Bài 85: Những Nguyên Tắc Liên Quan Đến Công Việc Chúa

4010

 

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

 

 

Chúa Jêsus kể ví dụ trong Ma-thi-ơ 7 rằng, đến ngày phán xét nhiều người sẽ thưa với Chúa là khi còn sống trên đất họ đã làm được những công việc rất tuyệt vời. Thế nhưng Chúa sẽ đáp lại rằng những gì họ làm chỉ là việc của tội lỗi mà thôi. Và Ngài phán với họ, “Hãy lìa khỏi ta, ta không biết các ngươi là ai.” Tiến sĩ Tozer đã nói rằng, “một trong những điều khiến chúng ta kinh ngạc khi lên thiên đàng là khám phá rằng có quá nhiều việc mà chúng ta cho rằng đó công việc của Đức Chúa Trời thật ra chỉ là công việc của xác thịt. Theo Kinh Thánh  chữ xác thịt thường chỉ về bản chất tự nhiên của con người mà không cần đến Đức Chúa Trời.”

 

Tại sao có hiện tượng đó xảy ra? Sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi giải đáp câu hỏi nầy. Hai sách nầy có nhiều điểm giống nhau, một trong những điểm đó là chúng có chung một đề tài: “Công việc của Đức Chúa Trời.” Sách E-xơ-ra trình bày những nguyên tắc cần được áp dụng để những gì chúng ta làm trở nên công việc Chúa. Sách Nê-hê-mi trình bày phẩm chất của người lãnh đạo mà Chúa muốn có để qua đó công việc của Ngài được thực hiện qua chúng ta. Trước đây chúng ta đã khảo sát hai sách nầy với nhau vì chúng giống như anh em sinh đôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học từng sách riêng rẽ.

 

Bài trước đã nói đến 5 nguyên tắc liên quan đến công việc Chúa. Đức Chúa Trời phải là Đấng khởi đầu công việc. Ngài sẽ chỉ dẫn rõ ràng cho những người dự phần trong công việc. Chính Ngài sẽ cung cấp mọi điều cần thiết để công việc Ngài được hoàn tất. Không những Ngài ban cho đủ mà còn dư dật vượt quá mọi điều chúng ta xin hoặc suy tưởng. Chắc chắn chúng ta quan tâm nếu những công ty hãng xưởng bị đóng cửa. Nhưng nếu công việc Chúa không đủ tài chánh, thì những người lãnh đạo phải sấp mình trước mặt Chúa vì nếu đó là công việc của Ngài thì Ngài sẽ ban cho vượt quá mọi điều chúng ta xin hoặc suy tưởng.” Nếu không có một sự tiếp trợ nào từ nơi Chúa, những người lãnh đạo phải cầu hỏi Chúa rằng liệu những gì họ đang làm là công việc của Đức Chúa Trời hay công việc của con người. Cuối cùng cần nhớ rằng quyền lực của sự tối tăm sẽ luôn chống đối những người làm công việc Chúa.

 

Phao-lô đã khuyến cáo về mưu chước của Satan. Không nên coi thường mưu kế của Satan, nó là kẻ thích làm những điều giả mạo và lừa dối. Nó dùng những điều tốt để lừa chúng ta không làm những điều tốt nhất. Khi Chúa hành động trong chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Satan không muốn chúng ta kinh nghiệm những điều đó. Satan rất thông minh, nó không cám dỗ chúng ta chọn những điều xấu nhưng sẽ cám dỗ chúng ta chọn những điều tốt và không chọn điều tốt nhất. Tại phía cực bắc của Pakistan, có một nhóm bác sĩ, họ đã phục vụ Đức Chúa Trời tại đó trong suốt 25 năm. Họ không hề thấy một người Hồi giáo nào trở lại tin Chúa, nhưng họ vẫn tiếp tục điều trị giúp người hồi giáo đang gặp bịnh tật vì họ tin rằng Chúa đặt họ tại đó và họ đang làm những gì Chúa muốn họ làm. Họ cho biết ma quỉ thường dùng ngay cả những người thân, bạn hữu, thư từ cám dỗ họ lìa bỏ xứ đó, trở về lại Hoa kỳ bằng cách nói rằng, “Chúng tôi đang cần những bác sĩ giỏi tại đây.”

