Bài thứ 27: Cầu Nguyện Chung

2582

 

 

Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ.

Ma-thi-ơ 18:19-20

 

 

    Chúa Giê-xu dạy các môn đệ nhiều điều, nhưng quan trọng hơn cả là việc cầu nguyện với Cha trên trời. Trong Ma-thi-ơ chương 18 Chúa dạy về cầu nguyện chung.  Nhưng trước khi dạy cầu nguyện chung, thì Chúa nêu lên trường hợp bất hòa và sau đó thì môn đệ Phi-e-rơ nêu lên việc tha thứ.  Nan đề được nêu lên rất phổ thông, nhưng Chúa muốn dạy vai trò của sự cầu nguyện khi có những mối bất hòa hay khó chịu giữa những người tin Chúa.

 

    Khi dạy về việc cầu nguyện chung, Chúa nêu lên hai điểm quan trọng, đó là: Hiệp ý với nhau mà cầu xin và nhân danh Chúa mà họp nhau.  Hai điểm này cũng là chìa khóa để giải quyết các mối bất hòa hay khó chịu giữa những người cùng niềm tin nữa, vì ai cũng hiểu rằng khi cãi nhau hay bất hòa thì rất khó cùng nhau cầu nguyện.  Nhiều khi chúng ta bỏ nhiều thời gian để bàn cãi giải quyết các nan đề trong Hội Thánh nhưng quên rằng có thể đến xin Chúa giải quyết các nan đề đó.

 

    Trước khi xin Chúa can thiệp thì phải làm hai việc: hiệp ý với nhau và nhân danh Chúa ngồi lại với nhau. Những người trưởng thành trong Chúa đều hiểu hai việc đó nghĩa là gì và có thể thực hiện để giải quyết các nan đề.

 

    Chúa dạy ở đây: Nếu hai ba người hiệp ý nhau, nhân danh Chúa mà cầu xin thì bất cứ việc gì Cha trên trời cũng sẽ ban cho.  Khi hai ba người đã đi đến chỗ hiệp ý với nhau tức là đã tha thứ, chấp nhận nhau thì hòa khí đã thể hiện, lúc ấy ta có thể bảo nhau nhân danh Chúa cùng ngồi lại cầu nguyện.  Chắc chắn Chúa sẽ ban phước và nhậm lời cầu xin của ta về vấn đề nào đó, vì Chúa hứa rằng Chúa sẽ hiện diện tại đó.

 

    Trong Hội Thánh có các vấn đề khác ý kiến và bất hòa chăng?  Hãy hạ mình đến với nhau, tha thứ và chấp nhận nhau nhân danh Chúa và hiệp ý nhau để các nan đề được giải quyết.

 

Bài trướcBài thứ 26: Khi Bất Mãn Với Chúa
Bài tiếp theoBài thứ 28: Hi Vọng