Ua Raws Vajtswv Txojlus – 16/11/2023

1084

 

 

II Kevcai 24:7-9

Nqe cim:

“Yog nej cov muaj ib tug mob ruas, tus ntawd yuav tsum ua raws li cov povthawj kom nws ua, thiab ua raws li tej lus uas kuv qhia rau lawv lawm” (II Kevcai 24:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nyob hauv ntu Vajluskub no, tus Tswv tej kevcai qhia txog yam dabtsi?

–       Tus Tswv haivneeg yuav tsum ua raws tus Tswv tej kevcai licas?

–       Koj tabtom ua raws Vajtswv Txojlus licas?

Tus Tswv txojcai nyob hauv nqe 7 yog siv los tivthaiv qhov teebmeem nyiag neeg mus ua qhev lossis mus muag. Ntawd yog tes haujlwm tsis muaj siab ntsws, ua txhaum txojcai rau yam tus Tswv tsim, yog li ntawd Vajtswv thiaj rhuav tshem kev txhaum ntawd povtseg, tus neeg uas ua tej kev txhaum zoo li ntawd tsis tsimnyog nyob hauv tus Tswv haivneeg. Niaj hnub nimno, tus Tswv kuj ntshaw kom Nws haivneeg ua neej sib hlub thiab ib tug saib taus ib tug vim txawm hais tias peb yuav yog leejtwg los puavleej yog cov neeg txhaum uas tau Cawmseej Yexus cov ntshav cawmdim lawm.

Nqe 8-9, hais txog tus Tswv txojcai rau cov neeg raug mob ruas, yog tej kab mob sab nqaij tawv txaus ntshai uas yoojyim kis thaum txav ti, mob ruas yog tus kab mob uas hnyav dua ntais. Mauxes qhia kom cov pejxeem yuav tsum ceevfaj thiab xyuamxim ua raws li cov povthawj tej lus taw qhia. Vim Mauxes twb qhia lawv paub txog tej yam lawv yuav tsum ua lawm, thiab txhua yam uas nws hais puavleej yog Vajtswv qhia rau nws, raws li nws tau hais tias: “Tej lus no yog tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tej kevcai uas nws kom kuv muab qhia rau nej. Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav mus tua thiab nyob ntawd, nej yuav tsum coj raws li tej kevcai no” (II Kevcai 6:1).

Mauxes ceebtoom cov Yixalayees yuav tsum xyuamxim ua raws nraim li cov povthawj tej lus taw qhia thiaj tsis kis mob mus rau tus Tswv haivneeg tej nroog, tej zos. Nws kuj ceebtoom tus Tswv haivneeg rov nco txog Milias zaj xwm, vim saib tsis taus Vajtswv tej lus thiaj ua rau nws raug mob ruas (Teev Npe 12:1-16). Thaum rov hais txog zaj xwm loj no, nws xav qhia rau tus Tswv haivneeg pom txog qhov tseemceeb ntawm kev mloog thiab ua raws Vajtswv Txojlus, thiab kuj yog ceebtoom cov neeg uas saib tsis taus tej kab mob sab nqaij tawv txaus ntshai ua rau tus Tswv haivneeg raug mob nkeeg.

Vajtswv tsis yog tsuas pub lub Tebchaws Coglus Tseg rau Nws haivneeg xwb, tiamsis ua ntej mus rau lub tebchaws av rog thiab zoo qoob ntawd, tus Tswv kuj pub rau lawv muaj txhua txoj kevcai, kom lawv txais tau lubneej kaj siab, zoo siab uas Nws pub. Tus Tswv tej kevcai qhia ntxaws heev, thiaj tivthaiv tau txhua hom neeg, tsis hais tej pojniam, cov neeg ua qhev thiab cov pejxeem kev noj qab haus huv.   Tus Tswv haivneeg yuav tsum ua raws nraim li tej kevcai ntawd. Niaj hnub nimno Vajtswv pub phau Vajluskub uas yog Nws Txojlus rau peb los qhuab qhia, qhuab ntuas, pab cov neeg yuamkev. Peb txhua tus yuav tsum nyeem, kawm Vajtswv Txojlus thiab xyuamxim ua raws thiaj yuav tau koobhmoov (Yausuas 1:8). Cov neeg ua saib tsis taus tus Tswv tej lus qhia, tsis yog nws tsuas ua rau tus kheej ntsib teebmeem xwb, tiamsis nws tseem tsim teebmeem rau cov uas nyob hauv nws tsevneeg thiab hauv Pawg Ntseeg huv tibsi

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj pub Txojlus rau nyuam yaus. Nyuam yaus yuav nyeem, kawm Koj Txojlus txhua hnub kom paub thiab ua lubneej raws li Koj tej lus qhia. Nyuam yaus tuav tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas hwm tus Tswv thiab ua lubneej sib hlub raws li Nws Txojlus qhia lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Timautes 1:1-2:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Thông Công Và Bồi Linh 4 Ban Trung Tráng Niên
Bài tiếp theoDjă Pioh Klei Aê Diê Blŭ – 16/11/2023