Tsis Ntshai, Tsis Poob Siab – 3/3/2024

1585

 

 

Yaxayas 41:8-10

Nqe cim

nej tsis txhob ntshai, rau qhov kuv nrog nraim nej, kuv yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob poob siab; Kuv yuav pab nej thiab txhawb kom nej muaj zog, kuv sab tes xis yuav puag rawv nej.” (Yaxayas 41:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov neeg Yixalayees ua tsis tau raws li tej lus tus Tswv samhwm zoo li cas?

–       Tus Tswv coglus dabtsi kom txhawb tau lawv tsis ntshai thiab tsis poob siab?

–       Cov lus cog tseg no txhawb tau peb lub neej thiab kev ua Vajtswv haujlwm li cas?

Cov neeg Yixalayees yog haivneeg uas tau tus Tswv xaiv tshwjxeeb, tsis yog lawv tsimnyog tau xaiv tiamsis vim lawv yog tus Tswv “tus phoojywg Anplahas cov xeebntxwv”. Tus Tswv muab Nws haivneeg hu ua “Kuv cov tubtxib” qhia paub lawv lub meejmom yog cov neeg muaj feem xyuam ua raws li tus Tswv tej lus thiab ua Nws haujlwm, rau qhov Nws yog tus Tswv uas cawm lawv dim kev ua qhev nram tebchaws Iziv, tiamsis lawv ua tsis tau, muaj ntau zaus lawv sawv los ua thawj, tsis coj raws li tus Tswv tej lus samhwm, pemlom yog li lawv thiaj raug txim mus ua qhev.

Ua neej nyob nrog kev ua qhev, tus Tswv haivneeg poob kev ntseeg. Lawv qaug zog thaum raug mus ua qhev lwm lub tebchaws, vim qhov ntawd tsis muaj Tuamtsev pehawm Vajtswv, raug tsimtxom heev. Txawm yog dhau ntau yam kev sim siab zoo li tus Tswv twb muab lawv tso tseg los Vajtswv Txojlus txhawb zog, Nws “tsis tso lawv tseg ib zaug li” (nqe 9) tsuav yog lawv tas siab tas ntsws ua ncaj ncees rau tus Tswv uas xaiv lawv. Vajtswv txojkev hlub tsis hloov, Nws coglus pub dag zog rau lawv tiv dhau tej kev sim siab hauv lub neej thiab pab kom lawv tswj tau lub neej sab ntsujplig pehawm, ua tus Tswv haujlwm thaum lawv rov qab los hauv tebchaws (nqe 10).

Timthawj Petus qhia: nej yog haivneeg uas Vajtswv twb xaiv cia lawm, nej yog cov povthawj uas ua Vajtswv txoj haujlwm, nej yog haivneeg uas dawbhuv. Thiab nej yog Vajtswv haivneeg uas Vajtswv yuav txib mus qhia tej haujlwm tseemceb uas Vajtswv tau ua los lawm rau sawvdaws paub. Vajtswv yog tus uas hu nej tawm hauv qhov tsaus ntuj los nyob hauv qhov pom kev.” (I Petus 2:9). Zoo ib yam li cov neeg Yixalayees, cov ntseeg Tswv Yexus kuj yog cov neeg uas tau xaiv los ua tus Tswv haivneeg qhia tawm tus Tswv lub npe rau lwm tus. Nyob rau lub ntiajteb muaj kev txhaum, yeej yuav muaj “ntau yam kev nyuaj siab” (Yakaunpaus 1:2) ua rau peb txojkev ntseeg ntxhov, qaug zog rau txojkev tswj sab ntsujplig nrog tus Tswv. Lub tswvyim pab kom tiv dhau tej kev nyuaj no yog yuav tsum ntseeg ruaj thiab tuav rawv tus Tswv tej lus cog tseg, tsis ntshai, tsis poob siab thaum muaj tej kev nyuaj los thaiv kev vim muaj Vajtswv nrog nraim peb nyob lawm. Peb yuav khiav tsis dhau tej kev nyuaj ntawm sab ntsujplig, tiamsis yog peb ntseeg ruaj tus Tswv ces Nws yuav pab peb, Nws txhais tes ncaj ncees tuav peb, tswj thiab tsa peb zam dhau tej kev nyuaj ntawd, kom peb ua tau tus tubtxib ua haujlwm raws li Nws xaiv tseg.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus vim ntau zaug tsis mloog Koj tej lus samhwm, ua raws li nyuam yaus ua. Thov Koj qhia nyuam yaus lees txim tig rov los ua raws li Koj coglus tseg kom nyuam yaus kovyeej txhua yam kev nyuaj, ua tau lub neej pub rau Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas ruaj siab rau tus Tswv tej lus cog tseg kom peb tiv taus tej kev sim siab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Tổng Kết Công Tác Truyền Giáo Năm 2023
Bài tiếp theoĐăm Huĭ Ôh, Đăm Êdu Ai Ôh – 3/3/2024