Cia Tus Tswv Lub Npe Tau Qhuas – 24/6/2023

1345

 

 

II Kauleethaus 12:1-6 

Nqe cim:

Nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus” (Yauhas 3:30).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus tau txais yam koob hmoov dabtsi?

–       Paulus hais txog qhov uas nws tau txais tej no ua dabtsi?

–       Timthawj Paulus tau ua qauv li cas hauv kev ua haujlwm?

–       Peb ua tus Tswv haujlwm li cas kom Nws lub npe tau qhuas?

Txawm yog tsis hais tus neeg lub npe hauv ntu Vajluskub no, los peb yeej paub hais tias Timthawj Paulus tabtom hais txog nws tus kheej. Lub sijhawm uas cov xibhwb cuav khav tej uas lawv ua, thuam Paulus tes haujlwm kom lawv tau qhuas, los Paulus hais tias khavtheeb yog yam uas tsis muaj qab hau, nws xav qhia rau cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus paub hais tias nws twb tau txais txoj koob hmoov uas zoo kawg nkaus“hais txog tej uas peb tus Tswv Yexus qhia rau kuv thiab ua rau kuv ua yogtoog pom” (nqe 1b). Kaum plaub xyoos ua ntej ntawd, tus Tswv coj nws mus rau saum ntuj ceebtsheej tshooj ntuj thib peb, qhov chaw uas kaj siab, yog qhov chaw uas cov ntseeg Yexus tuag lawm mus nyob kaj siab lug nrog tus Tswv (Lukas 23:43), thiab nws “hnov tej uas tsis muaj neeg piav tau thiab hnov tej uas luag tsis pub leejtwg qhia” (nqe 4).

Ua li cas Timthawj Paulus hais tias khavtheeb tsis muaj qab hau, tiamsis nws ho rov khav txog tej uas“Tswv Yexus qhia rau kuv thiab ua rau kuv ua yogtoog pom”? Vim cov xibhwb cuav tej lus qhia ua rau ntau tus ntseeg nyob hauv Pawg Ntseeg Kauleethaus ua ywjfab ywjfwj rau kev ntseeg (II Kauleethaus 11:19), yog Paulus tsis hais ces cov xibhwb cuav yuav ua kom tus Tswv pab yaj puas ntau tus. Paulus hais tawm tsis yog hais los khav nws tus kheej tiamsis vim muaj qab hau rau tus Tswv cov menyuam hauv Pawg Ntseeg Kauleethaus. Paulus rov hais txog nws qhov kev ua neej, nws tsuas khav qhov uas“kuv tsis muaj hwjchim dabtsi li xwb” (nqe 5). Nws tsis xav siv qhov uas nws pom tshwjxeeb los hais kom nws tau qhuas, nws tsis xav kom lwm tus ntaus nqi nws yog tus tau ntsib kiag, tiamsis nws tsuas xav kom lawv zeem paub qhov yog ntawm tus Tswv txojkev cawm dim uas nws pom thiab hnov hais (nqe 6).

Ib tug neeg zoo li Timthawj Paulus tau tus Tswv hu thiab siv mus tsa ntau lub Pawg Ntseeg, coj mus txog tshooj ntuj thib peb thiab qhov chaw uas kaj siab lug, yog nws khav txog tus kheej thiab khav tej uas tus Tswv pub rau nws ua tau ces yeej tsis muaj ib qho txhaum li. Tiamsis txawv cov xibhwb cuav, Timthawj Paulus tsis khav tej uas nws ua tau, kuj tsis hais phem rau lwm tus kom nws tau qhuas, Paulus tsuas xav ua neej zoo ib yam li Yauhas Npatitus, Nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus(Yauhas 3:30). Paulus xav kom txhua tus neeg paub tus Tswv thiab qhuas Nws los ntawm Paulus kev ua haujlwm. Timthawj Paulus tus qauv ua haujlwm txhawb tau peb lub zog kom peb txo hwjchim ua haujlwm kom tus Tswv tau qhuas.

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus muaj kev hlub! Thov qhuas Koj vim Koj yog tus Tswv thiab tsimnyog pehawm. Ua tsaug vim Koj pub koob hmoov thiab siv nyuam yaus ua Koj tes haujlwm. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua rau Koj lub npe tau qhuas. Amees.

Peb puas khav tej uas yus ua tau thiab hais phem rau lwm tus zoo ib yam li cov xibhwb cuav? Peb sawvdaws muaj kev txiav txim siab li cas thaum kawm tas zaj hnub no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 8:1-25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: Sống Theo Lời Chúa Dạy
Bài tiếp theoČiăng Kơ Anăn Khua Yang Dưi Mpŭ Mni Nanao – 24/6/2023