Ƀuôn Prŏng Kjăp – 6/2/2024

2953

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 18:10-11, 14

Êlan kliăng: “Ai tiê mĭn čiăng hdĭp krơ̆ng mnuih êjai ñu ruă duam, ƀiădah tơdah ñu luč klei anăn amâo lŏ mâo klei čang hmăng ôh?” (Klei Bi Hriêng 18:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei sĭt nik yuôm bhăn mtao Y-Salômôn brei ƀuh hlăm êlan 14? Ya klei ñu mtô lač hlăm dua êlan 10-11? Ya ngă anei jing hdră êlan yuôm bhăn leh anăn djiê hdĭp čiăng dưi găn jih angĭn êbŭ êa poh yă hlăm klei hdĭp? Ti kđông kjăp diih ruah jing anôk pioh đuĕ dăp tơdah tuôm hŏng klei lông dlăng?

Mtao Y-Salômôn brei ƀuh sa klei sĭt nik yuôm bhăn hlăm êlan 14, anăn jing “ai tiê mĭn” amâodah klei mĭn (spirit) sa čô mnuih čuăn kơ klei hơĭt hlăm klei hdĭp pô anăn, wăt tơdah êjai asei mlei hlăk dôk hlăm klei êdu awăt snăk dưn mơh. Boh blŭ “ruă duam” knŏng tuôm yua sa blư̆ tinei leh anăn sa anôk mkăn hlăm II Klei Yăl Dliê 21:15 djŏ tuôm hŏng klei ruă sui hruê leh anăn kjham kơ prôč. Snăn, dưi lač sa asei mlei dlưh awăt ăt srăng dưi bi kơrŭ găn hgao klei dleh dlan hŏng sa klei mĭn ktang kjăp, ƀiădah tơdah “klei mĭn êdu awăt” čiăng lač kơ ai mĭn dlưh awăt, snăn wăt tơdah asei mlei suaih ktang dưn ăt kăn dưi krơ̆ng rei (I Y-Timôthê 4:8).

Hlăm êlan 10 leh anăn 11, mtao Y-Salômôn mtô snei, čiăng dưi mâo sa ai mĭn kjăp ktang tơdah tlă anăp hŏng klei jhat truh, brei dưm klei drei đăo ti “Anăn Yêhôwa” kyuadah anăn jing “sa sang tum dlông kjăp”, jing rup sa anôk amâo mâo pô dưi plah mŭt kyua klei kjăp leh anăn klei dlông ñu (Y-Ê-sai 2:15), leh anăn ăt jing sa anôk pioh đuĕ dăp hlăk arăng ksŭng blah (Phung Khua Phat Kđi 9:50-51; Klei Mmuñ Hđăp 61:3).

“Anăn Yêhôwa” lač kơ Khua Yang Pô leh anăn kơ jih jang knuih Ñu, kyuanăn, êran nao kơ “Anăn Yêhôwa” jing mñă nanao kơ hlei Pô Ñu jing. Tơdah tlă anăp hŏng klei huĭ hyưt, drei khăng wơr bĭt klei ktang myang, klei thâo mĭn, leh anăn klei khăp Ñu pioh brei kơ drei. “Êran nao kơ… Anăn Yêhôwa” ăt jing sa klei čuăn ruah đăo knang kơ Khua Yang leh anăn ngă tui si klei Ñu čiăng. Grăp blư̆ tuôm hŏng klei lông dlăng hlăm klei hdĭp, brei hdơr snei Aê Diê jing Pô Sĭt Suôr (Klei Mmuñ Hđăp 125:1).

Êjai phung kpă ênô dlăng kơ “Anăn Yêhôwa jing kđông kjăp”, bi hŏng lu mnuih mkăn, “ngăn drăp… jing kđông kjăp” mâo mnư̆ dlông mgang diñu hlăm djăp mta klei truh. Diñu lač klei đăo kơ Aê Diê jing klei êpei hơăi mang, ƀiădah lĕ phung dôk hdĭp hŏng klei mĭn yap mnơ̆ng mnuă jing yơh jing hĕ phung êpei tơdah diñu bi mĭn prăk kăk mâo klei ktang amâo mâo knhal (I Y-Timôthê 6:17). Klei Aê Diê Blŭ ƀuah kơ phung mnuih alah (Klei Bi Hriêng 6:6-11), leh anăn mtô brei kriăng mă bruă, ƀiădah đăm brei ai tiê knang kơ ngăn drăp prăk kăk ôh.

Grăp čô mâo sơăi “kđông kjăp” mdê mdê kơ hjăn pô pioh đuĕ dăp hlăk tlă anăp hŏng klei jhat truh. Bruă ruah ti “kđông kjăp” hlue tui si hdră êlan drei rŭ mdơ̆ng klei hdĭp mngăt grăp hruê. Djă păn bĕ kơ Khua Yang leh anăn Klei Aê Diê Blŭ čiăng dưi mâo klei mgang hlăm Anăn Yêhôwa.

Si ngă drei thâo kral Anăn Yêhôwa jing kđông kjăp kơ klei hdĭp drei mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê sĭt suôr, bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyuadah grăp hruê kâo bi knal nanao klei Ih bi mtlaih. Akâo Khua Yang kiă kriê kâo leh anăn đăm lui ală kâo wir đuĕ hĕ mơ̆ng Ih ôh. Đăm lui kâo knang kơ hlei pô amâodah kơ ya mta mnơ̆ng mkăn hĭn kơ Khua Yang Pô ôh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 37

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Nroog Ruaj Khov – 6/2/2024
Bài tiếp theoThành Kiên Cố – 6/2/2024