Ceevfaj Tsam Plam Vajtswv Kev Hlub – 17/6/2024

977

 

 

Henplais 12:14-17

Nqe cim:

Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob pub nej cov ib tug twg tso Vajtswv txoj koob hmoov tseg. Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob pub nej cov ib tug twg ua li tsob nroj iab uas ua rau ntau leej muaj kev ntxhov siab.” (Henplais 12:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       “Tso Vajtswv kev hlub tseg” txhais tau li cas?

–       Exaus qhov kev ua neej ntsig txog cov lus ceebtoom “ceevfaj…tso Vajtswv txojkev hlub tseg” li cas?

–       Yuav ua cas kom sawv tau ruaj khov hauv txoj koob hmoov hlub thiab tau txais txoj koob hmoov tus Tswv pub?

Hais tau tias cov ntseeg Yexus lub neej nrog tus Tswv mus yog lub neej nyob hauv txoj koob hmoov hlub. Txoj koob hmoov hlub uas tus Tswv pub yog txhua yam koob hmoov hauv tus ntseeg lub neej, koob hmoov cawm dim thaum peb los ntseeg Tswv Yexus thiab txhua yam koob hmoov tus Tswv pub thiab txhua yam uas peb muaj. Yog li, lo lus “tso Vajtswv txojkev hlub tseg” hais txog qhov uas poob lossis tsis muaj sijhawm txais tej koob hmoov uas tus Tswv coglus muab pub rau cov ntseeg Nws.

Lus ceebtom “tso Vajtswv txojkev hlub tseg”, tau tus uas sau Phau Henplais muab Exaus lub neej los ua timkhawv qhia, Exaus yog ib tug neeg paub tsis tob, lam tau lam ua, tsuas xav txog tej uas nws tau tamsim qhovmuag pom xwb, muab lub npe tij tus Tswv pub tso, yog li Exaus thiaj muab lub npe tij mus pauv ib pluas mov noj (saib Chivkeeb 25:29-34). Qhov uas saib tsis taus tus Tswv txoj koob hmoov no, thaum kawg Exaus poob tej koob hmoov uas tus Tswv pub. Dhau qhov ntawd, tus uas sau Phau Henplais qhia rau tus Tswv cov menyuam yuav tsum tuav kev ntseeg, nrog tus Tswv sib raug zoo, thiab tsis txhob muab Vajtswv txojkev hlub ua kom zoo rau yus.

Cia kom nyob ruaj hauv txojkev hlub, peb yuav tsum rau siab ua tej uas muaj homphiaj thiab coglus ua neej raws li tus Tswv siab nyiam ntawm kev nrog tus Tswv sib raug zoo, nrog txhua tus neeg thiab yus tus kheej raug zoo. Hais txog tus Tswv, yuav tsum nrog Nws sib raug zoo los ntawm qhov kev thov Vajtswv, nyeem, kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub, thiab ua neeg dawbhuv. Hais txog cov neeg nyob hauv txojkev hlub, yog cov ntseeg, yuav tsum sib txuas ua ke kom ib leeg txhawb ib leeg zog, sib pab thiab sib ntuas thaum nrog tus Tswv mus. Hais txog tus kheej, tiv thaiv kom lub siab tsis ua phem, npautaws, thiab xav tej yam tsis dawbhuv xws li ntshaw, xav phem…

Txojkev nrog tus Tswv mus tsis yoojyim, peb txhua tus yuav tsum muaj feem xyuam thiab rau siab. Tiamsis peb cov uas yog tus Tswv menyuam peb tsis ua qhov ntawd los ntawm peb lub peevxwm, rau qhov ua li ces tus Tswv txoj koob hmoov tsis yog khoom pub dawb lawm. Vaj Ntsujplig nyob hauv peb txhua tus thiab pab peb. Qhov tseemceeb yog peb yuav tsum txo hwjchim, txaus siab hlo mloog thiab cia tus Tswv coj hauv txhua kis kev ua neej, tshwjxeeb yog thaum ntsib raug tej kev dag ntxias. Dhau qhov ntawd, peb yuav tau txais tej koob hmoov txaus nkaus uas tus Tswv pub rau peb lub neej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus nyob ntawm Koj lub xubntiag hnub no txo hwjchim, thov Koj pab kom nyuam yaus sawv ruaj khov hauv Koj txoj koob hmoov. Cia Koj txoj koob hmoov nyob hauv nyuam yaus, coj qhia thiab Koj txojkev hlub zam txim thaum nyuam yaus ua txhaum, kom xwv nyuam yaus tau txais Koj tej koob hmoov thiab kev hlub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Hnub no peb yuav txiav txim siab ua dabtsi kom sawv tau ruaj khov hauv tus Tswv txoj koob hmoov?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước Đường Khôn Ngoan, Đường Gian Ác – 16/6/2024
Bài tiếp theoRăng Bĕ Đăm Kƀah Mă Tŭ Klei Aê Diê Pap Ôh – 17/6/2024