Bài Làm Chứng: Có Một Người Như Thế

1201

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”

Đề tài: Có Một Người Như Thế (đăng trên BTMV số 43)

Người viết: ND

Người đọc: Lâm Thư Bích

Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã gọi tôi, chọn tôi làm con cái của Ngài. Tôi không bao giờ quên câu Kinh Thánh được chép trong Rô-ma 10:17 “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Đây chính là điều tôi được nhắc nhở và thôi thúc tôi về trách nhiệm của một người được cứu phải nói về Chúa Giê-xu cho người chưa được cứu