Cia Li Sib Hlub – 18/9/2023

841

 

 

II Kevcai 23:15-16; 19-20; 24-25

Nqe cim:

“Cov uas muaj lub siab hlub lwm tus, cov ntawd tau koob hmoov; Vajtswv yuav hlub lawv!” (Mathais 5:7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tej kevcai hauv peb ntu Vajluskub no qhia rau tus Tswv haivneeg yuav tsum ua dabtsi?

–       Dhau qhov ntawd, peb kawm paub tus Tswv yog tus zoo li cas?

–       Nimno, peb qhia tshwm txojkev hlub yus cov kwvtij li cas?

Tej kevcai hauv peb ntu Vajluskub no muab los qhia rau tus Tswv haivneeg yuav tsum qhia tshwm txojkev hlub peb hom neeg: Tim ib, cov “tubqhe” lossis neeg ua qhev uas yog lwm haivneeg khiav tuaj cuag lawv; tim ob, cov neeg txomnyem; thiab tim peb, cov neeg tabtom tshaib nqhis, tsis muaj noj.

Hais txog tus qhev uas lwm haivneeg khiav tus tswv tuaj nyob hauv cov Yixalayees lub tebchaws, tus Tswv haivneeg tsis tau cai ntes tus ntawd coj rov mus cob rau tus tswv thiab kuj tsis tau cai muab tus neeg ntawd muag mus ua qhev ntxiv.  Tsis muaj leejtwg tau cai muab cov neeg ntawd ua kom tsam rau nws. Vim cov Yixalayees twb raug ua qhev nyob nram tebchaws Iziv, lawv twb yog cov uas totaub txojkev txomnyem thiab cia li txaus siab hlo pab lwm tus zoo ib yam li tus Tswv tej lus qhia tsis txhob tsimtxom lawv (nqe 15-16).

Hais txog cov neeg txomnyem nyiaj txiag cheemtsum qiv nyiaj, Vajtswv hais kom tus neeg npluanuj qiv rau tus neeg txomnyem tsis tsub paj rau nws them, tsuas tau cai tsub paj rau tus uas yog lwm haivneeg nrog tus Tswv haivneeg nyob xwb. Qhov no qhia paub cov pejxeem tej kev ua haujlwm yuav tsum ua qhov zoo thiab puv npo lub siab hlub, vim kev kaj siab los ntawm Vajtswv los tsis yog los ntawm tej nyiaj txiag txeeb tau los (nqe 19-20).

Hom neeg tim peb uas tus Tswv xav kom pab yog cov neeg tabtom tshaib nqhis. Tus Tswv txoj kevcai qhia rau cov neeg tu vaj txiv hmab thiab ua liaj teb yuav tsum muaj lub siab dav hlub cov neeg tshaib nqhis, lossis poob tebchaws kom tsis muaj leejtwg raug tshaib nqhis li (nqe 24-25). Tej kevcai no qhia rau peb paub Vajtswv yog tus muaj kev hlub, Nws hlub cov neeg poob qis thiab pluag nyob hauv lub tebchaws.

Cov ntseeg Tswv Yexus cheemtsum ua lub neej qhia tawm lub siab sib hlub thiab pab cov kwvtij ntseeg hauv Pawg Ntseeg, thiab cov neeg uas tsis tau paub tus Tswv yog tus uas muaj kev hlub. Cov neeg npluanuj uas yog cov ntseeg Tswv Yexus tsis txhob ua lim hiam, qia dub rau nej tej tub mab tubqhe. Kuj tsis txhob ua kom npluanuj los ntawm qhov qiv nyiaj tsub paj hnyav rau luag them, lossis khaws rau yus nkaus xwb, xav kom yus tau heev dua pub rau luag. Ua tus Tswv uas muaj kev hlub menyuam, peb yuav tsum sib hlub sib pab, ua neej qhia tshwm txojkev hlub thiab lub siab hlub cov kwvtij uas lub neej txomnyem. Ua li ntawd, tsis yog tus Tswv zoo siab xwb tiamsis tseem ua tau timkhawv rau cov neeg nyob ibncig peb paub Vajtswv yog tus muaj kev hlub. Yuav tsum nco ntsoov hais tias tus Tswv foom koob hmoov rau cov neeg uas muaj kev hlub (Mathais 5:7).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, uas yog Vajtswv tus muaj kev hlub. Ua tsaug uas Koj cawm nyuam yaus thiab pub nyuam yaus los koom Koj lub cev hauv Pawg Ntseeg. Thov Koj qhia kom nyuam yaus paub sib hlub, qhia tawm kev hlub rau cov ntseeg ib yam li Koj hlub nyuam yaus. Amees.

Leejtwg yog tus neeg uas tus Tswv kom peb pab thaum kawm tas zaj no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhú Yên: Lễ Khởi Công Trùng Tu Nhà Thờ Tin Lành Sông Cầu
Bài tiếp theoBrei Bi Pap Hdơ̆ng Găp – 18/9/2023