Bài 128: Sách Ê-sai – Đấng Chịu Khổ Thay Cho Loài Người (tt)

2451

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Chúng ta đang lược khảo phần chiếm nhiều chương nhất trong Kinh Thánh đó là các sách tiên tri. Và Ê-sai là sách đầu tiên trong các sách đó, cũng là sách dài nhất trong Kinh Thánh, gồm có 66 chương.

Trước đây, chúng ta đã xem xét lời tiên tri của Ê-sai liên quan đến Bản tuyên ngôn của Đấng Mê-si khi Ngài nhập thế. Bản tuyên ngôn nầy được ghi lại trong chương 61 như sau: “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;

đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.” (c.1-3)

Từ bản tuyên ngôn nầy, chúng ta đã rút ra những bài học dưỡng linh bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây: Bản tuyên ngôn của Đấng Mê-si nói điều gì? Nó có ý nghĩa gì? Và nó có ý nghĩa gì đối với tôi?

Áp dụng đầu tiên đó là nếu quí vị là người đang sống trong bóng tối, không biết đâu là chân lý, không biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, quí vị không biết phải sống như thế nào thì Bản tuyên ngôn của Đấng Mê-si cho biết Ngài sẽ ban ánh sáng cho quí vị. Nếu quí vị là người đang bị trói buộc bởi quyền lực của những thói hư tật xấu, quí vị muốn làm điều tốt nhưng không thể làm được và ngược lại quí vị làm những điều xấu là điều quí vị không muốn làm, nếu quí vị bị những dục vọng xấu xa chế ngự đời sống mình, quí vị ở dưới xiềng xích của nó và không được tự do thì Chúa Giê-xu là Đấng mà quí vị cần đến. Ngài giáng thế vì quí vị, Ngài có quyền và Ngài muốn giải phóng quí vị ra khỏi những xiềng xích đó. Nếu quí vị là những người mang nặng khổ đau, buồn thảm, với tấm lòng tan vỡ và thương tích thì Chúa Giê-xu đã giáng thế vì quí vị. Ngài sẽ rịt lành những vết thương và ban cho quí vị đời sống tươi mới. Đây là áp dụng thứ nhất từ bản tuyên ngôn của Đấng Mê-si được tiên tri bởi Ê-sai mà sau nầy đã được Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm.

Áp dụng thứ hai đã được đề cập trong chương trình lần trước. Hãy có cái nhìn như Chúa đã nhìn đối với những người chung quanh. Có phải tâm linh họ đang ở trong bóng tối chăng? Có phải đời sống họ bị trói buộc bởi tội lỗi chăng? Có phải tấm lòng họ đang ưu sầu tan vỡ chăng? Nếu họ không biết đâu là đúng, đâu là sai, nếu họ không biết phải sống như thế nào, nếu họ đang đau khổ thì xin nhớ rằng Chúa Giê-xu muốn đến với họ qua quí vị. Ngài muốn dùng bàn tay, đôi chơn và trái tim của quí vị. Ngài muốn dùng khả năng và đời sống của quí vị để đem sứ điệp yêu thương, cứu rỗi và hy vọng đến với họ.

Quí vị hiểu Chúa Giê-xu đã động lòng trắc ẩn như thế nào khi Ngài nhìn thấy đoàn dân? Theo nguyên ngữ, khi nhìn thấy họ thì Ngài quặn thắt, đau xót vì yêu thương họ. Điều gì khiến Ngài động lòng thương xót đến đoàn dân như vậy? Chính là vì tình trạng đui mù thuộc linh của họ. Họ giống như chiên không có người chăn. Ngài cũng thường nói đến những người sống dưới quyền thống trị của tội lỗi. Trong những ngày tháng trên đất, Chúa cũng đã chữa lành cho nhiều người. Một phần ba chức vụ của Ngài đã dành riêng để chữa lành những người đang đau khổ. Vì sao Chúa chữa lành cho họ? Chỉ vì Ngài yêu họ và muốn chữa lành những con người khốn khổ đó.

