Công Tác Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Tân, Quảng Nam

620

Thực hiện: Vũ Alpha, Mỹ Trinh