Ai Tiê Kkuh Mpŭ – 6/1/2022

1242

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Nêhêmi 8:1-10

Êlan kliăng: “Y‑Êsra mpŭ mni kơ Yêhôwa, Aê Diê prŏng, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lŏ wĭt lač, “Amen, Amen,” êjai yơr kngan diñu. Leh anăn diñu kkui boh kŏ leh anăn kkuh mpŭ kơ Yêhôwa, ƀô̆ diñu phă lăn.” (Y‑Nêhêmi 8:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă phung ƀuôn sang bi kƀĭn hlăm wăl ti anăp Ƀăng Jang Êa? Si diñu wĭt lač hlăk khua ngă yang Y‑Êsra pŏk hdruôm hră klei bhiăn leh anăn dlăng? Si klei phung ƀuôn sang bi mjuăt ai tiê hlăm klei kkuh mpŭ? Si drei ngă čiăng mâo ai tiê bi mjuăt hlăm klei kkuh mpŭ leh anăn mđing hmư̆ klei Ñu Blŭ msĕ si phung ƀuôn sang Israel ênuk đưm?

Kkuh mpŭ kơ Aê Diê jing bruă klam dlông hĭn leh anăn bruă ngă tal êlâo hĭn kơ phung đăo. Klei dĭng buăl jăk blŭ hlăm Klei Bi Êdah 14:7 iêu mthưr: “Huĭ mpŭ bĕ kơ Aê Diê leh anăn brei klei guh kơang kơ Ñu, kyuadah mông Ñu phat kđi truh leh. Leh anăn kkuh mpŭ bĕ kơ Ñu, Pô hrih adiê, lăn ala, êa ksĭ, leh anăn jih jang akŏ êa.” Khua Yang Yêsu pô ăt lač mơh: “Brei ih kkuh mpŭ kơ Khua Yang Aê Diê ih, leh anăn mă bruă knŏng kơ Ñu yơh” (Y‑Luk 4:8).

Thâo kral kơ Aê Diê jing Pô knŏng hjăn Ñu yơh jing Pô năng mpŭ mni leh anăn kkuh mpŭ, phung ƀuôn sang Aê Diê leh lŏ wĭt kơ ƀuôn sang diñu, lŏ mkŏ mdơ̆ng mnư̆ ƀuôn Jêrusalem, mđing uêñ čiăng bi kjăp klei hdĭp mngăt, lŏ wĭt kkuh mpŭ kơ Aê Diê kơ phung aê đưm diñu. Phung ƀuôn sang bi kƀĭn mđrăm mbĭt leh anăn akâo kơ khua ngă yang Y‑Êsra mă hdruôm hră klei bhiăn mtô kơ diñu. Ñu dlăng hdruôm hră klei bhiăn “mơ̆ng ưm aguah truh kơ yang hruê dơ̆ng”, jih jang phung ƀuôn sang dưi hmư̆ hŏng klei thâo săng (êlan 3). Klei anei bi êdah ai tiê phung ƀuôn sang êpa mhao čiăng hmư̆, čiăng hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn ai tiê bi mjuăt pô hlăm klei kkuh mpŭ.

Jar rup čih hưn mdah bŏ hŏng klei mpŭ, phung knơ̆ng khua kiă kriê bi ala kơ grăp djuê ana dôk dua nah tĭng Y‑Êsra čiăng đru mblang brei klei bhiăn kơ phung ƀuôn sang. Phung ƀuôn sang huĭ mpŭ kơ Klei Aê Diê Blŭ snăn diñu kgŭ dơ̆ng tơdah Y‑Êsra pŏk hdruôm hră. Anei jing sa knhuah ngă yuôm bhăn êdi! Tơdah Y‑Êsra mpŭ mni kơ Aê Diê snăn jih jang phung ƀuôn sang yơr kngan diñu leh anăn lŏ wĭt lač: “Amen, Amen!” Leh anăn diñu kkui boh kŏ, ƀô̆ diñu phă lăn leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Ai tiê huĭ mpŭ kơ Aê Diê, bi mjuăt, bi ti gŭ diñu pô čiăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel hlăk anăn năng pioh kơ drei tui hriăm. Leh hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ, phung ƀuôn sang hia hlăm klei mơak mbĭt hŏng klei ênguôt. Mơak kyuadah diñu dưi hmư̆ leh anăn thâo săng Klei Aê Diê Blŭ, ƀiădah ênguôt kyuadah ƀuh kơ diñu pô ngă lu klei gao klei bhiăn Aê Diê.

Hruê anei, lu blư̆ phung anak Aê Diê nao kơ Sang Aê Diê Hruê Kjuh tui si pia “nao kkuh mpŭ kơ Aê Diê” ƀiădah hŏng ai tiê amâo mâo klei mđing uêñ ôh kơ Klei Aê Diê Blŭ. Jing klei ênguôt êdi tơdah mâo lu phung đăo sĭt suôr snăk nao Sang Aê Diê grăp hruê kăm ƀĭadah amâo mâo dôk hơĭt ênang ôh hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ, amâo mâo hrui kƀĭn ai tiê klei mĭn kơ klei kkuh mpŭ ôh, ƀiădah bi kpăk hŏng lu mta klei jum dar. Ai tiê bi mjuăt pô hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê mơ̆ng phung Israel ênuk đưm jing klei bi hmô kơ phung đăo ênuk anei. Phung anak Aê Diê brei mđing hmư̆, thâo săng leh anăn mâo klei kčŭt ai tiê mơ̆ng Klei Aê Diê čiăng “hia” kmhal kơ klei soh mbĭt hŏng klei hơ̆k mơak “kyuadah klei hơ̆k mơak Yêhôwa jing klei ktang diih” (êlan 10)

Si ngă klei drei bi mjuăt pô hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo kyuadah kâo ka bi mjuăt kâo pô ôh hlăm klei kkuh mpŭ kơ Ih hŏng klei djŏ. Akâo kơ Ih mñă kâo brei hrui kƀĭn ai tiê klei mĭn kăp hmư̆ leh anăn mă tŭ Klei Ih Blŭ grăp blư̆ kkuh mpŭ kơ Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 6:54-81

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCwjpwm Thaum Pehawm – 6/1/2022  
Bài tiếp theoTinh Thần Thờ Phượng – 6/1/2022