Có hai hạng người trong thế giới nầy. Thứ nhất là những người không có tự do thật. Nhiều người hãnh diện cho rằng mình có tự do, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Nhưng tự do thật mà chúng tôi muốn nói là tự do đối với những điều xấu và tự do để làm những điều tốt. Họ không được tự do vì bị trói buộc bởi rượu chè, hay bị nô lệ bởi những ý tưởng và hành vi dâm loạn. Họ bị trói buộc bởi thói mê ăn uống, bởi lòng ham mê tiền bạc và những hình thức khác tương tự. Họ không được tự do.

Hạng thứ hai là những người có tự do. Chỉ có những người được Đức Chúa Trời giải phóng mới thật sự được tự do. Khi còn sống trên đất nầy, Chúa Giê-xu không thể nào bỏ qua những người đang sống dưới xiềng xích của điều ác. Ngài làm mọi sự để giải phóng họ được tự do vì Ngài thương xót những người như vậy.

Khi gặp những người nặng gánh ưu sầu thì Chúa Giê-xu cũng động lòng thương xót họ giống như Ngài thương xót những người sống dưới áp bức của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã dạy rằng không ai được miễn trừ khỏi những thử thách hoạn nạn trong cuộc đời. Ngài ví sánh đời người như hai ngôi nhà. Bão tố mưa sa ập đến, một ngôi nhà vẫn đứng vững, nhưng ngôi nhà kia bị sập. Lý do là vì một ngôi nhà thì có nền móng còn ngôi nhà kia thì không. Ngôi nhà có nền chỉ về người nghe Lời Chúa và làm theo. Còn ngôi nhà không có nền chỉ về người nghe Lời Ngài nhưng không bao giờ áp dụng vào đời sống mình, không bao giờ tuân giữ Lời Ngài.

Chúa Giê-xu dạy chúng ta nhiều điều qua ví dụ trên. Thứ nhất là đời sống có nhiều khó khăn. Cả hai ngôi nhà đều bị tấn công bởi bão tố, điều này ngụ ý rằng mỗi người không sao tránh khỏi những hoạn nạn trong cuộc sống. Vì đời sống khó khăn và không ai được miễn trừ, nên nhiều người bị đau khổ. Chức vụ của Chúa Giê-xu nhắm vào những người nầy. Khi gặp những người như vậy, Chúa muốn chúng ta đem sự chữa lành của Ngài đến với họ.

Một khía cạnh khác trong phần tiên tri của Ê-sai về Đấng Mê-si là sự chết của Chúa Giê-xu. Có lẽ chương rất quan trọng nói về sự chết của Chúa được ghi trong Ê-sai 53. Ê-sai đã mở đầu chương nầy như sau: “Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?”

Tiên tri Ê-sai đã được sai phái để rao giảng cho những người mà họ không sẵn sàng tin sứ điệp của ông. Khi được Chúa sai đi như vậy, Ê-sai chỉ hỏi Chúa rằng, “Bao lâu thì họ mới sẵn sàng nghe Lời Chúa?” Ông đã nhận thức hết sức rõ ràng là trừ khi Chúa Thánh linh bày tỏ ý nghĩa của sứ điệp ông rao giảng, bằng không thì dân chúng sẽ không hiểu. Đó là lý do  khiến Ê-sai mở đầu chương 53 với câu hỏi như trên.

Điều ông thật sự muốn hỏi là “Ai sẽ hiểu được ý nghĩa về sự chết của Chúa Giê-xu?”  Chương nầy giải thích về ý nghĩa sự chết của Ngài. Phần chính trong bài giảng của Ê-sai nằm ở câu 6: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Ê-sai giải thích sâu hơn khi ông cho biết, “Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

Ông ngụ ý rằng mọi hình phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu để được làm hòa lại với Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu đã gánh hết rồi. Ông đi xa hơn để khẳng định rằng, “Bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

Mở đầu và kết thúc câu thứ 6 là hai chữ “chúng ta.” “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.”

Xin mỗi chúng ta hãy tự hỏi “Tôi có phải là một trong những người đó không?” Hay nói cách khác “Có phải tôi cũng là một trong những con chiên lạc, đi theo ý riêng của mình không?” Thi Thiên 23 chép rằng, “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi.” Câu này ngụ ý hai điều: Chúa là Đấng Chăn chiên, tôi là chiên của Ngài. Chúng ta đều là chiên của Ngài. Vậy khi Ê-sai nói rằng, “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy” thì câu nầy có bao gồm quí vị và tôi không?”

