Anplahas: Txoj Kev Ntseeg Tau Sim – 16/2/2024

1202

 

 

Henplais 11:17-19

Nqe cim

Twb yog vim Anplahas ntseeg, Anplahas thiaj coj nws tus tub Ixaj mus yuav muab tua fij rau Vajtswv. Thaum ntawd twb yog Vajtswv sim Anplahas siab. Txawm yog Vajtswv coglus tseg rau Anplahas lawm los Anplahas tseem zoo siab muab nws tib leeg tub coj mus tua fij rau Vajtswv thiab” (Henplais 11:17).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv tau sim Anplahas siab licas?

–       Nws tiv dhau kev sim siab licas?

–       Qhov uas Anplahas tiv dhau kev sim siab qhia rau peb kawm tau dabtsi?

Anplahas muaj kev ntseeg ruaj khov rau tus Tswv ntau xyoo dhau los. Nws tau txais tus Tswv tej koob hmoov ntau kawg, tshwjxeeb tshajplaws yog Ixaj, yog tus tub uas tau coglus tseg, “Vajtswv twb hais rau Anplahas lawm hais tias : Koj cov xeebntxwv yuav los ntawm Ixaj los” (nqe 18). Raws li Anplahas ces Ixaj yog nws lubneej tomntej, yog nws txojkev cia siab, thiab yog tus Tswv txojkev ncajncees pub rau nws. Ntawd yog yam muaj nqis tshajplaws ntawm nws. Thiab ntawd kuj yog qhov uas tus Tswv xav sim Anplahas txojkev ntseeg thaum tus Tswv hais rau nws hais tias: “Koj cia li coj koj tib leeg tub Ixaj uas koj hlub tshaj plaws, mus rau pem tebchaws Mauliyas. Koj cia li muab nws tua hlawv fij pub rau kuv saum lub roob uas kuv yuav qhia rau koj” (Chivkeeb 22:2).

Thaum hnov tus Tswv tej lus, tej zaug ua rau Anplahas mob siab kawg nkaus li. Tiamsis txojkev ntseeg tus Tswv cheemtsum nws yuav tsum feebmeej hais tias tus Tswv thiaj yog txhua yam rau nws, tsis yog lwm tus, lossis lwm yam. Kev ntseeg tus Tswv cheemtsum kev ua haujlwm rov rau Nws, thiab kev ua haujlwm tseeb yog mloog Nws lus tuag nthi. Vajluskub qhia paub hais tias Anplahas twb hla dhau kev sim siab, nws kovyeej thiab txais tau yam zoo kawg nkaus (saib Chivkeeb 22:1-19). Txoj haukev pab Anplahas hla dhau kev sim siab yog txojkev ntseeg tuag nthi rau ntawm tus Tswv, ntseeg hais tias Nws muaj hwjchim ua tau txhua tsavyam, tsis hais ua rau neeg tuag ciaj rov los, thiab tus Tswv yeej yuav ua raws li Nws tej lus cogtseg (Henplais 11:19). Vim li ntawd txawm yog tsis tau totaub tus Tswv lub siab xav, los Anplahas yeej txaus siab hlo mloog tus Tswv lus. Txojkev ntseeg tus Tswv tsis muaj chaw rau kev ua xyemxyav thiab kev xav raws siabnyiam.

Nyob hauv lubneej ntseeg, peb twb ntsib, tabtom ntsib thiab tseem yuav ntsib tej kev sim siab. Lub homphiaj tus Tswv sim kev ntseeg tsis yog ua rau peb qaug tiamsis ua kom peb saib pom tus kheej txojkev ntseeg tabtom zoo licas thiab pab kom peb kev ntseeg yim hnub yim loj hlob. Kawm raws Anplahas tus qauv, peb yuav tsum txaus siab hlo mloog tus Tswv lus txhua lub tsamthawj hauv lubneej. Txojkev sim siab hauv kev ntseeg tej zaug yuav ntsigtxog tej yam muaj nqis tshajplaws hauv peb lubneej, tej zaug yuav yog cov txheeb ze hauv peb lub cuabyig, tus txij tus nkawm, peb lub suab npe, tes haujlwm, txojkev npau suav, lossis peb kev nqua hu fij tus kheej rau tus Tswv. Thaum ntawd, peb yuav ua licas?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thaum Koj sim nyuam yaus txojkev ntseeg, thov pab nyuam yaus mloog Koj lus tas siab tas ntsws, tas dag tas zog thiab cia siab ntsoov rau Koj. Thov pab kom nyuam yaus txojkev ntseeg thiab txojkev hlub koj yim hnub yim loj hlob. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Anplahas kev sim siab pab nws zeem paub hais tias tus Tswv yog txhua yam rau nws. Yog li ntawd tej kev sim siab uas peb raug qhia rau peb pom txog dabtsi?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 47

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
Bài tiếp theoY-Abraham: Klei Đăo Tŭ Klei Lông Dlăng – 16/2/2024