Ua Siab Dav Txais Qhua – 2/11/2023

1848

 

 

II Vajntxwv 4:8-10

Nqe cim:

“Muab tej uas nej muaj pab cov ntseeg uas txomnyem; thiab yog muaj qhua tuaj, nej yuav tsum hu lawv los so hauv nej tej tsev” (Loos 12:13).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus pojniam Sunees tau npaj nrog nws tus txiv yuav txais tos tus Cevlus Elisas licas?

–       Niaj hnub nimno peb qhia tshwm tus cwjpwm txais qhua hauv Tuamtsev thiab tom vaj tom tsev licas?

Tus Cevlus Elisas pheej mus rau saum lub Roob Kalemees thov Vajtswv (II Vajntxwv 2:25). Sunees yog ib lub nroog nyob ncaj txojkev mus lawm saum lub roob, yog li ntawd nws thiaj pheej nres so hauv lub nroog Sunees. Nyob hauv no, muaj ib tug pojniam npluanuj hu tus Cevlus Elisas mus noj mov hauv nws tsev (nqe 8). Tsis pom hais txog tus pojniam no lub npe tiamsis nws muaj koob nto npe heev vim nws muaj siab dav txais qhua. Nws yog ib tug neeg npluanuj, tiamsis kuj yog ib tug neeg siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab ntse heev. Nws nco ceevfaj thiab paub hais tias tus Cevlus Elisas pheej taug kev hla lub nroog Sunees mus, nws thiaj qhib siab txais tos tus Cevlus Elisas.

Kev txais qhua ntawm tus pojniam no tsis yog tsuas xaus rau ntawm kev ua rooj noj haus rau tus Cevlus xwb, tiamsis nws tseem txaus siab hlo muab nws lub tsev rau tus Cevlus so thiab. Tus pojniam no muaj lub zeem muag sab ntsujplig thiab txaus siab hlo tuav sijhawm ua haujlwm pub rau Vajtswv tus neeg dawbhuv (nqe 9 HMOWSV). Nws nrog nws tus txiv sib tham ua ib chav tsev rau tus Cevlus. Vajluskub hais ntxaws txog lub chav tsev no, nyob txheej tsev las tshav saud, muaj phab ntsa, muaj txaj, rooj tog, teeb taws,… Qhov no qhia pom hais tias tus pojniam no tsis yog tsuas ua siab dav txais qhua xwb, nws tseem yog ib tug uas xyuamxim heev hauv kev tu chaw so. Nws paub npaj ib lub chav txaus nyob, muaj txaus tej khoom kheev siv rau tus Cevlus tau so, tau thov Vajtswv thiab tau ua haujlwm nrog nws tus tubtxib uas yog Nkehaxis (nqe 13).

Tus pojniam no tuav sijhawm ua tus Tswv tes haujlwm dhau ntawm kev ua haujlwm pab tus Tswv tus tubtxib uas yog tus Cevlus Elisas. Nws muaj lub siab dav txais qhua thiab ua tib zoo tu txhua zaus tus Cevlus tuaj txog lub nroog Sunees. Nws nrhiav chaw rau Vajtswv tus neeg tau so los siav, muaj dag zog ua tej haujlwm uas tus Tswv txib. Nws txojkev ntseeg tau qhia tshwm meej heev dhau ntawm tes haujlwm nyiam txais qhua thiab tu qhua.

Ua siab dav txais qhua yog lo lus samhwm Vajtswv kom peb ua pub rau lwm tus thiab zoo tsis zoo tseem txais tau Vajtswv cov timtswv thiab (Henplais 13:2). Niaj hnub nimno peb kuj yuav tsum ua tshwm tus cwjpwm ua haujlwm pab lwm tus dhau ntawm kev txais qhua. Nyob hauv Tuamtsev, tus Tswv cov menyuam yuav tsum sib txais tos, sib nug moo, txhob hnov qab cov qhua uas tuaj pehawm nrog Pawg Ntseeg. Nyob hauv vaj hauv tsev, tus Tswv cov menyuam kuj yuav tsum sib nug moo, sib txais tos kom muaj kev sib hlub sib raug zoo hauv tus Tswv lubcev. Tshwjxeeb yog thaum txais tos cov qhua uas tsis tau ntseeg Vajtswv, peb tseem muaj sijhawm los qhia txog Vajtswv txojkev hlub pub rau lawv thiab.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov qhuab ntuas nyuam yaus paub tuav sijhawm los ua haujlwm pab lwm tus thiab txaus siab hlo qhib qhov rooj siab, qhib qhov rooj tsev los txais tos cov neeg ua Koj tes haujlwm thaum lawv cheemtsum. Nyuam yaus thov los ntawm Yexus Khetos lub npe. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas tuav sijhawm los txais qhua thiab ua haujlwm pub rau lwm tus lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Filipis 2:12-3:11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Huấn Luyện “Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Tôi Tớ”
Bài tiếp theoSĭt Suôr Jum Drông Tue – 2/11/2023