Đăm Huĭ Ôh, Đăm Êdu Ai Ôh – 3/3/2024

2695

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Êsai 41:8-10

Êlan kliăng: “Đăm huĭ ôh, kyuadah Kâo dôk mbĭt hŏng diih. Đăm êdu ai ôh, kyuadah Kâo jing Aê Diê diih. Kâo srăng bi ktang diih, Kâo srăng đru diih. Kâo srăng krơ̆ng diih hŏng kngan hnuă kpă ênô Kâo” (Y-Êsai 41:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei phung ƀuôn sang Israel lĕ leh hlăm klei djă pioh klei Aê Diê mtă? Ya klei Aê Diê ƀuăn hŏng diñu, čiăng bi mđĭ ai diñu đăm huĭ ôh leh anăn đăm êdu ai ôh? Si klei ƀuăn anei bi mđĭ ai drei dưi găn gao klei lông dlăng čiăng hdĭp leh anăn mă bruă kơ Khua Yang?

Phung ƀuôn sang Israel jing găp djuê Aê Diê ruah, amâo djŏ ôh kyua diñu mâo klei năng ƀiădah kyua diñu jing “djuê mjeh Y-Abraham mah jiăng Kâo”. Khua Yang iêu kơ phung ƀuôn sang Ñu jing “dĭng buăl Kâo” kñăm čuăn kơ anôk bruă diñu jing phung mă bruă, mâo bruă jao brei gưt asăp leh anăn mă bruă kơ Khua Yang kyuadah Ñu jing Khua, bi mtlaih leh diñu mơ̆ng klei jing hlŭn kơ phung Êjip, ƀiădah diñu dluh lĕ leh kyuadah lu blư̆ snăk diñu kgŭ čiăng jing khua kơ diñu pô, amâo gưt klei Aê Diê mtă, kkuh kơ rup yang, snăn diñu tŭ klei bi kmhal jing hlŭn mnă.

Hdĭp hlăm klei jing hlŭn mnă, phung ƀuôn sang Aê Diê lu blư̆ dluh lĕ amâo dưi găn gao klei lông dlăng kơ klei đăo. Diñu êdu ai hlăm čar tue kyuadah tinăn amâo mâo Sang Yang kkuh mpŭ kơ Aê Diê, arăng ktư̆ juă hlăm lu êlan. Wăt tơdah găn lu klei lông dlăng mĭndah msĕ si Khua Yang lui diñu leh, ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ bi mđĭ ai, Ñu “amâo tuôm lui” diñu ôh (êlan 9) khă bi diñu hŏng jih ai tiê dôk sĭt suôr hŏng Khua Yang jing Pô ruah leh diñu. Klei khăp Aê Diê amâo tuôm mlih ôh, Ñu ƀuăn ăt dôk mbĭt nanao, lŏ bi ktang diñu, brei ai ktang čiăng kơ diñu dưi găn gao klei lông dlăng hlăm klei hdĭp leh anăn lŏ wĭt djă pioh klei bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt kkuh mpŭ, mă bruă kơ Ñu hlăk diñu dưi wĭt mơ̆ng klei jing hlŭn mnă (êlan 10).

Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs mtô leh: “Ƀiădah diih jing sa phung găp djuê Aê Diê ruah leh, phung khua ngă yang kơ mtao, sa phung găp djuê doh jăk, phung ƀuôn sang Aê Diê pô, čiăng kơ diih dưi hưn bruă yuôm bhăn Pô iêô leh diih kbiă mơ̆ng klei mmăt truh kơ klei mngač yuôm bhăn Ñu.” (I Y-Pêtrôs 2:9). Msĕ si phung ƀuôn sang Israel, phung đăo kơ Krist ăt jing găp djuê Aê Diê msĕ mơh pioh hưn bi lar Anăn Khua Yang kơ phung ƀuôn sang. Dôk hdĭp ti krah lăn ala soh jhat, amâo kƀah ôh “tuôm hŏng klei lông dlăng lu mta” (Y-Yakơ 1:2) ngă kơ drei ênưih mgei klei đăo, êdu ai hlăm klei djă pioh klei bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt hŏng Khua Yang. Hdră êlan hgăm čiăng dưi găn gao klei lông dlăng anăn, brei drei krơ̆ng kjăp klei đăo leh anăn djă păn kjăp klei ƀuăn Pô sĭt suôr, amâo huĭ ôh, amâo êdu ai ôh ti anăp jih jang klei bi kdơ̆ng kyuadah mâo Aê Diê dôk mbĭt hŏng drei. Drei amâo tlaih ôh tuôm hŏng lu klei lông dlăng kơ klei đăo ƀiădah ăt kjăp ai tiê kyuadah Khua Yang srăng đru drei, kngan hnuă kpă ênô Khua Yang atăt ba drei nanao, djă krơ̆ng leh đru kơrŭ drei dưi găn gao klei lông dlăng čiăng dôk hdĭp leh mă bruă djŏ tui si ai tiê klei mĭn jing sa čô dĭng buăl Aê Diê ruah.

Si ngă drei đăo kjăp kơ klei Khua Yang ƀuăn čiăng dưi găn gao jih jang klei lông dlăng klei đăo mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ klei soh kâo kyua lu blư̆ kâo amâo gưt kơ klei Ih mtă ôh, kâo čiăng ngă khua kơ kâo pô. Brei kâo kmhal kơ klei soh leh anăn lŏ wĭt djă păn kjăp kơ klei Khua Yang ƀuăn čiăng kơ kâo mâo klei dưi hĭn hŏng jih jang klei bi kdơ̆ng hlăm klei hdĭp, čuăn ai mĭn dôk hdĭp mă bruă kơ Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTsis Ntshai, Tsis Poob Siab – 3/3/2024
Bài tiếp theoĐừng Sợ, Chớ Kinh Khiếp – 3/3/2024