Nếu lần thứ nhất Ê-sai dùng chữ “chúng ta” để chỉ về tình trạng lạc mất của mỗi người thì lần thứ hai chữ “chúng ta” được dùng liên quan đến một tin tức tốt lành.

“Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Quí vị có tin rằng chữ chúng ta trong câu này bao gồm quí vị không? Nói cách khác quí vị có tin rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của quí vị đều chất trên con yêu dấu của Ngài không? Nếu quí vị thừa nhận rằng mình là con chiên lạc mất, xa cách khỏi Đức Chúa Trời, và nếu quí vị cũng chấp nhận rằng tội lỗi của quí vị nay Chúa Giê-xu đã gánh hết trên cây thập tự thì đó là cách quí vị bày tỏ lòng tin nơi ý nghĩa về sự chết của Chúa Giê-xu. Đây là bài học áp dụng về sự chết đền tội của Chúa Giê-xu được trình bày qua Ê-sai 53.

Đoạn Kinh Thánh nầy có ý nghĩa gì đối với quí vị không? Trước tiên, Ê-sai 53 cho biết mỗi chúng ta là tội nhân giống như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúng ta cần thú nhận thực trạng của mình mặc dầu đây là thực trạng đau buồn. Nhưng Ê-sai 53 không chấm dứt tại đó, nó còn trình bày một tin tức tốt lành đó là Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu cho chúng ta, Ngài đã bằng lòng gánh hết mọi tội chúng ta. Hình phạt mà chúng ta lẽ ra phải chịu thì Chúa Giê-xu đã chịu, để qua đó chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời. Quí vị có tin điều đó chăng?

Tân ước đã nhiều lần trích Ê-sai 53. Cứ mỗi lần như vậy, Tân ước đều nói đến sự chết của Chúa Giê-xu vì tội lỗi của quí vị và tôi. Các vị sứ đồ trong Tân ước tin rằng Ê-sai 53 nói về Chúa Giê-xu. Chúng tôi tin rằng Ê-sai 53 là chương quan trọng nhất nói về ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu. Ý nghĩa đó được đúc kết trong câu nầy:

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Ê-sai cũng đã nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Mê-si. “Hãy dọn đường cho Đức Giê-hô-va.” Câu nầy cũng chỉ về mỗi chúng ta. Hãy chuẩn bị tấm lòng đón nhận Ngài để rồi chúng ta trở nên phương tiện qua đó Ngài đến với những người chung quanh. Điều này có nghĩa là mọi kiêu hãnh đều phải bị san bằng, mọi ngóc ngách trong đời sống đều phải được Đức Thánh Linh chiếm hữu.

Ê-sai cũng nói đến bản tuyên ngôn của Đấng Mê-si qua chương 61. Ông đã tiên tri về những gì mà Đấng Mê-si sẽ làm khi Ngài giáng thế làm người. Đấng Mê-si sẽ công bố sứ điệp của Ngài cho những người nghèo khổ, những người sống trong tăm tối, những người ở dưới xiềng xích  của tội lỗi, những người nặng gánh khổ đau. Sau đó thì Chúa Giê-xu cho biết rằng Ngài đến để làm ứng nghiệm những gì mà Ê-sai đã tiên báo. Bây giờ, quí vị và tôi cũng như hội thánh của Chúa được truyền dạy là phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Ngài. Trước tiên nếu quí vị là những người ở trong bóng tối, bị quyền lực của điều ác áp chế, bị thương tổn và nặng gánh ưu sầu, hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Chúa Giê-xu đã giáng thế vì quí vị. Nếu quí vị là những người đã tin nhận và đi theo Chúa thì quí vị là bàn tay của Chúa là phương tiện để qua đó Ngài đến với những người chung quanh quí vị.

Bài trướcThơ: Linh Lực Do Cầu
Bài tiếp theoLàm Sao Khi Chồng Cứ Muốn Con Vào Trường Điểm?