Bài 13: Tác Dụng Của Lời Chúa

510

 

 

 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hê-bơ-rơ 4 :12.

 

 

   Có bao giờ Lời Chúa khiến cho bạn khó chịu không? Khi đọc Kinh Thánh, có bao giờ phần bạn đọc làm cho bạn xúc động không? Có khi nào nghe giảng Kinh Thánh mà bạn thấy dường như lời Kinh Thánh nói thẳng với mình chăng? Những lúc như thế là bạn đang kinh nghiệm về Lời Chúa sống động đang kiểm tra tư tưởng và phán xét ý định của bạn.

 

   Khi Lời Chúa nói với bạn thì luôn luôn có một mục đích. Chúa biết tâm hồn bạn và biết rằng bạn cần điều gì để đưa đời sống bạn phù hợp với Chúa Giê-xu. Nếu bạn có nan đề là nói chuyện tội ác, thì lời Chúa sẽ nói về cái lưỡi. Nếu bạn đang vật lộn về vấn đề tha thứ, thì Lời Chúa sẽ trực tiếp nói với bạn về tiêu chuẩn tha thứ của Ngài. Nếu kiêu ngạo lập một thành trì vững chắc trong bạn, thì Lời Chúa sẽ nói với bạn về đức tính khiêm nhường. Nghĩa là bất cứ tội nào cần được phán xét thì bạn sẽ gặp được Lời Chúa thích ứng.

 

   Một cách mà bạn có thể thoát được nỗi khó chịu vì bị cáo giác là tránh nghe Lời Chúa nói với mình. Bạn có thể xao nhãng không đọc Kinh Thánh hay là rời xa khỏi nơi mà Lời Chúa được giảng dạy. Bạn cũng có thể tránh gặp những người mà bạn biết là rất quý trọng những lời dạy trong Kinh Thánh. Tuy nhiên thái độ đúng nhất là cầu nguyện như tác giả Thi Thiên 139 :23, 24 như sau : « Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con; hãy thử thách con và biết tư tưởng con; xin xem thử con có lối ác nào chăng, xin dắt con vào con đường đời đời. ».

 

   Hãy để cho Lời Chúa tìm ra những tội lỗi hay những điều bất khiết trong lòng bạn và thanh tẩy thường xuyên (Ê-phê-sô 5 :26). Hãy luôn luôn nối kết đời mình với những gì Chúa dạy qua Kinh Thánh. Hãy tập thành thói quen nhận Lời Chúa nghiêm chỉnh, vì biết rằng Lời Chúa có khả năng phán xét tâm hồn và tư tưởng bạn.