Đăo Kơ Klei Aê Diê Ƀuăn – 11/11/2023

2866

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 23:12-15

Êlan kliăng: “Dôk kriêp ti anăp Yêhôwa, leh anăn čang guôn kơ Ñu; đăm rŭng răng ôh kyua sa čô dưi hlăm klei ñu ngă, kyua pô dưi ngă klei jhat ñu čiăng” (Klei Mmuñ Hđăp 37:7).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing klei knhal tuč kơ H’Athali? Ya ngă Y‑Jêhôiđa amâo luč klei čang hmăng ôh tơdah H’Athali plah mă jhưng mtao? Ya ngă klei ih amâo luč ôh klei čang hmăng leh anăn klei đăo ti anăp lu klei wê hlăm klei hdĭp?

Tơdah H’Athali hmư̆ ênai jơ̆ng êran leh anăn phung ƀuôn sang hơêč hmưi kơ mtao ti êlan mŭt hlăm lam sang Aê Diê, anôk phung mtao khăng dôk dơ̆ng čiăng blŭ hrăm hŏng mnuih ƀuôn sang, mâo wăt phung khua kahan leh anăn phung khua ngă yang ayŭ ki mbĭt hŏng phung Lêwi kưt mmuñ êjai, pĕ brô̆ êjai čiăng gai klei mmuñ mpŭ mni kơ Aê Diê (I Klei Yăl Dliê 23:5; 25:1-6), kyuadah klei kưt mmuñ leh anăn klei mpŭ mni kơ Aê Diê jing klei amâo dưi kƀah ôh hlăm klei bhiăn klei bi kƀĭn prŏng ênuk anăn. H’Athali hơiêk mtam čhiăm ao ñu, jing bruă ngă bi êdah kơ klei ênguôt, luč klei čang hmăng leh anăn ur: “Klei lhiăr! Klei lhiăr yơh!” Amâo mâo sa čô mnuih đru dŏng ñu ôh, kyuadah Y‑Jêhôiđa dăp mkra leh jih jang bruă čiăng kơ mnuih dôk tĭng ñu amâo dưi mŭt mjhua tinăn ôh (II Klei Yăl Dliê 23:4-7). Y‑Jêhôiđa mtă kơ phung khua kahan atăt ba H’Athali kbiă ti êngao wăl Sang Aê Diê ti plah wah phung kahan čiăng amâo mâo pô dưi bi mtlaih ñu ôh, hlei pô tui hlue ñu arăng srăng bi mdjiê, ƀiădah amâo dưi bi mdjiê ñu hlăm Sang Aê Diê ôh kyuadah čiăng djă pioh klei doh jăk kơ sang Yêhôwa. Diñu atăt H’Athali kơ Ƀăng Jang Aseh sang mtao leh anăn bi mdjiê gơ̆ tinăn.

Mtao Y‑Jôas jing anak čô Mtao Y‑Đawit, pô dưn ngăn sĭt, ti knhal tuč ăt jing mtao kiă kriê kyua klei sĭt suôr Aê Diê. Wăt tơdah H’Athali yua lu mnêč jhat ƀai čiăng plah mă jhưng mtao dưn ƀiădah truh ti mông Aê Diê, mtao sĭt ăt dưi đua đuôn mtao đĭ jing mtao.

Asăp H’Athali ur “klei lhiăr!” êlâo kơ arăng bi mdjiê ñu jing sa asăp ur mă hjăn păn leh anăn bi tlao arăng kyuadah ñu pô yơh jing mnuih lhiăr, pô plah mă jhưng mtao. Hŏng klei đăo kơ klei Aê Diê ƀuăn leh phung anak čô Y‑Đawit yơh srăng kiă kriê kyuanăn Khua ngă yang Y‑Jêhôiđa amâo luč klei čang hmăng ôh tơdah H’Athali bi mdjiê jih phung anak êkei mtao leh anăn plah mă jhưng mtao. Kyuadah H’Athali amâo đăo ôh kơ klei Aê Diê phat kđi kyuanăn ñu mă tŭ leh klei bi kmhal pioh kơ phung ƀai knap êdimi.

Wăt tơdah yang jhat yua jih jang mnêč jhat čiăng plah mă klei dưi kiă kriê jih lăn ala, ƀiădah ti knhal tuč, Yang Krist, anak Mtao Y‑Đawit ăt srăng jing Mtao kiă kriê nanao hlŏng lar (Klei Bi Êdah 5:5; 11:15). Klei Aê Diê Blŭ lač: “Arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh. Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh. Kyuadah hlei pô rah kơ kđeh ñu pô srăng wiă mơ̆ng kđeh ñu klei rai tuč” (Galati 6:7-8a). Tơdah đăo kơ klei Aê Diê ƀuăn, ai tiê drei amâo srăng rŭng răng leh anăn luč klei čang hmăng ôh tơdah ƀuh phung ƀai mâo klei čăt đĭ, kyuadah Aê Diê ngă klei phat kđi kpă nanao.

Drei bi luč klei čang hmăng leh anăn klei đăo mơ̆ tơdah ƀuh mâo klei wê hlăm klei hdĭp?

Wah lač: Ơ Aê Diê, đru kâo knang kơ Ih nanao leh anăn đăo kơ klei Ih ƀuăn leh čiăng kơ kâo lui jih klei rŭng ênguôt hlăm ai tiê kâo kyua klei wê hlăm klei hdĭp bhiâo anei. Đru kâo đăo kjăp nanao kơ klei Ih sĭt suôr. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Têsalônik 2:13-3:18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Siab Rau Tus Tswv Tej Lus Cogtseg – 11/11/2023
Bài tiếp theoTin Cậy Vào Lời Hứa Của Chúa – 11/11/2023