Amĭ Ama Bi Hriăm Anak Hlăm Khua Yang – 19/3/2024

1012

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 19:16‑23

Êlan kliăng: “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa atăt kơ klei hdĭp, hlei pô mâo klei anăn srăng mơak, klei rŭng răng amâo srăng truh kơ ñu ôh” (Klei Bi Hriêng 19:23)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă mtao Y‑Salômôn mtô amĭ ama bi hriăm anak hlăm Khua Yang? Ya klei kñăm čiăng yuôm bhăn hĭn kơ klei bi hriăm anak jing? Si ngă drei wah lač akâo kơ Aê Diê đru bi mlih klei mĭn, êlan hdră hlăm klei bi hriăm anak čô?

Mbĭt hŏng klei mtă kơ phung anak brei gưt kơ amĭ ama pô hlăm Khua Yang, mtao Y‑Salômôn mtô mơh kơ amĭ ama êlan bi hriăm anak, đru anak amâo djŏ tŭ jing mă knŏng hlăm klei hdĭp anei ôh, ƀiădah mâo wăt klei hdĭp hlŏng lar mơh.

Brei amĭ ama bi hriăm klei thâo mĭn Aê Diê găn hŏng lu mta: Tal sa, bi hriăm anak gưt klei Aê Diê mtă čiăng mngăt mâo klei bi mtlaih (êlan 16, 23a). Tal dua, bi hriăm anak mâo ai tiê jăk đru dŏng mnuih ƀun ƀin, đru arăng amâo bi hmăng kơ arăng lŏ đru wĭt ôh, ngă jăk kơ mnuih ƀun ƀin amâo djŏ kyua digơ̆ năng mă tŭ ôh, ƀiădah kyuadah Aê Diê ngă leh klei jăk kơ drei (êlan 17, 22a). Tal tlâo, brei amĭ ama gĭr bi hriăm mjuăt anak êjai ăt mâo klei čang hmăng, amâo dưi phưi tha anak nao hlăm êlan soh ôh. Bi hriăm mjuăt jưh ti tur klei khăp, hŏng jih ai tiê, gĭr bi hriăm anak, ƀiădah amâo mâo hŏng klei khăng đei ôh, dlăng kơ anak msĕ si roh, kăn hŏng klei hlơr rei, “ƀiădah đăm čăm ôh tơl ñu djiê” (êlan 18). Bi mklăk wĭt, tơdah amĭ ama mđhuk đei kơ anak, amâo mâo khut khat, amâo mâo bi hriêt, đru mdăp klei soh anak, amâodah duah êlan đru anak tlaih mơ̆ng klei bi kmhal tơdah gơ̆ ngă soh, snăn gơ̆ srăng lŏ ngă soh yơh: “tơdah ih bi mtlaih ñu sa blư̆, ih srăng ngă nanao yơh” (êlan 19). Bi hriăm anak mă tŭ klei kčĕ, klei mkra mjuăt, măng ai ară anei hin anak srăng tŭ klei knap, ƀiădah êdei anăp ñu srăng jing mnuih. Knhal tuč, bi hriăm anak huĭ mpŭ kơ Aê Diê (êlan 23). Brei amĭ ama bi hriăm anak huĭ mpŭ kơ Aê Diê hŏng knuih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă thâo huĭ mpŭ pô dê. Msĕ mơh hŏng jih ai tiê tui duah hdră leh anăn êlan mâo klei tŭ dưn sĭt pioh bi hriăm anak ƀiădah brei thâo mơh snei, klei anak tŭ jing jing mơ̆ng Aê Diê pô yơh brei. Tơdah amĭ ama bi hriăm anak huĭ mpŭ kơ Aê Diê, amâo djŏ knŏng atăt anak truh kơ klei hdĭp hlŏng lar ôh, ƀiădah đru anak mâo wăt klei jăk mơak, klei êđăp ênang mơh hlăm klei hdĭp anei.

Phung anak jing ngăn dưn, jing klei mưn Aê Diê brei kơ amĭ ama (Klei Mmuñ Hđăp 127:3). Phung anak mâo klei tŭ dưn, amĭ ama mâo klei jăk mơak; phung anak dluh lĕ, amĭ ama ênguôt amâo mdei. Akâo kơ Aê Diê đru aduôn aê, amĭ ama hŏng jih ai tiê, jih ai ktang bi hriăm phung anak čô. Klei yuôm hĭn hlăm klei bi hriăm jing đru anak thâo kral Khua Yang, đăo kơ Khua Yang leh anăn gưt kơ klei Ñu blŭ čiăng dưi mă tŭ klei hdĭp hlŏng lar. Bi hriăm anak thâo mngăt yuôm hĭn kơ mnơ̆ng dhơ̆ng, bi hriăm anak hdĭp kpă ênô wăt srăng tŭ klei ƀun ƀin, klei dleh knap dưn hlăm klei hdĭp ară anei hin, leh anăn bi hriăm phung anak nao truh kơ klei tŭ dưn, klei mơak mñai dôk kjăp nanao hlŏng kơ knhal tuč

Si ngă drei hdĭp huĭ mpŭ kơ Khua Yang čiăng dưi bi hriăm anak hlăm Khua Yang leh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Ih brei leh kơ kâo klei kčĕ pioh bi hriăm phung anak čô. Akâo Ih đru kâo thâo huĭ mpŭ kơ Ih čiăng kâo mâo klei thâo mĭn, thâo gĭr, thâo khăp hlăm klei bi hriăm phung anak. Akâo Yang Mngăt Jăk bi mlih ai tiê phung anak čô kâo čiăng diñu gưt kơ klei Ih Blŭ, dưi mă tŭ klei hdĭp hlŏng lar leh anăn klei jăk mơak hlăm klei hdĭp.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôel 1

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNiamtxiv Qhia Menyuam – 19/3/2023
Bài tiếp theoCha Mẹ Dạy Con Trong Chúa – 19/3/2023