Cwjpwm Thaum Pehawm – 6/1/2022  

680

 

Nehemis 8:1-10

Nqe cim: 

“Exalas hais tias, ‘Ua tus Tswv uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus tsaug!’ Tagnrho cov neeg sawvdaws puavleej tsa tes rau saum ntuj thiab teb hais tias, ‘Amees! Amees!’ Thiab lawv txawm txhos caug ntua nyo hau ua ntsejmuag ti nkaus rau hauv av pehawm Vajtswv.” (Nehemis 8:6).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov pejxeem sib sau tuaj ua ke hauv tshavpuam ua dabtsi?
  • Lawv ua licas thaum Tus Povthawj Exalas nthuav phau kevcai los nyeem?
  • Cov pejxeem muaj tus cwjpwm zoo li cas thaum pehawm Vajtswv?
  • Yuav ua cas peb thiaj muaj tus cwjpwm zoo nyob hauv kev pehawm tus Tswv thiab ua tib zoo mloog Nws Txojlus zoo li cov Yixalayees hnub thaud?

Pehawm Vajtswv yog ib tes haujlwm uas tseemceeb thiab cheemtsum ua xubthawj ntawm txhua tus ntseeg. Tus timtswv tej lus nyob hauv Tshwmsim 14:7 nqua hu hais tias: “Nej yuav tsum hwm Vajtswv thiab qhuas hais tias Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Rau qhov twb txog lub sijhawm uas Vajtswv yuav txiav txim rau txhua haivneeg hauv ntiajteb no lawm. Yog li ntawd, nej cia li txhos caug ntuag pehawm tus Vajtswv uas yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, tsim hiavtxwv thiab tej dej cag huv tibsi!.” Tswv Yexus kuj hais tias: Nej yuav tsum pehawm tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tib leeg thiab ua nws tes haujlwm xwb!” (Lukas 4:8).

Thaum zeem paub hais tias Vajtswv tibleeg xwb thiaj yog tus uas tsimnyog qhuas thiab pehawm, ces tomqab uas cov Yixalayees raug ua cev qhev rov los thiab txhim kho tau tus ntsa yeej nroog Yeluxalees lawm, lawv thiaj saib hlob tes haujlwm txhim kho lubneej sab ntsujplig, tig rov qab los pehawm lawv tej yawg koob tus Vajtswv. Cov pejxeem sib sau tuaj ua ke hauv tshavpuam thiab caw Tus Povthawj Exalas muab Phau Kevcai los qhia rau lawv. Exalas nyeem Phau Kevcai thaum kaj ntug txoog mus txog thaum tavsu, thiab lawv puavleej ua tib zoo mloog.” (nqe 3). Qhov no qhia pom hais tias, cov pejxeem ntshaw tau hnov, tau kawm Vajtswv Txojlus thiab qhia tshwm txog tus cwjpwm ntawm lawv kev pehawm tus Tswv.

Lub rooj pehawm ntawd los sim heev, cov thawjcoj hauv txhua xeem los sawv ob sab ntawm Exalas, lawv pab txhais Phau Kevcai pub rau cov pejxeem totaub. Cov pejxeem hwm thiab saib taus Vajtswv Txojlus, lawv thiaj sawv ntsug thaum Exalas nthuav Phau Ntawv. Qhov ntawd yog ib tug cwjpwm uas zoo heev thaum mloog Vajtswv Txojlus! Thaum Exalas qhuas tus Tswv ces sawvdaws puavleej tsa tes rau saum ntuj thiab teb hais tias: Amees, Amees!” thiab txhos caug ntua nyo hau ua ntsejmuag ti nkaus rau hauv av pehawm Vajtswv. Tus cwjpwm hwm tus Tswv thiab kev txo hwjchim thaum pehawm tus Tswv ntawm cov Yixalayees lub sijhawm ntawd tsimnyog rau peb kawm xyaum. Tomqab uas tau hnov Vajtswv Txojlus, cov pejxeem tau quaj vim zoo siab thiab tu siab. Zoo siab vim tau hnov thiab totaub Vajtswv Txojlus, tiamsis tu siab vim pom hais tias lawv tau ua txhaum ntau nqe nyob hauv tus Tswv txoj kevcai lawm.

Niaj hnub nimno, ntau zaug Vajtswv cov menyuam tuaj hauv Tuamtsev lam ris lub npe hais tias “mus pehawm Vajtswv” tiamsis coj tus cwjpwm tsis zoo, tsis quav ntsej mloog Vajtswv Txojlus. Tu siab kawg li thaum muaj coob tug ntseeg nquag tuaj hauv Tuamtsev pehawm Vajtswv tiamsis lawv zaum tsis taus ntsiag to ua tib zoo mloog Vajtswv Txojlus, lawv kuj tsis tus siab pehawm tus Tswv tiamsis raug tej yam xwm ibncig rub tau lawv lub siab. Cov Yixalayees tus cwjpwm nyob hauv kev pehawm tus Tswv hnub thaud, yog tus qauv zoo pub rau peb cov ntseeg niaj hnub nimno. Vajtswv cov menyuam yuavtsum mloog, totaub thiab tau Vajtswv Txojlus dawm txog lub siab, lawv thiaj paub quaj” thaum lees kev txhaum thiab thaum zoo siab, rau qhov “txojkev zoo siab uas los ntawm tus Tswv twb txhawb tau nej lub zog lawm.” (nqe 10).

Peb tus cwjpwm nyob hauv kev pehawm tus Tswv zoo licas?

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov Koj zamtxim rau nyuam yaus vim tsis tau coj tus cwjpwm tsimnyog nyob hauv kev pehawm. Thov qhia nyuam yaus paub ua tib zoo mloog thiab txais yuav Koj Txojlus txhua zaus nyuam yaus pehawm Koj. Amees.

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 6:54-81

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Mục sư Trí sự Sa Đuốc
Bài tiếp theoAi Tiê Kkuh Mpŭ – 6/1/2022