 

Bây giờ chúng ta tiếp tục khảo sát nguyên tắc thứ sáu có nội dung liên quan đến nguyên tắc thứ năm. Luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta sẽ gặp sự chống đối khi làm công việc Chúa. Đôi khi một số người dấn thân vào công việc Chúa, gặp sự chống đối, họ tự hỏi, “Liệu tôi đang đi đúng hướng chăng? Tôi có sai trật chăng?” Đằng sau câu hỏi này là một suy nghĩ cho rằng sẽ không có sự chống đối nào cả khi làm công việc Chúa. Không phải như vậy. Có quyền lực của điều ác đang hành động qua con người trong thế giới nầy giống như quyền lực của điều thiện và quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua con dân của Ngài. Đức Chúa Trời làm việc qua con người và Satan cũng làm việc qua con người. Vì Satan chống đối mọi điều Chúa Jêsus Christ đang làm và sẽ làm do đó chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với sự chống đối khi Chúa làm việc qua đời sống chúng ta. Đôi khi những người chống đối chúng ta, không biết rằng họ đang làm công cụ cho ma quỉ.

Khi tiết lộ với các sứ đồ rằng Ngài sẽ chết trên thập tự giá, Chúa Jêsus hỏi họ hai câu, “Người ta nói ta là ai?” và “Các ngươi nói ta là ai?” Phi-e-rơ trả lời, “Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống.” Chúa Jêsus đáp,

17 Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.

18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.

 

Đây là một lời khen ngợi dành cho Phi-e-rơ. Nhưng khi Chúa nói rằng, “Ngài sẽ lên thành Giê-ru-sa-lem  và bị đóng đinh trên thập tự giá .” Phi-e-rơ đã can ngăn Chúa. Lời đáp của Chúa đầy kinh ngạc, thậm chí Ngài không gọi ông là Phi-e-rơ. Chúa phán “Hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta. Điều đó không đến từ Đức Chúa Trời nhưng đến từ Satan.” Trước đó Chúa phán với Phi-e-rơ, “Đức Chúa Trời đang làm việc qua ngươi.” Nhưng rồi chỉ một lát sau, Chúa phán, “Satan đang làm việc qua ngươi.” Nếu Satan có thể dùng Phi-e-rơ thì chúng ta vẫn có nguy cơ bị Satan sử dụng.

 

Khi làm công việc Chúa, sự chống đối sẽ đến và nó thường đến qua con người. Một Mục sư lão thành nói rằng, “Nhiều khi rất khó khăn để làm công việc Chúa với một ban chấp hành gồm 48 người, vì những quyết định cần có sự đồng ý của họ. Cho dầu họ đã được tái sinh, nhưng Satan vẩn có thể làm việc qua họ.”

 

Điều này không có nghĩa là công việc Chúa không thể được hoàn thành hoặc công việc quý vị đang làm không phải là công việc Chúa vì có sự chống đối. Sự chống đối là điều không thể tránh được. Sách E-xơ-ra cho biết nó đến từ hai phía, bên ngoài và bên trong. Điều này được Phao-lô trình bày trong các lá thư của ông. Phao-lô là người được Đức Chúa Trời đại dụng, nói về cơ hội rao giảng Tin lành tại Á châu như sau, “Một cánh cửa lớn và đầy triển vọng đã mở ra cho tôi, nhưng cũng có nhiều sự chống đối.” Cánh cửa càng rộng bao nhiêu thì sự chống đối càng mạnh bấy nhiêu.” Xét theo một phương diện thì đó lại chính là dấu hiệu cho biết chúng ta đang làm công việc Chúa vậy. Chúa phán qua sách khải huyền rằng, “Ta mở cho ngươi một cánh cửa mà không ai đóng được.” Đây là một lời hứa thật vĩ đại. Những người dấn thân cho công việc Chúa thường nắm chặt lời hứa nầy. Một Mục sư đã nói như sau, “Chúa đã mở cho tôi một cánh cửa, không ai đóng được. Nhưng không có nghĩa là kẻ thù sẽ không tấn công cho đến chết khi tôi đi qua cánh cửa đó. Quyền lực của sự tối tăm sẽ chống đối dữ dội khi tôi đi qua cửa đó nhưng có một điều là nó không thể đóng cánh cửa lại. Khi đi qua cánh cửa này hãy trang bị tinh thần để đương đầu với những chống đối kịch liệt.

 

Luôn luôn có những người không muốn quý vị bình an khi quý vị dấn thân lo công việc Chúa. Lịch sử của Hội Thánh đã chứng minh rằng, những người theo Chúa đã bị bắt bớ, tù đày, tra tấn và giết chết. Nhiều người chưa hiểu rõ phước lành thứ tám dành cho người bị bắt bớ. Sự chống đối sẽ đến khi chúng ta làm công việc Chúa. Nó sẽ đến từ bên trong cũng như bên ngoài.

