Bi Mni Aê Diê Ti Krah Klei Dleh Dlan – 26/6/2023

6217

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 20:14-19

Êlan kliăng: “Yêhôwa jing klei ktang kâo leh anăn khil kâo; ai tiê kâo knang kơ ñu, snăn kâo mâo klei đru, kyua ai tiê kâo hơ̆k mơak, kâo srăng bi mni kơ ñu hŏng klei kâo mmuñ” (Klei Mmuñ Hđăp 28:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Leh hmư̆ klei Aê Diê blŭ mơ̆ng khua pô hưn êlâo Ñu snăn ya klei Mtao Y-Jôsaphat, jih jang phung ƀuôn sang leh anăn phung Lêwi ngă leh? Ya ngă diñu dưi ngă snăn hlăk êjai phung roh ăt dôk tinăn? Ya klei dleh dlan, lông dlăng ngă kơ drei ƀuh dleh dưi bi mni kơ Aê Diê?

Leh hmư̆ klei Y-Jahasiêl hưn, Mtao Y-Jôsaphat leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lŏ wĭt ngă hŏng klei bi mni leh anăn kkuh mpŭ. Diñu kkui kŏ ƀô̆ phă lăn ti anăp Yêhôwa kkuh mpŭ kơ Yêhôwa, bi phung Kôhat leh anăn phung Kôra mơ̆ng phung Lêwi dôk dơ̆ng čiăng mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê hŏng asăp kraih ktang snăk (êlan 18-19). Diñu thâo klă Aê Diê dôk ti krah diñu leh anăn kjăp ai tiê đăo kơ klei Aê Diê ƀuăn leh srăng dôk mbĭt hŏng diñu hlăm klei bi blah anei (êlan 14-17).

Hlăm klei kkuh mpŭ mơ̆ng phung ƀuôn sang Aê Diê, leh klei wah lač leh anăn hưn klei čiăng akâo kơ Aê Diê, diñu srăng myơr kơ Aê Diê sa klei bi mni tơdah klei dleh dlan êgao leh. Khădah snăn tinei, hlăk êjai phung roh ăt adôk tinăn, mtao leh anăn phung ƀuôn sang Aê Diê hlai mbĭt hŏng phung Lêwi bi mni kơ Aê Diê. Anei ăt jing klei Mtao Y-Đawit hlăk đưm ngă leh hlăk êjai wah lač akâo Aê Diê bi mtlaih, leh anăn leh klei kwưh akâo, mtao myơr leh klei bi mni kyua thâo Aê Diê mđing hmư̆ leh klei kwưh ñu kwưh akâo, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa, kyuadah ñu hmư̆ leh asăp kâo kwưh. Yêhôwa jing klei ktang kâo leh anăn khil kâo; ai tiê kâo knang kơ ñu, snăn kâo mâo klei đru, kyua ai tiê kâo hơ̆k mơak, kâo srăng bi mni kơ ñu hŏng klei kâo mmuñ” (Klei Mmuñ Hđăp 28:6-7).

Y-Pôl leh anăn Y-Silas hlăm Klei Bi Mguôp Mrâo msĕ mơh, leh arăng čăm biêng leh anăn hlăk êjai arăng krư̆ kđăl, kă hŏng klei săng đai hlăm mnă ăt mmuñ bi mni kơ Aê Diê wăt tơdah diñu amâo hmư̆ ôh sa klei blŭ kơ klei bi mtlaih mơ̆ng Aê Diê (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 16:25). Čiăng dưi mmuñ bi mni kơ Aê Diê hlăk êjai klei dleh dlan ka jih, hlăk êjai phung roh ăt adôk snăn wăt Mtao Y-Jôsaphat hŏng phung ƀuôn sang, Mtao Y-Đawit, wăt Y-Pôl, Y-Silas brei mâo klei đăo kluôm ênŭm hlăm klei Aê Diê ƀuăn leh anăn klei myang Ñu.

Drei jing phung tui hlue Khua Yang Yêsu ăt kăn dưi ñĕ mơh kơ klei dleh dlan, lông dlăng, ƀiădah Khua Yang amâo srăng lui drei ôh, Ñu dôk mbĭt nanao, brei klei bi juh leh anăn klei ƀuăn bi mtlaih mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ. Drei amâo lŏ hmư̆ ôh klei Aê Diê mtă mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo Ñu ƀiădah drei mâo nanao Yang Mngăt Jăk leh anăn klei Ñu mtă hlăm Klei Aê Diê Blŭ. Brei drei tui hriăm klei Mtao Y-Jôsaphat bi hmô leh anăn phung mâo klei đăo mkăn čiăng bi mni nanao kơ Aê Diê wăt tơdah ya boh klei mâo, wăt tơdah ăt dôk dleh dlan, kyua thâo Aê Diê dôk mbĭt, răng kriê pô nanao.

Drei đăo kjăp leh anăn hơ̆k mơak bi mni kơ Aê Diê tơdah leh hưn jih klei truh kơ drei hŏng Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo dưi bi mni kơ Khua Yang mơ̆ng ai tiê bŏ hŏng hơ̆k mơak leh anăn êđăp ênang wăt tơdah dôk tlă anăp hŏng ya klei dleh dlan kyua kâo đăo kluôm ênŭm hlăm klei Ih ƀuăn leh hlăm Klei Aê Diê Blŭ.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 9:1-36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhuas Tus Tswv Thaum Raug Txomnyem – 26/6/2023
Bài tiếp theoCa Ngợi Chúa Giữa Nguy Nan – 26/6/2023