Cia Siab Rau Tus Tswv Tej Lus Cogtseg – 11/11/2023

385

 

 

II Xwmtxheej 23:12-15

Nqe cim:

“Ua siab ntev thiab tos tus Tswv ua nws tes haujlwm, tsis txhob nyuaj siab rau tej neeg uas vammeej, lossis cov neeg uas ua lawv tej kev phem tiav raws li lawv xav tseg lawm” (Ntawv Nkauj 37:7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Qhov xaus ntawm poj vajntxwv Athaliyas yog dabtsi?

–       Vim licas Yehauyadas tsis tas kev cia siab thaum Athaliyas txeeb ua vajntxwv?

–       Los ntawm dabtsi koj thiaj tsis poob kev cia siab thiab kev ntseeg thaum ntsib tej yam tsis ncajncees nyob hauv lubneej?

Thaum Athaliyas hnov cov pejxeem lub suab dhia thiab suab qw qhuas vajntxwv ntawm qhov chaw nkag mus rau hauv lub Tuamtsev, yog qhov chaw uas cia rau Vajntxwv sawv hais lus rau cov pejxeem, muaj cov thawj tubrog thiab cov povthawj tshuab xyu nrog rau cov Levis ib ke hu nkauj, ib ke tshuab raj tshuab xyu qhuas tus Tswv (I Xwmtxheej 23:5; 25:1-6), vim tej suab nkauj thiab tej suab qhuas tus Tswv yog yam tsawg tsis tau nyob hauv tej rooj kevcai loj tiam ntawd. Athaliyas thiaj dua rhe nws lub tsho, yog ib tes haujlwm qhia tshwm nws kev nyuaj siab, poob siab thiab qw hais tias “Ntxeev siab! Ntxeev siab!” Tsis muaj leejtwg pab tau nws, vim Yehauyadas twb npaj txhij txhua yam kom nws cov neeg txeem tsis tau los pab nws (II Xwmtxheej 23:4-7). Yehauyadas hais kom cov thawj tubrog coj Athaliyas mus raws kis nruab nrab ntawm ob kab tubrog tawm hauv lub Tuamtsev mus kom tsis muaj neeg pab tau nws, yog leejtwg tuaj nws tog yuav raug tua povtseg, tiamsis txwv tsis pub tua hauv cheebtsam lub Tuamtsev kom txuag tau tus Tswv lub Tuamtsev dawbhuv. Lawv thiaj coj nws mus rau ntawm lub Roojvag Nees thiab muab nws tua povtseg rau qhov ntawd.

Vajntxwv Yau-as yog Vajntxwv Daviv xeebntxwv, yog tus vajntxwv haum cai, thaum kawg nws kuj tau los ua vajntxwv tswjkav lub tebchaws, twb yog vim Vajtswv txojkev ncajncees. Txawm yog Athaliyas siv ntau tswvyim phem los txeeb ua vajntxwv, los thaum txog tus Tswv lub sijhawm, ces tus vajntxwv tseeb yeej yuav rov tau ntoo nws lub kaus mom kub ua vajntxwv dua. Athaliyas lub suab qw hais tias Ntxeev siab! Ntxeev siab! ua ntej raug tua povtseg yog ib lub suab qw tas kev cia siab thiab txaus luag vim nws thiaj yog tus ntxeev siab, tus txeeb ua vajntxwv. Twb yog vim cia siab ntsoov rau Vajtswv tej lus cogtseg txog Daviv cajces yuav tau ua vajntxwv, tus povthawj Yehauyadas thiaj tsis poob siab thaum Athaliyas tua vajntxwv cov tub thiab txeeb ua vajntxwv. Twb yog vim tsis ntseeg Vajtswv txojkev txiav txim, thaum kawg Athaliyas thiaj raug lub txim raws li nws txojkev phem.

Txawm yog dab ntxwsnyoog yuav siv ntau lub tswvyim phem los txeeb tswjkav ntiajteb tiamsis thaum kawg, tus Cawmseej, uas yog Vajntxwv Daviv xeebntxwv yuav tswjkav ibtxhis (Tshwmsim 5:5; 11:15). Vajtswv Txojlus hais tawv qhawv hais tias, “Nej dag ntxias Vajtswv tsis tau, rau qhov tias leejtwg tseb yam twg nws kuj yuav sau yam ntawd. Tus uas tseb tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw nws kuj yuav sau tej uas txawj lwj ntawm lub cev ntawd…” (Kalatias 6:7-8a). Thaum cia siab rau tus Tswv tej lus cogtseg, peb yuav tsis poob siab thiab tsis tas kev cia siab thaum pom cov neeg phem tau vammeej, vim tus Tswv yeej yuav ua tiav Nws txojkev ncajncees.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus cia siab ntsoov rau Koj thiab Koj tej lus cogtseg, kom nyuam yaus tso tau tej kev nyuaj siab vim muaj kev tsis ncajncees hauv ntiajteb no povtseg. Thov pab nyuam yaus tso siab plhuav rau Koj txojkev ncajncees. Nyuam yaus thov los ntawm Tswv Yexus lub npe, Amees.

Peb puas tas kev cia siab thiab poob kev ntseeg thaum pom tej kev tsis ncajncees nyob hauv lubneej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Thexalaunikes 2:13-3:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUBTTN – Thông Báo V/v Tham Dự Họp Mặt Nhân Sự Âm Nhạc Của Các Hội Thánh Thuộc KV3 (Đông Nam Bộ)
Bài tiếp theoĐăo Kơ Klei Aê Diê Ƀuăn – 11/11/2023