Cia Li Thov Kuv – 20/5/2022

545

 

 

Yelemis 33:1-13

Nqe cim

“Tus TSWV uas tsim lub ntiajteb, rhawv lub ntiajteb thiab muab txawb nyob muaj chaw, nws lub npe hu ua tus TSWV, yog tus uas hais rau kuv hais tias, “Koj cia li thov kuv, kuv yuav teb koj; kuv yuav qhia tej txujci tseemceeb uas koj tsis tau paub rau koj.” (Yelemis 33:2-3).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Rov hais dua lo lus hais tias tus Tswv yog Tus Tsim Lub Ntiajteb muaj lub ntsiab licas?
  • Tus Tswv qhia kom Yelemis ua yam dabtsi?
  • Yam dabtsi tav kev ua rau peb tso kev thov Vajtswv tseg?

Thaum uas tseem tabtom raug kaw nyob hauv chav uas cov tub fajxwm zov, Yelemis tau hnov Vajtswv tej lus hais rau nws. Nyob ntawm no, Yelemis rov hais txog tus Tswv lub npe ib zaug ntxiv, tus Tswv yog tus uas “tsim lub ntiajteb, rhawv lub ntiajteb thiab muab txawb nyob muaj chaw…” (nqe 2). Ntawm no tsis yog thawj zaug thiab kuj tsis yog Yelemis lam taus lam hais rov hais rais txog Vajtswv lub hwjchim tsim txhua yam. Lo lus txhawb nqa no qhuab ntuas Yelemis tus kheej thiab tus Tswv haivneeg rov nco txog tus Vajtswv uas lawv tabtom pehawm yog Tus Tsim Txhua Yam, Nws tsim ntuj tsim teb los ntawm Nws lub hwjchim, lub tswvyim thiab kev txawjntse (Yelemis 10:12), tus Tswv tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj; tsis muaj ib yam dabtsi nyuaj rau Nws li (Yelemis 32:17). Yog li ntawd, tus Tswv haivneeg yuav tsum paub thiab cia siab rau tus Tswv yog tus uas tswjkav tagnrho txhua yam nyob hauv lawv lubneej. Tus Tswv tsis tig saib lawv rau qhov lawv ua phem ua qias, lawv thiaj raug luag tuaj tua, ua rau lawv puastsuaj, tiamsis tus Tswv yuav zamtxim rau lawv, Nws yuav kho lawv kom zoo, yuav pub kom cov Yudas thiab cov Yixalayees muaj kev vammeej, thiab yuav txhim kho lawv lub neej kom zoo li yav thaum ub (nqe 5-8). Thaum ntawd kev ntxhov siab yuav hloov ua kev ua tus Tswv uas muaj kev hlub tsaug, Nws tau rov nco txog Nws haivneeg. Yam uas tus Tswv xav pom ntawm tus Tswv cov menyuam yog nplooj siab tig los nrhiav Nws, thiab thaum ntawd Nws yuav qhia rau lawv txog tej txujci tseemceeb, yog tej yam loj uas zais cia lawm rau lawv paub (nqe 3).

Taij thov tus Tswv txhua lub tsamthawj hauv lubneej qhia tshwm peb kev vamkhom thiab kev cia siab tuag nthi rau tus Tswv. Thaum ntawd, txhua yam kev khavtheeb, kev qhuas txog tus kheej raug tshem povtseg, thiab tus Tswv txojkev tswjkav hauv peb lubneej tau tsaws nyob chaw siab. Yog yam uas Vajtswv tsim los, peb yuav tsum nco ntsoov tias peb nyob tsis taus twmzeej tsis yuav tus tsim peb. Yog li ntawd, thaum peb tsa ncauj taij thov, Vajtswv yeej yuav teb peb tej lus thov. Tiamsis tu siab ntau uas tsimnyog txo hwjchim los txhos caug taij thov tus Tswv, peb ho siv peb tus kheej lub dag lub zog los daws peb tej teebmeem peb thiaj tsis tau raws li siab xav. Cia li txo hwjchim los cuag Vajtswv, taij thov Nws peb thiaj yuav pom tej txujci tseemceeb nws ua hauv peb lubneej.

Peb puas tau pom “tej txujci tseemceeb loj” uas tus Tswv ua hauv peb lubneej lawm?

 

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas muaj hwjchim tsim tau txhua yam tsav! Nyuam yaus qhuas Koj thaum nyuam pom txog Koj lub hwjchim loj kawg nkaus dhau los ntawm tej yam uas Koj tsim los. Thov pab nyuam yaus muaj kev cia siab ntxiv rau Koj thiab niaj hnub taij thov Koj txhua lub tsamthawj hauv nyuam yaus lubneej. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 31

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Vĩnh Điện
Bài tiếp theoWah Lač Bĕ Kơ Kâo – 20/5/2022