Cev Tes Pab Lwm Tus – 3/11/2023 

1040

 

 

Pajlug 31:10-22

Nqe cim:

“Nws ua siab dawb siab zoo rau cov neeg pluag thiab cov txomnyem” (Pajlug 31:20).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ntu Vajluskub no hais txog tej yam zoo twg ntawm ib tug pojniam uas tsimtxiaj?

–       Nws kev ua haujlwm pab lwm tus zoo licas?

–       Yuav ua licas koj thiaj cev tes mus pab thiab ua tau haujlwm pub rau lwm tus?

Pajlug 31:10-31 hais txog tej yam zoo ntawm ib tug pojniam uas tsimtxiaj, nws “muaj nqis dua nyiaj thiab kub”. Qhov xubthawj, tus pojniam tsimtxiaj yog tus uas txawj ua haujlwm. Nws txaus ntseeg siab thiab ua tau tej yam zoo rau nws tus txiv (nqe 11-12). Nws yog ib tug neeg nquag, nws sawv ntxov, nqis tes ua haujlwm (nqe 13, 15, 18-19). Qhov txuas ntxiv, tus pojniam uas tsimtxiaj yog ib leejniam uas zoo kawg nkaus. Nws txhawj noj txhawj hnav rau lub cuabyig (nqe 15, 21-22). Nws tej menyuam yuav nco ntsoov nws txiaj ntsig (nqe 28). Tus pojniam uas tsimtxiaj kuj yog ib tug uas txawj xav, txawj xam txhua tes haujlwm sab nraud sab hauv (nqe 16-19).

Tus pojniam uas hais txog ntawm no piv li daim duab zoo txaus nkaus txog  tus pojniam tsimtxiaj uas sawvdaws ntshaw, nyob hauv nws muaj txaus txhua yam zoo. Dhau ntawm qhov uas txhawj rau lub cuabyig, nws tseem muaj ib qho nto moo lug uas yog cev tes mus pab lwm tus. Nws txaus siab hlo cev tes mus pab cov neeg pluag thiab tsis xyeej cev tes mus pab cov neeg uas ntsib kev txomnyem (nqe 20). Txawm yog tsis khoom, sawv ntxov pw lig, ua sab sab, tiamsis thaum paub hais tias lwm tus muaj kev cheemtsum, nws yeej tsis xyeej kev pab. Ntawm no yog ib tug cwjpwm uas zoo heev kawg li.

Tus pojniam uas nyob hauv tshooj Pajlug no tsimnyog tau qhuas, tsis yog vim nws zoo nkauj, txawjntse, npluanuj, tiamsis yog vim nws “hwm tus Tswv” zoo li nyob hauv Pajlug 31:30 hais tias: “Cev zam zoo rub tau neeg lub siab, thiab kev zoo nkauj txawj ploj mus, tiamsis tsimnyog qhuas tus pojniam uas hwm tus Tswv.” Ib tug neeg hwm tus Tswv tiag tiag yeej yuav ua tus Tswv haujlwm thiab kuj ua haujlwm pab lwm tus raws li Vajtswv Txojlus qhia thiab ua lubneej tas siab tas ntsws rau txhua yam uas tus Tswv muab pub. Tej zaum muaj coob tug yeej muaj nyiajtxiag, tiamsis lawv tsis muaj lub siab dav mus pab lwm tus. Tus pojniam no tau cev tes mus pab, ua haujlwm rau lwm tus ib yam li tej uas Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim nyob hauv Mathais 25:31-46. Pab lwm tus ces yog peb tabtom ua Vajtswv haujlwm ntag. Vajtswv Pawg Ntseeg niaj hnub nimno yuav tsum cev tes mus txais tos thiab pab cov neeg txomnyem kom dhau qhov ntawd lawv yuav paub txog tus Tswv txojkev hlub thiab qhib siab txais yuav Nws. Timthawj Yauhas qhia hais tias: peb tsis txhob hlub luag ntawm lub ncauj lo lus xwb; tiamsis peb yuav tsum pab lawv, sawvdaws thiaj pom hais tias peb muaj lub siab hlub tiag tiag” (I Yauhas 3:18). Txojkev hlub tseeb yuav tsum qhia tshwm los ntawm tes haujlwm ua siab dav pab lwm tus. Yuav kom cev tes mus pab tau lwm tus, peb ib tug yuav tsum hmov tshua ib tug kom paub lwm tus tej kev cheemtsum, yog tsis ua li ntawd, peb kuj tsuas yog tus neeg ua neej pub rau peb tus kheej thiab xwb.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyob ibncig ntawm nyuam yaus tseem muaj coobleej ntsib kev txomnyem, cheemtsum txojkev pab. Thov pub rau nyuam yaus qhib siab, cev tes mus pab lwm tus raws li Koj Txojlus qhia. Nyuam yaus thov los ntawm Tswv Yexus lub npe, Amees.

Peb thiab Pawg Ntseeg puas cev tes mus txais tos thiab pab lwm tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Filipis 3:12-4:23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThừa Thiên Huế: Hội Thánh Quảng Điền có Quản Nhiệm mới
Bài tiếp theoYơr Kngan Brei Mnơ̆ng Pap – 3/11/2023