Y-Abraham: Klei Đăo Tŭ Klei Lông Dlăng – 16/2/2024

956

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:17-19

Êlan kliăng: “Hŏng klei đăo Y-Abraham myơr leh Y-Isăk tơdah Aê Diê lông dlăng ñu, pô mă tŭ leh klei ƀuăn kăp myơr anak êkei ñu mâo knŏng sa čô” (Hêbrơ 11:17)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Aê Diê lông dlăng leh klei đăo Y-Abraham? Si ñu dưi leh hŏng klei lông dlăng? Klei Y-Abraham dưi hŏng klei lông dlăng kơ klei đăo brei kơ drei ya klei hriăm?

Y-Abraham đăo kơ Aê Diê sui thŭn leh. Ñu mâo klei bi knal lu kơ klei jăk Aê Diê brei, kdlưn hĭn kơ jih jang jing klei kkiêng kơ Y-Isăk, anak klei ƀuăn, “Djŏ kơ pô anăn Aê Diê lač leh, “Mơ̆ng Y-Isăk Aê Diê srăng yap phung anak čô ih” (êlan 18). Hŏng Y-Abraham, Y-Isăk jing jih jang kơ klei hdĭp ñu êdei anăp, klei ñu čang hmăng leh anăn klei Aê Diê sĭt suôr hŏng ñu. Anăn jing mnơ̆ng yuôm hĭn ñu mâo. Leh anăn – anăn mơh jing anôk Aê Diê čiăng lông dlăng klei đăo ñu tơdah Aê Diê lač, “Mă bĕ anak ih, anak ih mâo knŏng sa čô, Y-Isăk, pô ih khăp anăn; nao bĕ kơ čar Môria. Tinăn brei ih myơr ñu jing mnơ̆ng myơr čuh ti dlông sa boh čư̆ Kâo srăng ktrâo kơ ih” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 22:2).

Hmư̆ klei Aê Diê lač, sĭt nik ai tiê Y-Abraham ênguôt snăk. Ƀiădah klei đăo kơ Aê Diê brei ñu bi klă hŏng klei klă Aê Diê yơh jing Pô yuôm hĭn kơ klei hdĭp ñu, amâo djŏ sa čô pô hlei amâodah mnơ̆ng mkăn ôh. Klei đăo kơ Aê Diê čoh čuăn brei mâo klei lŏ wĭt ngă mdjŏ, leh anăn klei lŏ wĭt ngă mdjŏ djŏ hĭn jing gưt asăp kơ Aê Diê kluôm ênŭm. Klei Aê Diê Blŭ brei thâo Y-Abraham dưi leh hŏng klei lông dlăng, leh anăn mă tŭ boh knhal tuč jăk êdimima (dlăng Klei Mphŭn Dơ̆ng 22:1-19). Mnêč hgăm đru Y-Abraham dưi hŏng klei lông dlăng jing klei đăo kluôm dhuôm kơ Aê Diê, đăo kơ Aê Diê dưi ngă jih jang klei, wăt dưi lŏ bi hdĭp phung djiê, leh anăn Aê Diê amâo tuôm ƀuăn luar ôh (Hêbrơ 11:19). Kyuanăn, wăt tơdah amâo thâo săng si klei Aê Diê čiăng dưn, ñu ăt gưt asăp. Klei đăo kơ Aê Diê amâo mâo anôk kơ klei đing leh anăn klei mĭn tui si klei pô čiăng ôh.

Hdĭp hŏng klei đăo ti krah phung amâo đăo ôh, drei tuôm leh, dôk tuôm leh anăn srăng tuôm hŏng klei lông dlăng. Klei Aê Diê kñăm čiăng hlăm klei lông dlăng kơ klei drei đăo amâo djŏ čiăng kơ drei lĕ ôh, ƀiădah čiăng drei ƀuh si klei drei đăo jing leh anăn čiăng đru klei đăo drei đĭ hriê kơ prŏng hĭn.

Tui knuih Y-Abraham, brei drei gưt kơ Khua Yang kluôm ênŭm hlăm djăp mta klei hlăm klei hdĭp drei. Tăp năng klei lông dlăng kơ klei đăo anăn djŏ kơ mnơ̆ng yuôm hĭn hŏng klei hdĭp drei, thâodah anăn jing sa čô mnuih hlăm gŏ sang drei, jing klei bi khăp, bruă knuă mă, klei tui tiŏ klei drei čiăng, amâodah anăn jing klei Aê Diê iêô brei myơr drei pô kơ Aê Diê. Hlăk anăn, si ngă drei srăng ngă?

Klei lông dlăng Y-Abraham tŭ đru ñu thâo Aê Diê jing Pô yuôm hĭn kơ ñu. Bi drei, klei lông dlăng drei tŭ brei drei ƀuh ya mta klei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, tơdah Ih lông dlăng klei đăo kâo, đru kâo gưt kơ Ih kluôm ênŭm hŏng jih jang mnơ̆ng kâo mâo, leh anăn đăo kjăp kơ Ih jing Pô sĭt suôr. Đru klei đăo kâo leh anăn klei kâo khăp kơ Ih đĭ hriê kơ prŏng hĭn grăp hruê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 47

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAnplahas: Txoj Kev Ntseeg Tau Sim – 16/2/2024
Bài tiếp theoÁp-ra-ham: Đức Tin Được Thử Nghiệm – 16/2/2024