Công Tác Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Tân, Quảng Nam

1405

Thực hiện: Vũ Alpha, Mỹ Trinh