05 Thứ Năm: Ngài sẽ là Con cháu GIA-CỐP

656

05 Thứ Năm

 

Kinh Thánh: Sáng Thế ký 35:9-12

 

Lời tiên tri: Ngài sẽ là Con cháu GIA-CỐP. Những lời hứa đầu tiên dành cho Áp-ra-ham, rồi truyền lại cho con trai ông là Y-sác, và giờ đây chuyển cho Gia-cốp, con trai Y-sác.

 

Bối cảnh: Y-sác và Rê-bê-ca có hai con trai sinh đôi là Ê-sau và Gia-cốp. Gia-cốp là em, đã đánh lừa Y-sác để lấy cả quyền trưởng nam lẫn lời chúc phước của tộc trưởng mà lẽ ra thuộc về người con cả. Đức Chúa Trời, Đấng chọn Gia-cốp thay vì con cả Ê-sau, đã tể trị các truyền thống văn hóa và mưu mẹo của con người.

 

Tìm hiểu sâu hơn:

          – Tên Gia-cốp được Đức Chúa Trời đổi thành tên gì? (35:10). Trong 35:11-12, Đức Chúa Trời nhắc lại cho Y-sơ-ra-ên Giao ước đầu tiên màNgài đã lập với Áp-ra-ham và sau đó với Y-sác.

          – Xem lại Giao ước của Đức Chúa Trời, tóm tắt trong Sáng thế ký 12:1-3 và Sáng thế ký 26:3-4.

 

Ứng nghiệm: Tên của Gia-cốp được đưa vào chỗ nào trong gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 1:1-2 và Lu-ca 3:23,24?

 

Áp dụng: Bạn thấy Đức Chúa Trời tể trị đường lối của con người bằng cách nào để hoàn thành lời hứa của Ngài? Bạn áp dụng Châm Ngôn 19:21 ra sao?

 

Bài hát về Quyền tối cao của Đức Chúa Trời: (Không có trong Thánh ca tiếng Việt)

(Thay thế bằng bài Vượt trên hết năng quyền)

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua.

Vượt trên hết thiên nhiên trên cả muôn vật đời này.

Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian,

sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua.

Vượt trên hết thiên nhiên trên cả muôn vật đời này.

Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian,

không chi cao quý báu hơn vinh quang Ngài.

Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi. Ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê. Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài, đớn đau căm chịu, Ngài vui lòng mang. Vì tội tôi.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì sự tể trị của Ngài trên công việc con người làm. Xin giúp con không bị văn hóa và truyền thống làm cho mù quáng.

 

 

Suy nghĩ cuối cùng: Giờ đây, những con người của đức tin khi nghĩ đến Gia-cốp, họ có thể để ý đến hướng tìm thứ tư đang khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson 

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

 

Bài trước04 Thứ Tư: Ngài sẽ là CON CHÁU CỦA Y-SÁC
Bài tiếp theoBài thứ 338: Cầu Xin Những Gì