Ai Tiê Phung Ƀuôn Sang Hŏng Aê Diê – 30/5/2023

1425

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 35:20-29

Êlan kliăng:“Jih jang êkei mniê phung ƀuôn sang Israel mâo ai tiê mtrŭt čiăng đru bruă Yêhôwa mtă kơ Y-Môis djă ba mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa tui si diñu čiăng” (Klei Kbiă 35:29)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mnơ̆ng myơr phung ƀuôn sang Israel myơr leh kơ Aê Diê? Ya boh blŭ lŏ mñă wĭt mñă nao lu blư̆ hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei? Hlei pô myơr kơ Aê Diê hŏng jih ai tiê? Si ai tiê drei dôk myơr kơ Aê Diê?

Phung ƀuôn sang mđing hmư̆ djăp klei Y-Môis mtô lač, phung mgei ai tiê leh anăn mâo ai tiê kmah pral đru mguôp mnơ̆ng pioh rŭ mdơ̆ng sang čhiăm čiăng Aê Diê dôk ti krah diñu. Diñu myơr leh djăp ênŭm mnơ̆ng pioh rŭ mdơ̆ng sang čhiăm, dŭm mta êa ƀâo mngưi yua hlăm klei bhiăn kkuh mpŭ leh anăn dŭm kdrăp ao doh jăk kơ phung khua ngă yang, mâo: mnơ̆ng bi msiam leh anăn mnơ̆ng yua hŏng mah, kông, prăk dŭm mta mrai ñuôm êa piơk, hrah jŭ, hrah huč, leh anăn kbuă điêt aruăt; čhiăm ñuôm piơk, hrah jŭ, hrah huč, kbuă điêt aruăt, mlâo bê, klĭt biăp knô mkra leh, leh anăn klĭt jăk, kyâo asaki, dŭm mta boh tâo yuôm, dŏ ƀâo mngưi leh anăn êa boh ôliwơ pioh kơ pui diăn leh anăn kơ êa ƀâo mngưi pioh trôč leh anăn kơ mnơ̆ng ƀâo mngưi…

Dŭm boh blŭ msĕ si: “mâo ai tiê mtrŭt”, “mâo klei čiăng jăk”, “jih jang êkei mniê”, “hlei pô” dưi mñă wĭt mñă nao kñăm mñă klă klei bhiăn myơr. Grăp čô êkei wăt mniê, mơ̆ng phung bi đru đăo truh kơ phung khua gĭt gai amâo lui hlei pô ôh, mâo sơăi klei găl myơr ya klei pô mâo hlam ai tiê čŏng ngă, dưi mgei ai tiê leh anăn hŏng klei kmah. Drei ƀuh sa pŏk rup siam mâo jih jang phung ƀuôn sang đru ngă hlăm bruă myơr. Aê Diê jing Khua kơ êngĭt adiê, klei Ñu blŭ hrih mjing leh êngĭt adiê anei, Ñu amâo lač ôh mnơ̆ng myơr jing mâo ênoh yuôm ƀiădah Ñu bi mni kơ ai tiê phung ƀuôn sang, diñu klă sĭt khăp kơ Aê Diê leh anăn čiăng kơ Aê Diê dôk ti krah diñu. Diñu klă sĭt thâo săng: “Kyuadah jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng Ih, leh anăn hmei myơr kơ Ih dŏ Ih pô” (I Klei Yăl Dliê 29:14b).

Mơ̆ng klei phung ƀuôn sang myơr, drei ƀuh klei yuôm bhăn mơ̆ng grăp čô hlăm Aê Diê. Tơdah grăp čô mnuih myơr sơăi mah, kông, boh tâo yuôm snăn sang čhiăm srăng kƀah mnơ̆ng pioh rŭ mdơ̆ng. Tơdah khua gĭt gai amâo bi hmô snăn phung ƀuôn sang Aê Diê ăt kăn myơr ktang rei. Kyua anăn, Aê Diê bi mgei ai tiê phung ƀuôn sang čiăng kơ diñu myơr djăp ênŭm kdrăp mnơ̆ng mdê mdê kơ bruă rŭ mdơ̆ng sang čhiăm hlăm klei dưi grăp čô mnuih. Bruă Aê Diê brei mâo klei hrăm mbĭt mơ̆ng jih jang grăp čô mnuih, grăp êpul, djăp klei đru mguôp điêt hĭn ăt dưi yua hlăm Sang Aê Diê. Myơr jing sa klei pap Aê Diê brei kơ phung anak Ñu, bi êdah klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Aê Diê leh anăn phung ƀuôn sang Ñu. Klei myơr tŭ dưn leh anăn jing yuôm bhăn tơdah Aê Diê mgei, bi mguôp hŏng ai tiê phung ƀuôn sang Ñu.

Ya klei Aê Diê čiăng drei myơr kơ Ñu hruê anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua djăp klei jăk hriê mơ̆ng Ih! Akâo kơ Khua Yang brei kơ kâo lŏ dơ̆ng knang mơ̆ng klei Ih mkăp brei leh anăn jih ai tiê myơr ya klei Ih mgei ai tiê čiăng pŏk mlar bruă Ih ti lăn ala.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 500

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Haiv Neeg Nplooj Siab Ntsigtxog Nws – 30/5/2023
Bài tiếp theoTấm Lòng Tuyển Dân Đối Với Chúa – 30/5/2023