Amâo Mđing, Amâo Čiăng Hmư̆  – 19/7/2021

489

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 26:1-7

 

Êlan Kliăng: Mđing knga, leh anăn dôk hmư̆ asăp kâo.Mđing knga bĕ leh anăn hmư̆ klei kâo blŭ.” (Y-Êsai 28:23).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi bi tuôm leh anăn lŏ hưn mthâo klei Yêhôwa blŭ kơ hlei pô? Si klei drei thâo kơ êpul mnuih anei ? Si knuih diñu ngă ti anăp Klei Blŭ mơ̆ng Yêhôwa mtô mblang leh? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng klei hriăm anei ?

Anôk Aê Diê čiăng kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi dôk dơ᷃ng pioh hưn Klei Aê Diê Blŭ jing hlăm wăl Sang Kkuh Mpŭ kơ Yêhôwa, leh anăn phung ñu bi tuôm čiăng hưn klei ñu mă leh mơ̆ng Yêhôwa mâo: phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang hriê kkuh mpŭ hlăm sang Yêhôwa(êlan 2, 7).  Ƀiădah knuih diñu bi êdah ti anăp klei Yêhôwa blŭ jing hngah, amâo hmư̆. Knŏng hlăm dua êlan 4-5, tlâo blư̆ mñă wĭt boh blŭ “amâo hmư̆”, “amâo mđing ôh” čiăng hưn brei răng leh anăn ăt brei ƀuh phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn jih jang phung khua gĭt gai klei đaŏ bi êdah knuih amâo gưt leh hmư̆ klei Yêhôwa mtă.

 Ya ngă phung nao hlăm Sang Yêhôwa amâo mđing, amâo hmư̆ ôh Klei Yêhôwa blŭ? Drei bi mĭn tơdah sa čô mnuih nao čiăng kkuh mpŭ kơ Yêhôwa snăn srăng mđing hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm, ƀiădah hơaĭ, grăp čô hlăm dŭm ƀuôn prŏng Yuđa ăt nao hlăm Sang Yêhôwa leh anăn ngă djăp ênŭm klei bhiăn kkuh mpŭ, ƀiădah diñu knŏng mjưh hlăm klei bhiăn kkuh mpŭ đuč, bi ai tiê leh anăn klei mĭn diñu dôk tui tiŏ klei diñu čiăng (Y-Yêrêmi 3:5, 9:14), diñu khăp hmư̆ klei blŭ luar mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo mgưt (Y-Yêrêmi 23:16-17),  kyua anăn diñu hngah klei Yêhôwa blŭ leh. Ka jih ôh, phung ƀuôn sang Aê Diê lŏ bi êdah klei ngêñ hŏng phung dĭng buăl sĭt suôr Aê Diê leh digơ̆ sĭt suôr hưn Klei Aê Diê Blŭ. Kyua klei anăn, klei Yêhôwa bi knhal kơ phung amâo hmư̆, amâo mđing hmư̆, amâo mđing ai tiê klei mĭn, amâo mă tŭ klei Ñu Blŭ jing Sang yang srăng bi rai msĕ si Sang yang ti ƀuôn Silô êlâo dih leh anăn dŭm ƀuôn prŏng diñu srăng jing klei tăm pah kơ jih jang găp djuê mnuih ti lăn ala (êlan 6).

Drei amâo bi kngăr ôh kơ knuih phung ƀuôn sang Aê Diê đưm dih, kyua ară anei ăt mâo lu mnuih mŭt kbiă hlăm Sang Aê Diê, ăt ngă djăp ênŭm klei kkuh mpŭ ƀiădah ai tiê leh anăn klei mĭn diñu amâo mđing ôh kơ Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm. Boh klei phung ƀuôn sang Aê Diê êlâo dih đru drei dlăng wĭt čiăng ksiêm dlăng drei pô dôk ngă ngơi mang hŏng Klei Aê Diê Blŭ hlăm klei mtô, mơ̆ng dŭm klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ amâodah hơaĭ. Drei mđing hmư̆ leh anăn hluê ngă amâo dah lui amâo hmư̆, amâo mđing hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ dưi bi hriăm leh čiăng ngă tui si klei pô čiăng. Tơdah drei lŏ dơ̆ng nao kkuh mpŭ kơ Aê Diê msĕ snăn, drei klă sĭt knŏng nao hŏng hdră kkuh mpŭ, amâo mdê ôh hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ruah ngă leh hŏng Aê Diê hlăk đưm.

 

Ya knuih drei mâo ti anăp Klei Yêhôwa Blŭ hlăm klei mtô mơ̆ng phung dĭng buăl Ñu?

 Ơ Aê Diê Yêhôwa ! Akâo kơ ih đru kâo hdĭp thâo khăp mpŭ kơ Klei Ih Blŭ, čiăng sĭt suôr hluê ngă ya klei dưi tŭ mă leh truh knhal tuič.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 32:26-52

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcNgười Lành – 18/7/2021
Bài tiếp theoKhông Nghe, Không Khứng Nghe – 19/7/2021