Djă Pioh Klei Aê Diê Blŭ – 16/11/2023

1031

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:7-9

Êlan kliăng: “Răng bĕ hlăm klei djŏ phŭng, brei răng snăk ngă tui hlue jih jang klei phung khua ngă yang Lêwi srăng mtă gai diih; tui si kâo mtă leh kơ diñu, snăn diih srăng răng ngă” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, klei bhiăn Aê Diê mtô kơ ya mta klei? Si phung ƀuôn sang Aê Diê srăng gưt kơ klei bhiăn Aê Diê? Si ngă ih dôk djă pioh Klei Aê Diê Blŭ?

Klei bhiăn Aê Diê mtă hlăm êlan 7 čiăng mkhư̆ kđăl klei tlĕ mă mnuih mjing hlŭn amâodah čhĭ. Anei jing bruă ngă luč jih knuih mnuih, plah mă klei hdĭp mnơ̆ng Aê Diê hrih mjing leh, kyuanăn brei bi luč hĕ klei soh anăn, mnuih ngă klei soh msĕ snăn amâo năng dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang mâo klei bi mguôp hŏng Aê Diê ôh. Hruê anei, Aê Diê ăt čiăng kơ phung anak čô Ñu hdĭp hŏng klei thâo khăp leh anăn bi mpŭ hdơ̆ng găp kyuadah jih jang drei măng ai hlei drei jing ăt jing mnuih soh êrah Yang Krist bi tui leh sơăi.

Êlan 8-9 Klei Aê Diê Blŭ mtô djŏ kơ klei ruă djŏ phŭng, lač kơ jih jang klei ruă ti êngao klĭt ênưih tưp tơdah bi sô̆ asei mlei, hlăm anăn klei ruă djŏ phŭng jing kjham hĭn. Y‑Môis mtă kơ phung ƀuôn sang răng snăk ngă tui hlue jih jang klei phung khua ngă yang mtă gai. Kyuadah Y‑Môis mtă leh kơ digơ̆ ya srăng ngă, leh anăn jih jang klei ñu mtă anăn jing klei mtă mơ̆ng Aê Diê pô msĕ si ñu lač leh: “Anei klei mtă, klei bhiăn, leh anăn klei mtrŭn Yêhôwa Aê Diê diih mtă leh brei kâo mtô kơ diih, čiăng kơ diih ngă tui hlue klei anăn hlăm čar diih srăng găn mă bha” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:1).

Y‑Môis mtă kơ phung Israel tui hlue ngă bi jăk jih jang klei phung khua ngă yang mtă gai čiăng kơ klei ruă amâo tưp tar ƀar anôk hlăm ƀuôn phung ƀuôn sang Aê Diê. Msĕ mơh, ñu mñă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê hdơr kơ klei kyua H’Miriam amâo tŭ ôh kơ klei dưi prŏng Aê Diê snăn boh jhat kơ klei anăn jing gơ̆ tŭ klei djŏ phŭng (Klei Yap 12:1-16). Bi hdơr kơ klei truh djŏ kơ klei hƀuê ênuk anei čiăng mñă kơ phung ƀuôn sang thâo boh yuôm klei gưt asăp kơ Aê Diê, mbĭt hŏng klei anăn ăt čiăng mtă kơ phung dlăng hơăi mang kơ klei ruă ti êngao klĭt răng mơh, đăm brei klei ruă tưp bi hmăi kơ klei suah pral jih jang mnuih ƀuôn sang ôh.

Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang Ñu amâo djŏ knŏng Lăn Klei Ƀuăn ôh, ƀiădah êlâo kơ mŭt dôk hlăm čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai anăn, Aê Diê brei wăt djăp mta klei bhiăn mơh čiăng kơ digơ̆ hdĭp hlăm klei hơ̆k mơak êđăp ênang Ñu brei. Klei bhiăn Aê Diê ƀhĭ ƀhêñ êdimima, čiăng răng mgang jih jang mnuih hlăm anăn mâo phung mniê, phung hlŭn, wăt klei suah pral phung ƀuôn sang msĕ mơh kyuanăn brei digơ̆ gưt jih. Hruê anei Aê Diê brei kơ drei hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ jing Klei Blŭ Aê Diê pioh mtô lač, ƀuah, mkra. Brei grăp čô drei dlăng, hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn ngă hlue čiăng dưi mă tŭ klei jăk jĭn (Y‑Yôsuê 1:8). Hlei pô amâo uêñ ôh kơ klei Aê Diê bi hriăm amâo djŏ knŏng bi hmăi jhat hjăn kơ ñu pô ôh ƀiădah bi hmăi truh kơ phung anak čô ñu hlăm gŏ sang leh anăn wăt kơ Phung Sang Aê Diê mơh.

Drei khăp kơ Aê Diê leh anăn bi khăp hdơ̆ng drei msĕ si klei Ñu mtă mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Ih kyua brei leh kơ kâo klei Ih Blŭ. Kâo ƀuăn hur har dlăng, hriăm Klei Ih Blŭ grăp hruê čiăng thâo săng klă kơ klei Ih bi hriăm leh anăn ngă djŏ tui si klei Ih mtă leh. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Timôthê 1:1-2:13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Raws Vajtswv Txojlus – 16/11/2023
Bài tiếp theoVâng Giữ Lời Chúa – 16/11/2023