Dlăng Kơ Khua Yang Tơdah Tuôm Hŏng Dleh Dlan – 26/5/2023

1274

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 20:5-17

Êlan kliăng: “… Ơ Yêhôwa Aê Diê phung aê hmei, amâo djŏ hĕ ih jing Aê Diê hlăm adiê? Amâo djŏ hĕ Ih jing khua kơ jih jang ƀuôn ala mtao phung găp djuê mnuih? Hlăm kngan Ih mâo klei myang leh anăn klei ktang, snăn amâo mâo sa čô dưi bi kdơ̆ng hŏng Ih ôh. ” (II Klei Yăl Dliê 20:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya bruă Mtao Jôsaphat leh anăn phung ƀuôn sang dôk ngă? Mtao thâo kơ Aê Diê si Pô jing? Ya mta phŭn mtao akâo kơ klei đru? Ti anôk ală diih dlăng leh anăn ai tiê diih dưm tơdah tuôm hŏng dleh dlan?

Mtao Jôsaphat kwưh “Yêhôwa Aê Diê phung aê hmei” (êlan 5-6) lač kơ klei bi mguôp phung ƀuôn sang hŏng Aê Diê. Mtao thâo Aê Diê jing Pô kiă kriê jih jang mnơ̆ng, amâo mâo ôh hlei pô dưi bi kdơ̆ng hŏng klei myang Ñu. Mtao thâo săng Ñu amâo djŏ knŏng jing Aê Diê kơ phung aê diñu ôh ƀiădah lŏ jing kơ diñu pô (êlan 7). Ñu brei leh klei pap kơ digơ̆ tơdah brei krĭng anei “brei čar anei hlŏng lar kơ phung anak čô Y-Abraham mah jiăng Ih”. Diñu tŭ mă, dôk hlăm krĭng leh anăn mdơ̆ng sa boh Sang yang kơ Aê Diê čiăng kkuh mpŭ kơ Ñu. Tinei, tơdah tuôm hŏng klei truh, blah ngă… diñu nao kwưh akâo, Aê Diê mđing hmư̆ leh anăn mtlaih.

Ară anei, tuôm hŏng phung roh, mtao hŏng jih jang phung ƀuôn sang kwưh akâo kơ Aê Diê. Mtao mñă wĭt hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Israel hlăk mrâo wĭt mơ̆ng čar Êjip, Aê Diê amâo brei diñu ksŭng ngă ôh kơ tlâo djuê ana anei. Phung ƀuôn sang Aê Diê gưt asăp leh. Ƀiădah ară anei, diñu amâo mđing ôh kơ klei anăn ƀiădah lŏ ksŭng blah phung ƀuôn sang Aê Diê, Aê Diê phat kđi mơ̆ diñu? (êlan 12). Boh tŭ klei mtao leh anăn phung ƀuôn sang kwưh akâo Aê Diê hmư̆, bi juh, mđĭ ai mơ̆ng klei blŭ Y-Jahasiêl, mâo “Yêhôwa Aê Diê dôk mbĭt” (êlan 17) leh anăn dưi (êlan 24).

Tinei, drei ƀuh klei bi mguôp yuôm bhăn plah wah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu. Aê Diê brei leh klei pap kơ diñu hlăk êlâo dih leh anăn Ñu srăng lŏ brei klei pap tơdah diñu lŏ dơ̆ng đăo knang leh anăn gưt asăp Ñu. Phung aê diñu jing ƀĭng găp Aê Diê snăn ară anei diñu ăt jing găp Aê Diê mơh tơdah diñu lŏ dơ̆ng kkuh mpŭ, djă pioh klei bi mguôp hŏng Ñu leh anăn gưt asăp Ñu (Y-Yôhan 15:14). Mtao ăt mâo klei kwưh akâo hŏng sa ai tiê doh, thâo pô leh anăn phung ƀuôn sang dôk sa tĭng hŏng Aê Diê, diñu amâo ngă soh ôh. Mtao akâo kơ Aê Diê ƀuh diñu jing phung ngă klei djŏ leh anăn ƀuh klei phung roh amâo hdơr knga.

Hlăm klei truh mtao leh anăn phung ƀuôn sang thâo dlăng kơ Aê Diê jing Pô ba klei êđăp ênang, bi mtlaih mơ̆ng klei dleh dlan, Pô phat kđi čiăng ba klei mtăp mđơr kơ diñu. Diñu kwưh akâo kơ Aê Diê leh anăn mâo Aê Diê bi juh “Đăm huĭ ôh leh anăn đăm êdu ai ôh … kyuadah klei bi blah anei… jing bruă Aê Diê” (êlan 15). Ñu srăng jing Pô bi blah brei kơ diñu. Tơdah tuôm hŏng dleh dlan drei ăt tui hriăm klei bi hmô mơ̆ng Mtao Jôsaphat čiăng amâo dlăng hlăm klei dleh dlan pô ôh ƀiădah dlăng kơ Pô mâo klei dưi, klei thâo, amâo mâo pô dưi bi kdơ̆ng ôh (êlan 6) leh anăn brei ală pô “dlăng kơ Aê Diê” (êlan 12).

Diih luč klei čang hmăng mơ̆ tơdah dlăng kơ boh klei bŏ hŏng dleh dlan?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo hlăm mmông dleh dlan amâo dlăng ôh kơ klei mâo ƀiădah thâo dlăng kơ Ih hŏng ai tiê doh leh anăn đăo knang Ih srăng mding hmư̆, bi mtlaih hlue si hdră Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 1:1-39

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNgửa Trông Chúa Khi Gặp Khó Khăn – 26/5/2023
Bài tiếp theoTos Tus Tswv Thaum Ntsib Teebmeem – 26/5/2023