Yêu Đức Chúa Trời Hay Yêu Thế Gian? – 10/3/2018

2373

 

I Giăng 2:15-17

15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. 

Câu gốc: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh nào? Lý do nào ông đưa ra mệnh lệnh ấy? Con dân Chúa chọn yêu Đức Chúa Trời hay yêu thế gian? Tại sao?

Khi đề cập đến “thế gian”“các vật ở thế gian”, Sứ đồ Giăng không nói về thế giới thiên nhiên, vì những điều Đức Chúa Trời dựng nên đều tốt đẹp (Sáng Thế Ký 1). Cũng không phải là thế giới con người, vì Chúa Giê-xu đã chịu chết vì yêu con người (Giăng 3:16). Nhưng ông đang nói đến một thế lực vô hình do Sa-tan điều khiển để chống nghịch lại Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài (Ê-phê-sô 2:2; 6:12).

Có ba lý do để Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa.” Thứ nhất, một người yêu thế gian thì đánh mất tình yêu Chúa (câu 15b), tức đánh mất tất cả, vì Chúa là Đấng yêu thương và chết thay cho chúng ta, và vì chúng ta thuộc về gia đình của Ngài (I Giăng 2:12-14). Thế gian có nhiều điều hấp dẫn để cám dỗ con người, nhưng đừng quên chúng ta có một nơi để thuộc về, có một Đấng yêu thương để chúng ta yêu và được yêu. Thứ hai, sự nguy hiểm của những điều thế gian đem đến (câu 16). “Mê tham của xác thịt” là sự thèm khát thấp hèn của tấm lòng xấu xa, lôi cuốn bản tính sa ngã của con người. Sa-tan dùng mọi phương tiện trong thế gian để cám dỗ chúng ta thỏa mãn các nhu cầu theo những cách thức xấu xa, tội lỗi. “Mê tham của mắt”, Sa-tan thường đem những tư tưởng xấu xa của nó vào trong tâm trí chúng ta qua những gì chúng ta nhìn. Cần nhớ Chúa ban cho chúng ta cặp mắt để nhìn những điều tốt đẹp mà Ngài dựng nên. Và “sự kiêu ngạo của đời”, nghĩa là không chấp nhận giá trị, vị trí, vai trò… mà Chúa ban cho mình. Sự kiêu ngạo là nguyên nhân dẫn đến những tội lỗi khác, ngay cả “mê tham của xác thịt”“mê tham của mắt”. Thứ ba, vì tính tạm thời của thế gian và sự tham dục của nó (câu 17). Thế gian và những tham dục của nó không chỉ sẽ tiêu tan trong ngày phán xét, nhưng nó cũng đang tự hủy diệt bằng chính sự gian ác và tội lỗi của nó. Hơn nữa, người yêu thế gian thì không thể làm theo ý muốn Chúa. Nói cách khác, họ đang hủy diệt dần đời sống của mình trong hiện tại và sẽ hư mất trong cõi vĩnh hằng.

Cơ Đốc nhân phải khẳng định mình không đặt tâm trí vào thế gian, không xem đó là điều tốt đẹp, điều mơ ước, không đeo đuổi, và cũng không vì thế gian mà hy sinh lòng kính mến Chúa. Như vậy, chúng ta mới có thể hết lòng yêu Chúa và yêu mến anh chị em mình theo Lời Chúa dạy.

Bạn còn vương vấn điều gì của thế gian? Quyết tâm của bạn sau khi học bài này là gì?

Lạy Chúa, xin đừng để con chăm xem những cám dỗ của thế gian mà đánh mất lòng kính yêu Chúa và yêu mến anh chị em con. Xin dạy con sống đẹp lòng Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.