06 Thứ Sáu: Ngài sẽ đến từ chi phái GIU-ĐA.

806

06 Thứ Sáu

 

Kinh Thánh: Sáng thế ký 49:1, 8-10

 

Lời tiên tri: Ngài sẽ đến từ chi phái GIU-ĐA.

 

Bối cảnh: Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) nghĩ rằng ông sắp chết (Sáng thế ký 48:21). Với tư cách là người thừa kế Giao ước của Đức Chúa Trời, ông gọi các con trai của mình đến để chúc phước, mà cũng là nói tiên tri, cho từng người.

 

Tìm hiểu sâu hơn: Xin xem Sáng thế ký 29:35 và tìm hiểu về Giu-đa, tên ông có nghĩa là “Ca ngợi”. Ông là người con thứ mấy của Gia-cốp? Để ý thứ tự của các con sinh ra. Mẹ của ông là ai? Sáng thế ký 49:8-9 mô tả ra sao về vai trò lãnh đạo của ông đối với anh em mình? Các câu Kinh Thánh đó mô tả ra sao về sức mạnh và sự yên ổn của chi phái Giu-đa?

 

Thông tin nền tảng: Sáng thế ký 49:10: “Cây phủ việt” (vương trượng, biểu tượng cho quyền lực chính trị): là một cây gậy được nhà vua cầm mỗi lần thiết triều. “Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới”: Si-lô nghĩa là “Đấng có quyền”, ám chỉ Đấng Mê-si. Chỉ Đấng Christ mới có quyền cai trị tối cao. Giu-đa sẽ luôn luôn là dòng dõi nhà vua, và cuối cùng sinh ra Đấng có thẩm quyền tối cao trên toàn thế giới (Ê-xê-chi-ên 21:27).

 

Ứng nghiệm: Xin xem Lu-ca 3:30. Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-xu, xuất thân từ Giu-đa. Tên của Ma-ri không được liệt kê trong bảng gia phả này, nhưng hầu hết đều công nhận là Lu-ca ghi chép gia phả của Ma-ri. Chúa Giê-xu có được quyền thừa kế ngai vàng từ bà về mặt huyết thống. Ma-thi-ơ ghi chép gia phả của Giô-sép, cha nuôi của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu có được quyền ngồi trên ngai vàng từ ông về mặt pháp lý. Khi đối chiếu hai gia phả, bạn sẽ thấy cả Ma-ri và Giô-sép đều xuất thân từ Giu-đa và Đa-vít, nhưng thuộc hai nhánh khác nhau. Xét về mặt huyết thống lẫn pháp lý thì Chúa Giê-xu xuất thân từ chi phái Giu-đa.

 

Suy gẫm: Khi chúc phước cho con trai mình, tại sao Gia-cốp không dành phước hạnh đặc biệt cho con trai đầu nhưng lại cho con trai thứ tư? Trong việc lựa chọn, Đức Chúa Trời hướng đến đặc điểm của cá nhân chứ không chỉ dựa trên thứ tự khi chào đời.

 

Áp dụng: Có khi bạn phải đưa ra những quyết định có ảnh hưởng lâu dài. Những yếu tố nào chi phối việc lựa chọn của bạn? Yếu tố nào khiến bạn phải nêu lên thành vấn đề cầu nguyện?

 

Thánh ca của sự Cầu nguyện: (Thánh ca 738)

Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi! Xin Cha ban ơn điều động dạy con lối đi! Dạy con theo lối đường Ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn; dìu theo ánh sáng từ trời; dạy con ý Cha!

(B. Mansell Ramsey)

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tìm kiếm ý muốn Chúa trước tiên trong mọi kế hoạch của con.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Đấng Được Hứa sẽ đến từ chi phái Giu-đa. Kể từ lúc đó trở đi, những con người của đức tin thêm hướng tìm thứ năm này vào số chứng cứ có được khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Bài trướcBài thứ 338: Cầu Xin Những Gì
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Mục Sư Phùng Quang Huyến