 

Sách E-xơ-ra cho biết khi người Do thái từ xứ lưu đày trở về xây dựng lại đền thờ thì dân địa phương đã đe dọa và làm nản lòng. Họ gởi một lá thư đến vua Si-ru với những lời lẽ dối trá. Khi người Do thái tiếp tục việc xây dựng, họ chế giễu và mỉa mai. Thực ra thì E-xơ-ra không trải qua sự chế nhạo nầy vì ông trở về trong đợt sau. Sự chống đối thật dữ dội đến nỗi cần những người bảo vệ quanh đền thờ khi thợ xây thành. Sách Nê-hê-mi cho biết khi họ xây bức tường thì những người thợ tay cầm bay, tay cầm gươm. Họ phải chiến đấu trong khi làm công việc Chúa. Đây là sự chống đối đến từ bên ngoài. Đối phó với sự chống đối từ bên ngoài vẫn dễ hơn là bên trong vì ít ra sự chống đối đó rõ ràng, thấy được và lường trước được. Do đó chúng ta có thể có kế hoạch để đối phó.

 

E-xơ-ra cũng trình bày sự chống đối từ bên trong. Khi những người hồi hương xây lại đền thờ thì dân ngoại sống ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa nói với Xô-rô-ba-bên và Giê-sua rằng, “Hãy để chúng tôi cùng làm việc với các ông vì chúng tôi cũng quan tâm đến Đức Chúa Trời như các ông. Chúng tôi đã dâng cho Ngài của lễ kể từ khi vua A-si-ry đem chúng tôi đến đây.” Những người nầy là dân ngoại đã bị A-si-ry xâm lăng và đày họ đến lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Khi người Ba-by-lon chinh phục Giu-đa, họ đày người Giu-đa sang Ba-by-lon. Đây là điều thường làm thời bấy giờ vì người chiến bại không biết rõ phương hướng so với kẻ chiến thắng. Xô-rô-ba-bên và Giê-sua trả lời, “Không, các ông không có phần gì trong việc này cả. Đền thờ của Đức Chúa Trời phải được xây dựng bởi những người của Đức Chúa Trời, giống như vua Si-ru đã ra chiếu chỉ.” Xô-rô-ba-bên đã lập ra một nguyên tắc liên quan đến công việc Chúa. Con dân Chúa phải làm công việc Chúa.

 

Kế hoạch của Đức Chúa Trời là dùng quyền năng của Ngài thông qua con dân của Ngài để hoàn thành những mục đích của Ngài theo chương trình mà Ngài đã định. Tôi xin phép thưa lại một lần nữa rằng, kế hoạch của Đức Chúa Trời là dùng quyền năng của Ngài thông qua con dân của Ngài để hoàn thành những mục đích của Ngài theo chương trình mà Ngài đã định. Đây phải là nguyên tắc chỉ đạo đối với công việc Chúa.

 

Sách Công vụ ghi lại trường hợp Si-môn người phù thủy. Sau khi gia nhập vào những người mới tin Chúa, Si-môn thấy những việc quyền năng Chúa làm qua Phi-e-rơ và các vị sứ đồ liền đem tiền ra mà dâng cho các sứ đồ để mua quyền năng củaThánh linh. Phi-e-rơ thẳng thừng nói, “Tiền bạc ngươi cũng hư mất với ngươi.” Theo nguyên văn câu này nghĩa là, “Ngươi và tiền bạc của ngươi đi vào trong địa ngục.” Đó là những gì mà Phi-e-rơ đã nói với Si-môn. Ông tiếp,

 

22 Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho.

23 Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.

Phi-e-rơ đã nói điều giống như Xô-rô-ba-bên và Giê-sua đã nói với người dân ngoại khi họ đề nghị cùng xây đền thờ. Ông muốn khẳng định rằng, “Cho dầu ngươi đã tuyên xưng đức tin, nhưng ngươi không có phần gì trong việc nầy vì công việc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện bởi những người của Đức Chúa Trời.

 

Thưa quí thính giả, quý vị đã là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời chưa? Quí vị có cảm nhận quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống mình không? Chúa muốn có mối liên hệ với quý vị. Xin tham gia lần đến để học thêm về những nguyên tắc liên quan đến công việc Chúa.

 

 

Bài trướcUB.CĐGD – Sách: Bức Tranh Lớn Của Đức Chúa Trời
Bài tiếp theoNgày 26/6/2017: Khôn Ngoan hay Rồ Dại?