Wah Lač Bĕ Kơ Kâo – 20/5/2022

823

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 33:1-13

Êlan kliăng: “Snei Yêhôwa lač, pô hrih leh lăn ala, Yêhôwa pô mjing gơ̆ leh čiăng bi kjăp gơ̆ — Yêhôwa jing anăn Ñu: ‘Iêô wah lač bĕ kơ Kâo, leh anăn Kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ih, leh anăn srăng hưn kơ ih mnơ̆ng prŏng leh anăn hgăm, mnơ̆ng ih amâo tuôm thâo ôh.” (Y‑Yêrêmi 33:2-3).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei yuôm bhăn mơ̆ng klei lŏ dơ̆ng mñă wĭt klei bi mklă Yêhôwa Aê Diê jing Pô Hrih Mjing? Ya klei bi êdah mơ̆ng bruă Yêhôwa bi hriăm Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi? Ya klei dleh dlan ngă kơ drei amâo mdei wah lač hŏng Aê Diê?

Hlăk êjai ăt adôk krư̆ hlăm anôk kahan gak, Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lŏ dơ̆ng tŭ mă Klei Aê Diê Blŭ. Tinei, sa blư̆ dơ̆ng ñu lač kơ Anăn Aê Diê jing Yêhôwa Aê Diê, jing “Pô hrih leh lăn ala, Yêhôwa pô mjing gơ̆ leh čiăng bi kjăp gơ̆ …” (êlan 2). Anei amâo djŏ jing gưl tal êlâo leh anăn ăt kăn jing klei čŏng mâo leh Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lač kơ klei Aê Diê hrih mjing. Klei mpŭ mni anei mñă kơ ñu pô ăt msĕ mơh phung ƀuôn sang Aê Diê hdơr wĭt Aê Diê diñu dôk kkuh mpŭ jing Pô Hrih Mjing, Pô hrih mjing leh lăn ala mơ̆ng klei thâo mĭn Ñu (Y‑Yêrêmi 10:12), adiê leh anăn lăn jing bruă kngan Aê Diê ngă anăn amâo mâo ôh ya klei dleh đei kơ Ñu (Y‑Yêrêmi 32:17). Kyua anăn, phung ƀuôn sang Aê Diê dưi thâo leh anăn đăo knang kơ Yêhôwa Aê Diê jing Pô kiă kriê hlăm jih jang bruă mâo kơ diñu. Aê Diê mdăp ƀô̆ mta kơ diñu kyua klei soh diñu ngă, ngă kơ diñu tuôm hŏng klei arăng mdjiê, luč ram, ƀiădah Aê Diê srăng pap brei, bi hlao, srăng atăt phung mnă Yuđa leh anăn Israel lŏ wĭt leh anăn lŏ mkŏ mjing diñu msĕ si ênuk tal êlâo (êlan 5-8). Hlăk anăn klei ênguôt hnĭng srăng dưi bi mlih hŏng klei bi mni kơ klei pap Pô bŏ hŏng klei pap mđing kơ phung ƀuôn sang Ñu. Klei Yêhôwa Aê Diê čiăng ƀuh hlăm phung ƀuôn sang Ñu jing ai tiê tui duah Aê Diê, leh anăn hlăk anăn Aê Diê srăng bi êdah kơ diñu “…mnơ̆ng prŏng leh anăn hgăm, mnơ̆ng ih amâo tuôm thâo ôh” (êlan 3).

 Wah lač kơ Yêhôwa Aê Diê hlăm djăp klei mâo bi êdah ai tiê drei knang kơ Aê Diê, leh anăn ai tiê đăo knang drei kluôm ênŭm hlăm Ñu. Hlăk anăn, djăp klei mgao, hưn ktưn kơ pô dưi lăm lui, leh anăn klei Yêhôwa Aê Diê kiă kriê hlăm klei hdĭp pô dưi mpŭ mni. Jing mnơ̆ng hrih mjing, drei amâo dưi hdĭp hjăn păn ôh leh anăn amâo jưh knang kơ Pô Hrih Mjing. Kyua anăn, knŏng wah lač, Aê Diê srăng wĭt lač klei drei akâo. Ƀiădah ênguôt snăk, hrô kơ bruă bi luă gŭ pô čiăng wah lač hŏng Aê Diê, drei khăng gĭr ktưn hŏng klei dưi pô čiăng msir mgaih klei găn anăn tuôm hŏng lu klei amâo tŭ dưn. Brei drei thâo luă gŭ nao ti anăp Aê Diê, wah lač kơ Ñu čiăng dưi thâo “mnơ̆ng prŏng leh anăn hgăm, mnơ̆ng ih amâo tuôm thâo ôh”.

 Drei tuôm thâo leh mơ̆ “mnơ̆ng prŏng leh anăn hgăm” Yêhôwa Aê Diê bi êdah kơ pô?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Myang jing Pô Hrih Mjing! Kâo mpŭ mni kơ Ih kyua dưi ƀuh klei kdrưh kơang, klei myang Ih hlăm jih jang mnơ̆ng Ih hrih mjing leh. Akâo kơ Ih đru kâo mâo thiăm klei đăo knang hlăm Ih leh anăn kâo wah lač kơ Anăn Ih hlăm djăp klei mâo hlăm klei hdĭp kâo.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Li Thov Kuv – 20/5/2022
Bài tiếp theoHãy Kêu Cầu Ta – 20/5/2022