Bài thứ 84: Máu Niêm Phong Giao Ước Mới.

749

 

Đọc Hê-bơ-rơ 9:11-20

Câu căn bản: Ngài đã bước vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực hoặc bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Câu 12.

 


Suy niệm:  Chúng ta được nghiên cứu về công nghiệp của Chúa Cứu Thế là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong Giao Ước Mới.

 

Ngài ở trong Nơi Chí Thánh không phải chỉ một thời gian ngắn ngủi mỗi năm một lần,  nhưng Ngài đã vào hẳn trong Nơi Chí Thánh bằng chính máu của Ngài. Máu ấy thanh tẩy không những tội phạm theo nghi thức, nhưng còn cả sự ô uế của luân lý đạo đức và tâm linh nữa.

 

Chúng ta lưu ý đến những từ sau đây:

 

1.       Thánh Linh đời đời (câu 14).  Những gì Chúa Giê-xu thực hiện trên thập tự giá là công việc của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Việc chuộc tội không phải thực hiện bằng cái chết của Con Người Đau khổ để làm dịu cơn giận của Đức Chúa Trời, nhưng để tỏ bày cho trần gian biết sự tái hợp giữa Chúa và nhân loại.

 

2.       Thập Tự Giá đời đời. Thập Tự Giá trên đó Chúa Giê-xu hi sinh chuộc tội không phải chỉ cho một thế hệ, nhưng cho mọi thế hệ, thế kỷ thứ nhất cũng như thế kỷ 21 ngày nay (câu 15).

 

3.       Chúa Cứu Thế đời đời. Căn cứ vào câu 12, bạn hãy dâng hiến tâm hồn, cuộc đời mình cho Chúa, thoát khỏi ràng buộc của thời gian mà bước vào tự do và sung sướng hạnh phúc của cõi vĩnh hằng.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 83: Giao Ước Cũ
Bài tiếp theoBài thứ 85: Ba Cuộc Xuất Hiện Của Chúa Cứu Thế