp ñu ngă bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk ? Ya klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čiăng mơ̆ng phung đăo Têsalônik ? Si drei hdĭp hŏng klei pap Aê Diê brei ?

Hlăk êjai kriê dlăng phung đăo Têsalônik, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn Y‑Silas, Y‑Timôthê mă bruă hŏng ai tiê msĕ si diñu truh ti anôk mkăn: jih ai tiê hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk čiăng kơ grăp čô thâo kral Khua Yang Yêsu Krist leh anăn đăo kơ Ñu. Êngao anăn, diñu mă bruă nanao čiăng čŏng rông pô amâo akâo kơ ya klei dưi amâodah klei arăng brei mơ̆ng bruă myang yuôm bhăn anei ôh (I Têsalônik 2:6, 9). Hlăk êjai mă bruă, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl jih ai tiê kreh kriăng, amâo uêñ kơ klei dleh dlan “… mă bruă hruê mlam kyua hmei amâo čiăng bi ktrŏ sa čô hlăm phung diih ôh êjai hmei mtô kơ diih klei mrâo mrang jăk Aê Diê”. Hdră mă bruă leh anăn dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă hŏng ñu mâo phung đăo ti Sang Aê Diê Têsalônik čih yap leh anăn bi mklă jăk. Amâo djŏ knŏng dŭm năn ôh, “Diih jing phung hưn bi sĭt, leh anăn Aê Diê msĕ mơh, klei hmei dôk hdĭp leh ti anăp diih phung đăo hŏng klei doh jăk, hŏng klei kpă, leh anăn hŏng klei arăng amâo dưi ƀuah ôh ” (êlan 10).

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung găp ñu srăng tŭ djăp klei dleh dlan, khăp kơ grăp čô mnuih msĕ si ama khăp kơ anak, jih ai tiê mtrŭt, bi juh leh anăn mtô lač hŏng klei čang hmăng phung anak hlăm mngăt mơ̆ng pô ti Têsalônik“…dôk hdĭp năng kơ Aê Diê, Pô iêu diih kơ ƀuôn ala mtao leh anăn klei guh kơang Ñu pô” (êlan 12). Ñu mñă klă Aê Diê jing Pô iêô mthưr ayŏng adei mŭt hlăm Ƀuôn Ala Mtao guh kơang Ñu, anei jing klei pap prŏng prĭn Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang Ñu. Ƀiădah klei pap mâo mbĭt nanao bruă klam. Kyua anăn ñu mtô grăp čô mnuih brei hdĭp năng djŏ hŏng Aê Diê, Pô brei klei pap kơ pô. Tơdah amâo ngă snăn, hrô kơ mâo klei guh kơang snăn srăng tŭ klei bi kmhal.

Bruă Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ngă klă sĭt ăt jing klei grăp čô rŭng răng jing phung dôk ngă bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Amâo mâo ôh ya klei mơak hĭn kơ ƀuh phung đaŏ kơ Khua Yang Yêsu mâo klei hdĭp mlih mrâo grăp hruê, năng hŏng klei pap Aê Diê iêô nao ti Ƀuôn Ala Mtao Ñu leh anăn klei guh kơang Ñu. Leh anăn klei yuôm bhăn hĭn kơ grăp čô drei tinei jing drei mâo klei bi mklă jăk mơ̆ng Aê Diê leh anăn phung riêng gah jing drei dôk hdĭp bi hmô năng hŏng Aê Diê, bi hmô kơ klei hriê kơ prŏng hlăm klei hdĭp mngăt, čiăng mơ̆ng anăn phung nao êdei srăng ƀuh leh anăn tui hlue.

Knuih hdĭp drei mâo ya klei năng djŏ hŏng klei pap Aê Diê mơ̆? Ya klei drei bi mklă?

Wah lač: Ơ Aê Diê khăp hơiêng, Pô iêô leh kâo nao ti Ƀuôn Ala Mtao Ih leh anăn klei guh kơang Ih, akâo kơ Ih đru kâo hdĭp năng djŏ hŏng klei pap Ih brei kơ kâo, leh anăn akâo kơ Ih yua kâo čiăng mđĭ ai pô mkăn hdĭp năng djŏ kơ Aê Diê. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Lub Neej Haum Vajtswv Siab – 30/11/2023
Bài tiếp theoĂn Ở Cách Xứng Đáng – 30/11/2023