Wah Lač Kơ Phung Ngă Jhat – 18/10/2021

627

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 29:1-7.

Êlan kliăng: “Ƀiădah kâo lač kơ diih, khăp bĕ kơ phung roh diih, leh anăn wah lač brei kơ phung ngă jhat kơ diih, čiăng kơ diih dưi jing phung anak Ama diih hlăm adiê; kyuadah Ñu brei yang hruê ƀlĕ kơ phung ƀai wăt kơ phung jăk, leh anăn Ñu brei adiê hjan kơ phung kpă wăt kơ phung wê.” (Y‑Mathiơ 5:44‑45).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hră Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi čih čiăng mơĭt kơ hlei pô? Ya klei boh phŭn hră anei bi hriăm? Ya klei hlăm hdră anei dleh dưi hluê ngă hĭn? Ya ngă? Si drei ba yua klei hriăm anei hlăm klei hdĭp?

Anei jing hră mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi mơĭt kơ phung arăng dôk mă jing mnă ti Ala mtao Ƀabilôn, hlăm anăn mâo phung khua mduôn, phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo leh anăn wăt phung ƀuôn sang. Hră mâo Y‑Êlasa anak êkei Y‑Saphan leh anăn Y‑Gêmaria anak êkei Y‑Hilkia djă ba brei kơ Ƀaƀilôn hlăm wưng mtao Y‑Sêdêkia tiŏ nao kkuh kơ Mtao Y‑Nebukatnetsar. Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi tui čih boh phŭn hluê si klei mtă mơ̆ng Yêhôwa snei, phung arăng mă jing mnă “Mdơ̆ng bĕ pưk sang leh anăn dôk hlăm sang anăn; ngă war djam leh anăn ƀơ̆ng djam gơ̆. Dôk mô̆ leh anăn mâo anak êkei mniê; mă mô̆ kơ phung anak êkei diih leh anăn mă ung kơ phung anak mniê diih, čiăng digơ̆ mâo anak êkei mniê msĕ mơh; brei diih jing lar êngŭm tinăn, leh anăn đăm hrŏ hriêt hĕ ôh” (êlan 5‑6), mbĭt anăn brei diñu wah lač hŏng Yêhôwa brei klei êđăp ênang, mdrŏng sah kơ ti ƀuôn prŏng diñu dôk hdĭp mda (êlan 7). Hlăm wưng tal êlâo arăng mă jing mnă hŏng lu klei ênguôt hnĭng: kbưi hŏng ƀuôn sang, luč ala čar… leh anăn wưng kčah kjuh pluh thŭn amâo djŏ jing wưng bhiâo ôh, ƀiădah ƀrư̆ ƀrư̆ klei ênguôt ăt srăng luč leh anăn klă sĭt diñu srăng dưi rŭ mdơ̆ng pưk sang, lŏ hma, ăt msĕ mơh bi dôk ung mô̆ ti lăn čar diñu dôk jing mnă. Khădah snăn, čiăng dưi hluê ngă klei bi hriăm tal dua hlăm hră anei snăn dleh snăk. Wah lač kơ lăn čar phung roh hŏng pô ngă kơ digơ̆ luč ala čar, pưk sang jing klei mĭn mrâo hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê. Ƀiădah brei diñu hluê ngă kyua anei jing asăp Yêhôwa mtă, êngao anăn, Yêhôwa lač, “kyuadah tơdah anôk anăn mâo klei jăk, diih srăng mâo klei jăk msĕ mơh” (êlan 7). Hluê ngă Klei Yêhôwa mtă hlăm hră srăng đru kơ phung ƀuôn sang Israel amâo tŭ ư kơ klei dleh dlan, ƀiădah mâo klei mĭn hgao klei dleh dlan čang guôn sa êdei anăp jăk mơak msĕ si klei Yêhôwa ƀuăn leh. Klei yuôm bhăn hĭn, hrô kơ dôk ƀuah ăl, brei diñu wah lač kơ phung ngă jhat kơ pô. Năng ai drei ăt khăng ƀuah ăl kơ ala ƀuôn drei dôk hdĭp mda mâo lu klei amâo mtăp mđơr, mtŭk mtŭl, ƀiădah hrô kơ ƀuah ăl, brei drei hdơr klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hriăm hlăm hră I Y‑Timôthê 2:1‑2 wah lač brei kơ khua gĭt gai ala čar čiăng diñu dưi mâo klei knhâo mơ̆ng Aê Diê čiăng gĭt gai ala čar.

Drei wah lač mơ̆ kơ phung khua gĭt gai ala čar?

Wah lač: Ơ Aê Diê Kpă Ênô leh anăn Klei Khăp, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Klei Aê Diê Blŭ mñă kơ kâo wah lač brei kơ khua gĭt gai ala čar. Akâo kơ ih đru kâo bi mlih klei ƀuah ăl jing klei wah lač kơ lăn čar kâo dôk hdĭp mda dưi mâo klei êđăp ênang, Anăn Aê Diê guh kơang, lu mnuih hmư̆ leh anăn thâo kral Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNguyên Tắc Của Cải – 17/10/2021
Bài tiếp theoCầu Nguyện Cho Người Bắt Bớ – 18/10/2021